Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Zekharyah
Ƀing mă tŭ: Ƀing Yehudah tơdơi kơ tơlơi dŏ ataih amăng lŏn čar tuai, hơdip amăng lŏn čar Yudah
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 520 hăng thŭn 480 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Pô pơala Zekharyah pơhiăp ƀuăh hăng pơtrŭt ƀing dŏ ataih tah hơtai jing ƀing wơ̆t glaĭ pơ plei Yerusalaim mơ̆ng lŏn čar Babilon kiăng kơ pơgiŏng hĭ tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ sang yang.

Sŏp hră Zekharyah hơmâo dua črăn phara anai: 1) Khul črăn 1-8 laĭ lui hlâo mơ̆ng pô pơala Zekharyah, arăng yap phara rơnŭk amăng khul thŭn čơdơ̆ng mơ̆ng thŭn 520 truh pơ thŭn 518 H.K. Hơdôm boh hiăp anŭn hơmâo lu amăng tơlơi pơƀuh kiăng laĭ kơ tơlơi rŭ̱ pơdơ̆ng glaĭ plei Yerusalaim, tơlơi ma̱n pơdơ̆ng glaĭ sang yang, tơlơi pơrơgoh hĭ ƀing ană plei Ơi Adai laih anŭn rơnŭk Pô Messiah či truh yơh. 2) Khul črăn 9-14 jing tơlơi čih pioh hơdôm boh hiăp kơ tơlơi čang rơmang Pô Messiah laih anŭn tơlơi pơruai kơ tơlơi phat kơđi hơnăl tuč yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Khul boh hiăp pơkơđiăng laih anŭn čang rơmang (1:1–8:23)
Tơlơi phat kơđi ƀơi ƀing lŏn čar re̱ng gah Israel (9:1-8)
Tơlơi đĭ kơyar laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m pơanăp (9:9–14:21)