Klei Hưn Mdah

Hdruôm hră Y-Sakari mâo dua kdrêč snei: (1) Dŭm klei hưn êlâo khua pô hưn êlâo Y-Sakari mơ̆ng thŭn 520 truh kơ thŭn 518 Êlâo kơ Krist. Jih klei hưn êlâo ti dlông anei jing rup bi êdah klei bi ƀuh, čiăng blŭ bi êdah klei lŏ rŭ mdơ̆ng ƀuôn Yêrusalem, klei lŏ mdơ̆ng sang yang, klei bi doh phung anak Aê Diê leh anăn ênuk Yang Mêsi srăng hriê (kdrêč 1-8). (2) Klei mtô klei čang guôn kơ Yang Mêsi leh anăn klei phat kđi knhal tuč (kdrêč 9-14).

Jar

Dŭm klei mtô brei răng leh anăn klei čang hmăng (1:1–8:23)
Klei phat kđi djŏ kơ phung čar riêng gah Isarel (9:1-8)
Klei đĭ kyar ti anăp leh anăn klei êđăp ênang êdei (9:9–14:21)