10

Yawmsaub yuav txhwv nwg cov tuabneeg

  1Ca le thov Yawmsaub pub naag lug
   rua lub hauv xyoo,
  thov ntawm Yawmsaub
   kws tswm tej nam twv fuab tsaus quas nti,
  kws pub tej nam pluav naag rua tuabneeg
   hab pub tej laj teb tuaj nroj tsuag
   hab zaub rua suavdawg.
  2Tsua qhov tej txoov daab
   has tsw tau qaabhau daabtsw,
  hab cov txwv neeb txwv yaig
   kuj tsw pum qhov tseeb.
  Tug Kws npau suav
   los kuj pav tej npau suav daag,
   puab laam nplig daag.
  Mas cov tuabneeg txhad le yuam kev
   yaam nkaus le tej yaaj,
  puab raug kev txom nyem
   vem tsw muaj tug yug yaaj.
  3“Kuv chim hab npau rua cov kws yug yaaj,
   hab kuv yuav teem txem rua cov thawj.
  Vem Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   mob sab nwg paab yaaj kws yog cov Yuta,
  hab yuav ua rua puab zoo yaam nkaus le
   cov neeg ua rog kws cus heev.
  4Lub thawj txhwb zeb kws muab ua tsev
   yuav tawm huv puab tuaj,
  tug tswg kws tsaa tsev ntaub
   yuav tawm huv puab tuaj,
  raab neev kws ua rog
   yuav tawm huv puab tuaj,
  hab txhua tug thawj kaav
   puavleej yuav tawm huv puab tuaj.
  5Puab sau zog ua ke
   yuav zoo cuag le cov tub sab luj sab tuab,
  yuav tsuj pis ntag tej yeeb ncuab
   rua huv tej aav nplaum huv txuj kev.
  Vem Yawmsaub nrug nraim puab nyob
   puab txhad txawj ntaus rog,
  hab puab yuav ua rua cov kws caij neeg
   poob pis nroog.

  6“Kuv yuav pub zug rua Yuta caaj ceg
   hab cawm Yauxej caaj ceg kuas dim.
  Kuv yuav coj puab rov qaab lug
   vem kuv taab ncuab puab.
  Hab puab yuav zoo yaam nkaus le
   kuv tub tsw tau txeev tso puab tseg le,
  tsua qhov kuv yog Yawmsaub
   kws yog puab tug Vaajtswv
   mas kuv yuav teb puab.
  7Efa‑i cov tuabneeg yuav zoo yaam nkaus le
   cov tub rog sab luj sab tuab,
  puab yuav xyiv faab yaam nkaus le
   haus cawv txwv maab.
  Puab tej mivnyuas yuav pum
   mas yuav zoo sab heev,
  puab lub sab yuav xyiv faab kawg nkaus
   rua huv Yawmsaub.
  8Kuv yuav xuav kauv hu puab
   hab qaws zog puab lug ua ke,
  tsua qhov kuv tub txhwv puab lawm
   hab puab yuav muaj coob
   yaam nkaus le yaav thau u.
  9Txawm yog kuv muab puab lawv
   rw quas sua rua huv ib tsoom tebchaws
  los puab tseed yuav ncu ntsoov kuv
   huv tej tebchaws deb deb hov,
  hab puab yuav tuav sav quas rawv
   nrug puab tej mivnyuas nyob hab rov qaab lug.
  10Kuv yuav coj puab huv Iyi tebchaws rov lug
   hab qaws puab huv Axilia tebchaws rov lug,
  hab kuv yuav coj puab moog rua huv Kile‑a
   hab Lenpanoo tebchaws kuas puv nkaus
   tsw muaj chaw nyob.
  11Puab yuav hlaa lub havtxwv
   kws yog kev txom nyem,
  hab kuv yuav ntaus tej nam nthwv dej ndaas
   hab ua rua tug nam dej Nai kws tub tub qhuav lua.
  Kuv yuav txu Axilia tug fwjchim kws khaav theeb
   hab Iyi tug cwj kaav tebchaws yuav pluj moog.
  12Kuv yuav ua kuas puab
   muaj zug huv Yawmsaub
  hab puab yuav khaav txug Yawmsaub lub npe.”
   Yawmsaub has le nuav ntaag.