6

1Mâo sa klei jhat kâo ƀuh leh ti gŭ yang hruê, klei anăn bi ktrŏ jih jang mnuih: 2mâo sa čô mnuih Aê Diê brei leh klei mdrŏng, lu ngăn dŏ, leh anăn klei mpŭ, tơl ñu amâo kƀah sa mta mnơ̆ng ôh tui si ñu čiăng, ƀiădah Aê Diê amâo brei kơ ñu dưi yua dŏ anăn ôh, ƀiădah sa čô tue yua hĕ dŏ anăn, jing klei hơăi mang, jing klei bi knap êdi. 3Tơdah sa čô mnuih mâo sa êtuh čô anak leh anăn dôk hdĭp lu thŭn, ƀiădah ñu amâo mâo yua ôh mnơ̆ng jăk bi mơak kơ klei hdĭp, leh anăn msĕ mơh kăn mâo klei dơr jăk rei, kâo mĭn sa čô anak arăng proh jing jăk hĭn kơ ñu. 4Kyuadah anak arăng proh anăn truh kơ klei hơăi mang leh anăn đuĕ nao kơ anôk mmăt, leh anăn hlăm anôk mmăt arăng amâo lŏ hdơr kơ ñu ôh. 5Êbeh hĭn kơ anăn ñu amâo tuôm ƀuh yang hruê amâodah thâo kral sa mta mnơ̆ng ôh, ƀiădah ñu mâo klei mdei; bi mnuih anăn amâo mâo ôh. 6Wăt tơdah ñu srăng dôk hdĭp dua êbâo thŭn ƀiădah amâo mâo klei jăk mơak ôh — amâo djŏ hĕ jih jang nao kơ sa bĭt anôk?

  7Jih jang bruă mnuih ngă pioh kơ ƀăng êgei ñu,
   ƀiădah klei ñu čiăng ƀơ̆ng amâo thâo hrăp ôh.
  8Kyuadah ya klei jăk hĭn sa čô mnuih thâo mĭn mâo êbeh hĭn kơ pô mluk?
   Leh anăn ya mnơ̆ng sa čô mnuih ƀun mâo
   kyua ñu thâo dôk jăk ti anăp phung hdĭp?
  9Jing jăk hĭn dôk mơak hŏng mnơ̆ng ală ih ƀuh
   kơ klei tluh pliă plia.
  Klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang,
   leh anăn klei tiŏ angĭn.
  10Ya mnơ̆ng mâo leh arăng bi anăn leh,
   leh anăn arăng thâo leh si mnuih jing,
  leh anăn ñu amâo dưi bi tăng ôh
   hŏng sa čô ktang hĭn kơ ñu.
  11Êjai blŭ lu hĭn,
   jing hơăi mang hĭn mơh,
   leh anăn ya klei jăk hĭn kơ mnuih kyua klei anăn?
12Kyuadah hlei thâo ya jing jăk kơ mnuih êjai ñu dôk hdĭp bhiâo hlăm klei hdĭp hơăi mang ñu, êgao tuč msĕ si êyui? Kyuadah hlei pô dưi hưn kơ mnuih klei srăng truh êdei kơ ñu ti gŭ yang hruê?