8

1Hlei pô jing msĕ si sa čô mnuih thâo mĭn?
   Leh anăn hlei pô dưi mblang sa klei?
  Klei thâo mĭn sa čô mnuih brei ƀô̆ mta ñu jing mngač,
   leh anăn bi mlih hĕ klei khăng ƀô̆ mta ñu.

Gưt Bĕ kơ Mtao

2Gưt bĕ klei mtao mtă, kyua klei ih kat asei ti anăp Aê Diê. 3Đăm ruăt đuĕ mơ̆ng anăp mtao ôh, đăm bi mguôp hŏng klei ƀai ôh, kyuadah ñu ngă tui si ñu čiăng. 4Kyuadah klei mtao blŭ mâo kơhưm, hlei dưi lač kơ ñu, “Ya ih ngă?”

  5Hlei pô gưt kơ klei ñu mtă amâo srăng tuôm hŏng klei jhat ôh,
   leh anăn klei mĭn sa čô mnuih thâo mĭn srăng thâo mmông găl leh anăn hdră êlan ngă.
  6Kyuadah jih jang klei mâo mmông găl leh anăn hdră êlan sơăi,
   wăt tơdah klei rŭng răng kơ mnuih jing ktrŏ kơ ñu.
  7Kyuadah ñu amâo thâo ôh ya klei srăng truh,
   kyuadah hlei dưi hưn kơ ñu ya klei srăng jing?
  8Amâo mâo ôh sa čô mnuih mâo klei myang dưi djă pioh mngăt ñu,
   amâodah mâo klei dưi hngah klei djiê;
  arăng amâo dưi đuĕ mơ̆ng klei bi blah ôh,
   kăn klei ƀai dưi bi mtlaih rei phung ngă klei ƀai.
9Kâo ƀuh leh jih klei anăn êjai kâo dôk ksiêm mĭn kơ jih jang klei arăng ngă ti gŭ yang hruê, tăp năng mnuih ngă khua kơ mnuih mkăn, klei anăn bi jhat kơ diñu. 10Kâo ƀuh arăng dơr phung mnuih ƀai; mphŭn dô diñu khăng êrô mŭt leh anăn kbiă mơ̆ng anôk doh jăk, leh anăn arăng bi mni leh kơ diñu hlăm ƀuôn anôk diñu ngă klei anăn. Klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang. 11Tơdah klei phat kđi kơ klei jhat arăng ngă leh amâo truh djăl ôh, ai tiê phung anak mnuih bŏ hŏng klei čiăng ngă jhat. 12Wăt tơdah sa čô soh ngă klei jhat sa êtuh bliư̆ leh anăn bi sui klei hdĭp ñu, ăt kâo thâo klei truh kơ phung huĭ mpŭ kơ Aê Diê srăng jing jăk hĭn, kyuadah diñu huĭ mpŭ ti anăp Aê Diê. 13Ƀiădah klei truh kơ phung ƀai amâo srăng jing jăk ôh, kăn ñu srăng bi sui hruê ñu dôk hdĭp msĕ si êyui rei, kyuadah ñu amâo huĭ mpŭ ôh ti anăp Aê Diê.
14Mâo sa klei jing hơăi mang truh ti lăn ala: mâo phung kpă mâo klei bi kmhal năng djŏ kơ phung ƀai; leh anăn mâo phung ƀai mâo klei mưn năng djŏ kơ phung kpă. Kâo lač klei anăn msĕ mơh jing klei hơăi mang. 15Snăn kâo bi mni kơ klei hơ̆k mơak, kyuadah mnuih amâo mâo klei jăk hĭn ôh ti gŭ yang hruê, knŏng ƀơ̆ng huă, mnăm, leh anăn bi mơak kơ ñu pô, kyuadah klei anăn srăng dôk mbĭt hŏng ñu hlăm bruă ñu mă êjai jih hruê ñu dôk hdĭp Aê Diê brei kơ ñu ti gŭ yang hruê.
16Tơdah kâo pioh klei mĭn kâo čiăng thâo săng klei thâo mĭn, leh anăn čiăng ƀuh bruă arăng ngă ti lăn ala, wăt êjai hruê amâodah mlam ală arăng amâo thâo pĭt ôh, 17kâo ƀuh leh jih klei Aê Diê ngă leh. Mnuih amâo dưi thâo săng ôh jih klei truh ti gŭ yang hruê. Wăt tơdah mnuih mă bruă duah klei anăn, ñu amâo srăng thâo săng ôh; wăt tơdah sa čô mnuih thâo mĭn, mĭndah ñu thâo săng, ƀiădah ñu amâo dưi thâo săng klei anăn ôh.