8

Sự khôn ngoan và quyền thế

  1Ai giống như người khôn ngoan,
   hiểu biết đủ mọi thứ?
   Ai có thể giải thích mọi điều?
  Sự khôn ngoan khiến mặt buồn hóa vui.
2Hãy vâng phục lệnh vua vì ngươi đã hứa nguyện cùng Thượng Đế. 3Đừng vội xa lìa vua. Đừng ủng hộ điều quấy, vì vua muốn làm gì thì làm. 4Lời vua nói là luật lệ; không ai bảo vua rằng, “Tại sao ngài làm như thế?”
  5Ai vâng phục vua thì được an toàn.
   Người khôn làm đúng việc và đúng lúc.
  6Có lối làm đúng cách và đúng thì cho mỗi việc
   nhưng người ta thường gặp nhiều khó khăn.
  7Họ không biết tương lai ra sao,
   cũng không ai có thể cho họ biết chuyện gì sẽ xảy ra.
  8Không ai điều khiển gió được
   hay ngăn chận cái chết của mình.
  Không binh sĩ nào được giải ngũ trong thời chiến,
   và điều ác không buông tha cho kẻ làm ác.

Công lý, phần thưởng và trừng phạt

9Ta nhìn thấy mọi điều đó trong khi ta quan sát mọi việc xảy ra trên đất. Người có quyền ức hiếp kẻ dưới quyền. 10Ta cũng nhìn thấy đám ma của những kẻ ác đã từng vào ra nơi thánh. Chúng được tôn trọng nơi thị trấn chúng làm việc ác. Điều ấy cũng quả thực phi lý. 11Vì kẻ ác không bị phạt ngay nên người khác cũng muốn làm ác. 12Dù kẻ có tội làm một trăm điều ác và sống lâu đi nữa, nhưng ta thấy người kính sợ CHÚA vẫn được phần tốt hơn. 13Kẻ làm ác sẽ không được yên thân, đời chúng như chiếc bóng, không sống lâu được vì chúng không kính sợ Thượng Đế. 14Đôi khi có những việc vô ích xảy ra trên đất. Chuyện rủi xảy ra cho người tốt đáng lẽ phải xảy ra cho kẻ ác. Chuyện may xảy ra cho kẻ ác đáng lẽ phải xảy ra cho người tốt. Ta cho điều đó thật phi lý. 15Nên ta thấy rằng không có gì hơn cho con người trên cõi trần là tận hưởng cuộc đời, bao lâu mà Thượng Đế còn cho mình sống. Tốt nhất là con người nên ăn, uống, tận hưởng cuộc đời, vì niềm vui ấy giúp họ làm nổi những việc nhọc nhằn.

Con người không thể hiểu được
điều Thượng Đế làm

16Ta cố gắng tìm hiểu mọi việc xảy ra trên đất. Ta thấy con người bận rộn làm việc ngày đêm không ngủ. 17Ta cũng thấy mọi điều Thượng Đế làm. Không ai hiểu được điều Ngài làm trên đất nầy. Dù cố gắng đến đâu con người cũng không hiểu nổi. Kẻ khôn ngoan cho rằng mình hiểu nhưng thực ra chẳng hiểu gì; không ai có thể hiểu được.