5

Jing Mluk Tơdah Ƀuăn Amâo Yŏng Mĭn Êlâo

1 Răng bĕ kơ knhuang ih tơdah ih nao kơ Sang Aê Diê; nao giăm čiăng dôk hmư̆ jing jăk hĭn kơ myơr mnơ̆ng ngă yang msĕ si phung mluk myơr; kyuadah diñu amâo thâo ôh kơ klei diñu ngă jing soh.

  2 Đăm ruăt blŭ ôh,
   kăn brei ai tiê diih ruăt
  pia boh blŭ ti anăp Aê Diê rei,
   kyuadah Aê Diê dôk hlăm adiê,
  leh anăn diih dôk ti lăn ala;
   snăn mơh brei boh blŭ diih jing ƀiă.
  3Mơ̆ng klei mĭn lu đei kơ bruă, bi mjing klei êpei,
   mơ̆ng klei blŭ lu đei bi kbiă klei blŭ mluk.
4 Tơdah diih ƀuăn sa klei kơ Aê Diê, đăm lŏ bi kdung hruê bi sĭt klei anăn ôh, kyuadah Aê Diê amâo mơak ôh hŏng phung mluk. Bi sĭt bĕ ya klei diih ƀuăn. 5Jăk hĭn ih amâo tuôm ƀuăn ôh hŏng klei ih ƀuăn leh ƀiădah amâo bi sĭt ôh. 6Đăm brei ƀăng êgei ih atăt ih kơ klei soh ôh, leh anăn đăm lač ôh ti anăp dĭng buăl Aê Diê klei ƀuăn anăn jing soh leh. Ya yuôm brei Aê Diê ăl kơ asăp ih blŭ, leh anăn bi rai bruă kngan ih ngă? 7Kyuadah lu klei êpei leh anăn lu boh blŭ amâo yuôm jing hơăi mang; ƀiădah brei ih huĭ bĕ kơ Aê Diê.

Klei Hdĭp Jing Hơăi Mang

8Tơdah diih ƀuh hlăm sa boh čar arăng ktư̆ juă phung ƀun ƀin leh anăn gao leh klei kpă leh anăn klei djŏ, đăm bi kngăr ôh kơ klei anăn. Kyuadah sa čô khua prŏng ăt mâo khua prŏng hĭn ksiêm ñu, leh anăn ăt mâo pô prŏng hĭn mơh kiă kriê diñu. 9Jih jang mnuih mă boh mơ̆ng hma, leh anăn mtao msĕ mơh mă boh anăn.

  10Hlei pô khăp kơ prăk amâo srăng hrăp hŏng prăk ôh,
   kăn pô khăp kơ klei mdrŏng srăng hrăp hŏng klei čăt đĭ rei;
   klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang.
  11Tơdah mnơ̆ng ƀơ̆ng huă đĭ lu,
   phung ƀơ̆ng dŏ anăn jing lu mơh;
  leh anăn ya jing boh tŭ dưn kơ pô mâo mnơ̆ng
   knŏng dôk dlăng hŏng ală ñu dŭm anăn yơh?
  12Pô mă bruă suăi pĭt jăk snăk,
   thâodah ñu huă ƀơ̆ng ƀiă amâodah lu;
  ƀiădah mnơ̆ng lu phung mdrŏng mâo,
   amâo brei ñu pĭt ôh.
13Mâo sa klei jhat kjham kâo ƀuh leh ti gŭ yang hruê:
   arăng pioh klei mdrŏng kơ pô jing klei bi jhat kơ pô,
  14leh anăn klei mdrŏng luč kyuadah bruă ñu ngă amâo jing;
   leh anăn ñu jing ama kơ sa čô anak êkei,
   ƀiădah ñu amâo mâo sa mnơ̆ng brei kơ gơ̆ ôh.
  15 Msĕ si ñu kbiă mơ̆ng tian amĭ ñu,
   ñu srăng đuĕ nao lưng mlŭn msĕ si ñu hriê leh,
  leh anăn amâo srăng djă ba sa mnơ̆ng ôh
   mơ̆ng bruă suăi ñu.
16Klei anei msĕ mơh jing klei jhat kjham:

   msĕ si ñu hriê leh, msĕ snăn mơh ñu srăng đuĕ nao,
  leh anăn ya boh tŭ dưn ñu mâo
   kyua ñu mă bruă suăi leh tiŏ angĭn,
  17leh anăn dôk hdĭp jih hruê ñu hlăm klei mmăt,
   leh anăn klei ênguôt, hlăm lu klei rŭng răng, klei ruă duam, leh anăn klei hƀlŏk?
18Nĕ anei, klei kâo ƀuh leh jing jăk leh anăn djŏ jing klei huă ƀơ̆ng mnăm leh anăn mâo klei mơak hŏng jih jang bruă ñu ngă leh ti gŭ yang hruê êjai ƀiă hruê ñu dôk hdĭp Aê Diê brei leh kơ ñu, kyuadah klei anăn bi kčah leh kơ ñu. 19Grăp čô mnuih Aê Diê ñu brei leh klei mdrŏng, lu ngăn dŏ, leh anăn klei dưi yua digơ̆, srăng mă tŭ kdrêč djŏ kơ ñu leh anăn mâo klei mơak hlăm bruă ñu — anăn jing sa klei dŏ Aê Diê brei. 20Ñu amâo srăng hdơr mĭn lu ôh kơ hruê ñu dôk hdĭp, kyuadah Aê Diê tuh klei hơ̆k mơak hlăm ai tiê ñu.