10

Yahweh Ƀuăn Kơ Tơlơi Pơklaih

  1Rơkâo bĕ Yahweh kơ ia hơjan amăng bơyan bơnga;
   Yahweh yơh jing Pô pơjing rai khul kơthul rơbŭ.
  Ñu pha brơi ia hơjan kơ mơnuih mơnam,
   laih anŭn kơ khul kơyâo pơtâo jing mơtah amăng hơma brơi kơ rĭm čô.
  2Khul yang rup trah pơhiăp tơlơi pơblư̆,
   ƀing tơña hơduah yang rơba̱ng ƀuh khul tơlơi pơƀuh ƀlŏr;
   ƀing gơñu ruai pơblang khul tơlơi rơpơi ƀu sĭt,
   laih anŭn ƀing gơñu pơjuh alum amăng tơlơi đôč đač.
  Tui anŭn yơh, ƀing ană plei anai đuaĭ hyu kar hăng tơpul triu jrôk jơlan,
   rŭng răng yuakơ ƀu hơmâo hlơi ôh dui ba gơñu kar hăng pô wai triu.
  3Yahweh laĭ tui anai, “Kâo hil pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing wai triu,
   laih anŭn Kâo či pơkơhma̱l hĭ ƀing khua djă̱ akŏ anŭn yơh;
   yuakơ Yahweh Dưi Kơtang či răk wai
   tơpul triu Ñu, jing sang anŏ Yudah,
   laih anŭn ngă kơ ƀing gơñu hrup hăng sa drơi aseh kơdrưh kơang amăng tơdron blah.
  4Mơ̆ng Yudah yơh či hơmâo rai boh pơtâo phŭn,
   mơ̆ng ñu yơh či hơmâo rai gai črŏ̱ kơ sang khăn,
   mơ̆ng ñu yơh či hơmâo rai hraŏ kơ tơlơi pơblah,
   laih anŭn ăt mơ̆ng ñu yơh či hơmâo rai rĭm khua git gai.
  5Ƀing gơñu pơgop hrŏm hơbĭt abih či hrup hăng ƀing mơnuih kơtang
   juă khul jơlan hlŭ̱ amăng tơdron blah yơh.
  Yuakơ Yahweh dŏ hăng gơñu,
   tui anŭn ƀing gơñu či pơblah laih anŭn pơrai hĭ ƀing tơhan aseh rŏh ayăt yơh.

  6“Kâo či pơkơtang sang anŏ Yudah
   laih anŭn pơklaih hĭ sang anŏ Yôsêp.
  Kâo či ba glaĭ rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ƀing gơñu yơh
   yuakơ Kâo hơmâo tơlơi glưh pran jua ƀơi ƀing gơñu.
  Ƀing gơñu či jing hrup hăng ƀing mơnuih
   Kâo ƀu hơngah hĭ ôh hlâo adih,
   yuakơ Kâo jing Yahweh Ơi Adai gơñu
   laih anŭn Kâo či laĭ glaĭ kơ tơlơi ƀing gơñu rơkâo yơh.
  7Ƀing Ephraim či jing hĭ kơtang hrup hăng ƀing ling tơhan kơtang,
   laih anŭn pran jua ƀing gơñu či mơak yơh hrup hăng ƀing mơnuih tơdang mơñum ia boh kơƀâo.
  Ƀing ană bă gơñu či ƀuh tơlơi kơtang anŭn laih anŭn hơ̆k mơak;
   pran jua ƀing gơñu či hơ̆k kơdơ̆k yơh yuakơ hơdôm bruă Yahweh hơmâo ngă laih.
  8Kâo či brơi gru kơnăl kơ ƀing gơñu
   laih anŭn pơƀut glaĭ ƀing gơñu yơh.
  Sĭt nik Kâo či song mă hĭ ƀing gơñu,
   tui anŭn ƀing gơñu či jing hĭ mơnuih lu hrup hăng hlâo adih yơh.
  9Wơ̆t tơdah Kâo pơčơlah hĭ ƀing gơñu amăng lu kơnung djuai mơnuih,
   samơ̆ amăng hơdôm anih lŏn ataih gơñu dŏ anŭn yơh ƀing gơñu či hơdơr kơ Kâo.
  Ƀing gơñu laih anŭn ƀing ană tơčô gơñu či dŏ so̱t,
   laih anŭn ƀing gơñu či wơ̆t glaĭ pơ anih gơñu pô yơh.
  10Kâo či ba glaĭ ƀing gơñu mơ̆ng lŏn čar Êjip
   laih anŭn pơƀut glaĭ ƀing gơñu mơ̆ng lŏn čar Assiria.
  Kâo či ba glaĭ ƀing gơñu pơ anih lŏn Gilead laih anŭn anih lŏn Lebanôn,
   tơl pơ djŏp anih anŭn hơmâo bă hăng ƀing gơñu.
  11Ƀing gơñu či găn tơlơi rŭng răng gơñu kar hăng găn ia rơsĭ;
   Kâo, jing Yahweh yơh, či taih ƀơi khul jơlah ia krong Nil,
   tui anŭn abih bang hlung dơlăm krong Nil či thu hĭ yơh.
  Tơlơi pơang Assiria Kâo či pơglưh trŭn hĭ
   laih anŭn gai hơnuăt pơtao čar Êjip Kâo či pơrơngiă hĭ tơlơi dưi ñu yơh.
  12Kâo či pơkơtang brơi ƀing ană plei Kâo
   tui anŭn ƀing gơñu či kơkuh pơpŭ gưt tui Kâo yơh,”
   Yahweh hơmâo pơhiăp laih.