6

1Kuv pom muaj kev tsis ncaj ncees nyob hauv qab ntuj no; tej kev tsis ncaj ntawd tsimtxom neeg hnyav kawg li. 2Vajtswv pub qee leej muaj txiag npluanuj, qee leej muaj meejmom, qee leej muaj liaj muaj teb thiab muaj txhua yam uas nws xav tau. Tiamsis Vajtswv tsis pub tus ntawd txaus siab rau tej uas nws khwv tau los. Vajtswv yuav muab tej ntawd rau lwm tus siv. Tej ntawd tsis muaj qabhau thiab yog kev tsis ncaj ncees xwb. 3Txawm yog ib tug neeg twg yuav muaj txog ib puas tus menyuam, thiab nws ua neej nyob ntev li cas los xij, yog nws tsis muaj kev zoo siab thiab thaum nws tuag yog luag tsis coj nws mus faus, ces kuv suav hais tias tus menyuam uas tsis tau yug los tseem zoo dua tus ntawd. 4Nws tsis txhob yug los yuav zoo dua, rau qhov nws yeej yuav ploj mus rau hauv qhov tsaus ntuj nti uas tsis muaj leejtwg nco txog nws li lawm. 5Txawm yog nws tsis tau los pom lub hnub thiab tsis tau paub kev ua neej zoo li cas los nws tseem tau so dua tus uas tuag lawm. 6Txawm yog nws yuav ua neej nyob txog ib txhiab lossis ob txhiab xyoo los xij, yeej tsis muaj kev txaus siab dabtsi. Thaum kawg nkawd yeej yuav mus rau tib qhov chaw xwb.
7Tus neeg uas rau siab ntso ua haujlwm nws tsuas tau noj tau haus xwb, tiamsis nws yeej tsis muaj kev txaus siab li. 8Tus neeg ntse zoo tshaj tus neeg ruam li cas? Thiab tus neeg pluag uas paub ua lub neej zoo yuav tau dabtsi? 9Tej ntawd yeej tsis muaj qabhau li, tsuas zoo ib yam li caum cua xwb. Cia li txaus siab rau tej uas koj muaj zoo dua li uas koj pheej ntshaw lwm yam.
10Txhua yam uas tshwm muaj ntawd, yeej teem tseg ntev los lawm. Peb sawvdaws paub hais tias tsis muaj leejtwg yuav cav ncauj yeej tus uas muaj tswvyim tshaj nws. 11Yog koj pheej cav ncauj ntau mas yimhuab tsis muaj qabhau, thiab koj yuav tsis tau dabtsi. 12Leejtwg yuav paub hais tias yam twg thiaj zoo rau neeg lub neej uas tsis muaj qabhau uas nyob ib ntus ib yam li tus duab ntxoov ntxoo uas yuav dhau mus? Puas muaj leejtwg paub hais tias tom qab uas nws tuag lawm, yuav muaj dabtsi tshwmsim rau lub qab ntuj no?