8

  1Hlơi jing pô hrup hăng mơnuih rơgơi lĕ?
   Hlơi pô thâo pŏk pơblang kơ khul mơta tơlơi lĕ?
  Tơlơi rơgơi yơh ngă brơi kơ ƀô̆ mơta mơnuih jing bơngač,
   laih anŭn pơplih hĭ tơlơi khăng gah rơngiao ƀô̆ anŭn.

Tui Gưt Kơ Pơtao

2Kâo laĭ, tui gưt bĕ kơ tơlơi pơtao pơđar, yuakơ ih ƀuăn rơ̆ng laih ƀơi anăp Ơi Adai. 3Anăm ječ ameč đuaĭ hĭ mơ̆ng anăp pơtao ôh. Anăm gŭm djru kơ tơhơnal tơlơi soh sat ôh, yuakơ pơtao či ngă tui hăng tơlơi ñu khăp kiăng yơh. 4Yuakơ boh hiăp pơtao hơmâo tơlơi dưi, tui anŭn hlơi pô dưi laĭ kơ ñu tui anai, “Hơget tơlơi ih hlak ngă lĕ?”
  5Hlơi pô tui gưt tơlơi ñu pơđar, ñu anŭn ƀu či hơmâo tơlơi răm ôh,
   samơ̆ mơnuih hơmâo jua pơmĭn rơgơi či thâo krăn yơh hrơi mông hăng hơdră bruă djơ̆ lăp.
  6Yuakơ hơmâo hrơi mông hăng hơdră bruă djơ̆ găl kơ rĭm tơhơnal tơlơi,
   samơ̆ mơnuih gir run amăng lu tơlơi gleh tơnap.

  7Yuakơ ƀu hơmâo hlơi pô ôh thâo krăn kơ tơlơi hơdip pơanăp,
   hlơi pô dưi ruai kơ ñu hơget tơlơi či truh lĕ?
  8Ƀu hơmâo ôh hlơi pô dưi kơtang hloh kơ angĭn laih anŭn pơkhư̆ hĭ;
   ăt tui anŭn mơ̆n, ƀu hơmâo hlơi pô ôh hơmâo tơlơi dưi kơtang hloh kơ hrơi ñu djai.
  Kar hăng mơnuih ƀu dưi kơdŭn đuaĭ hĭ ôh amăng mông pơblah,
   Ăt tui anŭn mơ̆n tơlơi sat ƀai ƀu či pơrơngai hĭ ôh ƀing hlơi juăt ngă kơ tơlơi anŭn.
9Kâo ƀuh abih bang tơlơi anŭn, tơdang kâo pơmĭn kơ abih bang tơlơi mơnơ̆ng hơmâo ngă laih gah yŭ yang hrơi. Hơmâo sa gưl tơdang mơnuih ngă khua kơ ƀing arăng jing hĭ tơlơi ruă kơ ñu pô. 10Tui anŭn, mơ̆n, kâo ƀuh laih ƀing sat ƀai djai hĭ laih anŭn arăng dơ̱r hĭ ƀing gơñu, samơ̆ ƀơi jơlan glaĭ mơ̆ng anih pơsat anŭn ƀing ană plei bơni kơ ƀing gơñu kơ hơdôm tơlơi ƀing gơñu ngă laih amăng plei anŭn. Tơlơi anŭn ăt jing hĭ đôč đač biă mă yơh.
11Tơdang arăng ƀu ngă tui mơtam ôh tơlơi klă̱ kơđi kơ tơlơi bruă sat ƀai, pran jua mơnuih mơnam bă hăng khul hơdră mơneč kiăng ngă soh yơh. 12Wơ̆t tơdah mơnuih sat ƀai ngă soh truh kơ sa-rơtuh wơ̆t, samơ̆ ñu ăt dŏ hơdip sui thŭn mơ̆n, kâo thâo sĭt či hơmâo tơlơi hiam hloh yơh kơ ƀing hlơi pô huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai, yuakơ ƀing gơñu hơdip huĭ pơpŭ kơ Ơi Adai. 13Samơ̆ yuakơ mơnuih sat ƀai ƀu huĭ pơpŭ ôh kơ Ơi Adai, tui anŭn ƀing gơñu ƀu či hơmâo tơlơi hiam klă ôh, laih anŭn khul hrơi gơñu hơdip ƀu či sui ôh, kơnơ̆ng kar hăng sa boh tơui đôč.
14Hơmâo tơlơi pơkŏn dơ̆ng mơ̆n jing hĭ đôč đač jing tơlơi truh ƀơi lŏn tơnah anai: Ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng jing ƀing mă tŭ hơget tơlơi sat năng truh kơ ƀing sat ƀai, laih anŭn ƀing sat ƀai mă tŭ hơget tơlơi hiam năng truh kơ ƀing mơnuih tơpă hơnơ̆ng. Kâo laĭ ăt tơlơi anŭn mơ̆n jing hĭ đôč đač. 15Tui anŭn, kâo pơtrŭt mơnuih mơnam hơdip mơak mơai amăng tơlơi hơdip, yuakơ ƀu hơmâo tơlơi hơget ôh hiam hloh kơ mơnuih hơdip gah yŭ yang hrơi anai kơ tơlơi ƀơ̆ng, mơñum laih anŭn hơ̆k mơak. Giŏng anŭn, tơlơi mơak anŭn či dŏ hrŏm hăng ñu amăng abih hrơi ñu mă bruă, jing tơlơi Ơi Adai hơmâo brơi laih kơ ñu gah yŭ yang hrơi anai.
16Kâo gir pơmĭn thâo hluh kơ tơlơi rơgơi laih anŭn kơsem lăng ƀuh bruă mơnuă gleh mơnuih mơnam ƀơi lŏn tơnah anai, hơmâo mơnuih mơta ñu ƀu pĭt ôh hrơi ƀôdah mlam. 17Giŏng anŭn, kâo ƀuh laih abih bang tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă. Ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi thâo hluh kơ hơget tơlơi truh gah yŭ yang hrơi anai. Wơ̆t tơdah mơnuih hơmâo hơduah sem laih hăng abih pran jua, samơ̆ ñu ƀu dưi thâo hluh ôh hơdôm tơhơnal tơlơi anŭn. Wơ̆t tơdah mơnuih rơgơi yap kơ ñu pô jing thâo hluh, samơ̆ ñu anŭn ăt ƀu dưi thâo hluh biă mă ôh kơ tơlơi anŭn.