10

1Các ngươi hãy cầu xin Chúa Hằng Hữu cho mưa mùa xuân. Ngài sẽ kéo mây dày đặc và đổ mưa xuống dồi dào. Rau cỏ sẽ mọc đầy đồng. 2Thần tượng chỉ lừa gạt, thầy bói nói dối, bịa đặt chiêm bao viển vông. Họ có an ủi được ai đâu? Vì thế dân đi lạc lối như chiên không người chăn dắt, phải chịu khốn khổ.
3“Ta giận những người chăn dân ta vô cùng. Ta sẽ trừng phạt họ. Bây giờ Chúa Toàn năng sẽ đến săn sóc Giu-đa là bầy chiên Ngài. Ngài sẽ cho họ mạnh như chiến mã. 4Từ Giu-đa sẽ có một tảng đá móng, một mấu chốt, một cung trận, một nhà lãnh đạo.
5Họ là những dũng sĩ dẫm nát quân thù trên trận địa như dẫm bùn ngoài đường phố. Khi chiến đấu, Chúa Hằng Hữu ở bên họ - kỵ binh địch bị họ đánh tan tành.
6Ta sẽ củng cố nhà Giu-đa, cứu nhà Giô-sép. Vì xót thương, Ta sẽ đem họ về. Ta sẽ kể họ như chưa hề bị Ta từ bỏ, vì Ta là Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế họ. Ta sẽ đáp lời cầu xin của họ. 7Người Ép-ra-im sẽ như dũng sĩ. Lòng họ sẽ hân hoan như uống rượu nho. Con cái họ thấy thế đều vui mừng. Họ sẽ hớn hở trong Chúa Hằng Hữu.
8Ta sẽ thổi còi tập họp họ lại, cho họ trở nên đông đảo như xưa, vì Ta đã chuộc họ. 9Dù Ta đã rải họ ra khắp các nước xa xôi, nhưng họ sẽ nhớ đến Ta. Họ sẽ trở về, đem theo tất cả con cái mình. 10Ta sẽ đem họ về từ Ai-cập và A-sy-ri, cho họ lập nghiệp lại trong xứ Ga-la-át, Li-ban, cho đến khi họ sống chật đất. 11Họ sẽ vượt qua biển khổ, sóng đào sẽ dịu xuống. Sông Ninh cạn khô, sự kiêu hãnh của A-sy-ri bị đánh hạ, vua Ai-cập mất quyền. 12Ta sẽ cho họ cường thịnh trong Chúa Hằng Hữu, đi đâu họ cũng mang danh hiệu Ngài" Chúa Hằng Hữu phán vậy.