10

Tus TSWV Coglus Tso Nws Haivneeg Dim

1Cia li thov kom tus TSWV tso nag tshiab los rau lub caij nplooj ntoos hlav. Tus TSWV yog tus uas tso nag tshauv thiab tuamtsam nag los, ua kom tej qoobloo hlob ntsuab xwbxiab rau txhua leej txhua tus. 2Tej neeg mus pe mlom thiab saib hmoov, tiamsis tej lus uas luag teb rau lawv yog lus dag thiab tsis muaj qabhau dabtsi. Muaj qee leej txhais npau suav, tiamsis coj nej kom ua yuam kev xwb; tej lus uas lawv nplig nej siab yeej tsis muaj tseeb li. Yog li ntawd, cov neeg thiaj ncig mus ncig los ib yam li tus yaj uas yuam kev lawm. Lawv raug luag tsimtxom vim lawv tsis muaj thawjcoj.
3Tus TSWV hais tias, “Kuv chim heev rau cov neeg txawv tebchaws uas kav kuv haivneeg, thiab kuv yuav rau txim rau lawv. Cov Yudas yog kuv haivneeg, thiab kuv yog tus TSWV uas muaj hwjchim loj kawg nkaus, kuv yuav tsomkwm lawv. Lawv yuav zoo li kuv cov nees uas caij ntaus rog uas muaj zog heev hauv tshavrog. 4Yuav muaj cov nomtswv, cov thawjcoj thiab cov thawj tubrog sawv hauv lawv los tswjhwm kuv haivneeg. 5Cov Yudas yuav muaj yeej ib yam li cov tubrog uas muab lawv cov yeebncuab tsuj nthi rau hauv cov av nkos ntawm tej kev. Lawv yuav mus ntaus rog rau qhov tus TSWV nrog nraim lawv, thiab txawm yog cov yeebncuab tej tubrog uas caij nees los lawv yuav tua yeej.

  6“Kuv yuav ua kom cov Yudas
   muaj zog heev;
  kuv yuav cawm cov Yixalayees kom dim plaws los.
  Kuv yuav hlub tshua lawv thiab coj lawv rov los tsev.
  Lawv yuav nyob xauv npo ib yam li
   uas kuv tsis tau tso lawv tseg.
  Kuv yog tus TSWV uas yog lawv tus Vajtswv;
   kuv yuav teb lawv tej lus thov.
  7Cov Yixalayees yuav muaj zog
   ib yam li pab tubrog,
  yuav zoo siab ib yam li cov neeg uas haus cawv txiv hmab.
  Lawv cov xeebntxwv yuav nco
   ntsoov txojkev uas muaj yeej,
  thiab zoo siab heev rau tej uas tus
   TSWV tau ua tas los lawm.

  8“Kuv yuav hu kuv haivneeg thiab
   sau lawv rov los nyob ua ke.
  Kuv yuav cawm lawv thiab ua kom
   lawv rov huamvam coob ib yam li thaum ub.
  9Txawm yog kuv muab lawv ntiab
   mus nrog txhua haivneeg nyob,
  thiab txawm yog lawv mus nyob puag tim tej tebchaws
  uas deb heev los lawv tseem yuav nco ntsoov kuv.
  Lawv thiab lawv tej menyuam yuav
   dim thiab yuav ua ke rov los tsev.
  10Kuv yuav coj lawv tawm hauv
   tebchaws Iziv thiab Axilias rov los,
  thiab cia lawv rov los nyob hauv lawv lub tebchaws.
  Kuv yuav cia lawv mus nyob hauv Nkile-as
   thiab pem Lenpanoos huv tibsi;
  yuav muaj neeg mus nyob thoob plaws hauv lub tebchaws.
  11Txawm yog thaum lawv hla hiavtxwv
  muaj teebmeem rau lawv los kuv yog tus TSWV,
   kuv yuav ua kom tej dej ntas ntawd tus,
  thiab tus dej Niles uas tob tshaj plaws yuav qhuab tas.
  Cov Axilias txojkev khavtheeb yuav raug txo kom qis,
  thiab lub tebchaws Iziv uas muaj zog
   heev yuav poob hwjchim.
  12Kuv yuav txhawb kom kuv haivneeg
   muaj zog heev;
  lawv thiaj yuav pehawm kuv thiab mloog kuv lus.”
  Tus TSWV yog tus uas hais tej lus no.