11

  1Lenpanoo tebchaws ca le qheb qhov rooj
   sub suavtawg txhad le kub tau koj tej ntoo cab.
  2Cov ntoo cab nplooj suab 'e,
   ca le quaj nyav tsua qhov cov ntoo cab
   tub qaug taag lawm,
  vem tej ntoo luj ntoo tswm txaj
   tub puam tsuaj taag lawm.
  Cov ntoo qheb Npasaa 'e,
   ca le quaj nyav tsua qhov tej haav zoov
   ntoo ntum quas nti
   tub raug muab ntuv taag lawm.
  3Ca le noog cov yug yaaj lub suab quaj nyav
   tsua qhov puab tej tshaav zaub zoo zoo
   tub puam tsuaj taag lawm.
  Ca le noog cov tsuv ntxhuav nyooj
   vem tej haav zoov haav tsuag
  ntawm ntug dej Yalatee
   raug muab tso tseg pam taag.

Tug yug yaaj kws tsw muaj qaabhau

4Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv has le nuav tas, “Ca le yug paab yaaj kws tub hom ca lawm yuav raug muab tua. 5Cov tuabneeg kws yuav tej yaaj hov kuj muab tej yaaj tua los kuj tsw raug txav txem. Cov tuabneeg kws muab puab muag kuj has tas ‘Qhuas Yawmsaub, tsua qhov kuv nplua nuj lawm.’ Hab cov kws yug cov yaaj hov los tsw khuvleej cov yaaj le.” 6Yawmsaub has tas, “Kuv yuav tsw khuvleej cov tuabneeg huv lub tebchaws nuav dua le lawm. Kuv kuj yuav ua kuas puab nyag taug nyag poob rua huv nwg tug yug yaaj txhais teg hab poob rua huv nwg tug vaajntxwv txhais teg. Mas cov hov yuav zuaj lub tebchaws nuav kuas ntsoog, hab kuv yuav tsw cawm ib tug dim huv puab txhais teg le.”
7Mas kuv txhad yug cov yaaj kws yuav raug muab tua, yog saib rua cov kws ua luam yaaj. Kuv txhad muab ob tug paas nreg, ib tug npe hu ua Kev Hlub, ib tug npe hu ua Hum Xeeb, mas kuv txhad yug cov yaaj hov. 8Ib hlis xwb mas kuv rhuav tshem peb tug tuabneeg yug yaaj. Kuv dhuav cov yaaj lawm hab cov yaaj kuj ntxub kuv. 9Kuv txhad has tas, “Kuv tsw ua tug kws yug mej lawm. Yog tug twg yuav tuag kuj ca le tuag moog. Yog tug twg yuav raug puam tsuaj kuj ca le puam tsuaj moog. Cov kws tseed tshuav nyob hov tes ca ib tug noj ib tug le nqaj.”
10Kuv txhad muab tug paas nreg kws npe hu ua Kev Hlub luv kag tseg, rhuav kag lu lug kws cog tseg rua ib tsoom tebchaws lawm. 11Nub hov txhad rhuav kag lu lug cog tseg ntawd lawm. Cov kws ua luam yaaj kws tog saib ntsoov kuv kuj paub tas tej nuav yog Yawmsaub le lug. 12Mas kuv txhad has rua puab tas, “Yog mej pum zoo mas thov them kuv nqe zug, yog tsw pum zoo kuj ca le.” Tes puab txawm kiv peb caug sekhee nyaj ua nqe zug rua kuv. 13Mas Yawmsaub has rua kuv tas, “Muab tej nyaj hov nrum rua tug Kws puab laujkaub.” Qhov nyuas nyaj npaum le nuav xwb yog cov kws puab them rua kuv. Mas kuv txhad le muab peb caug sekhee nyaj nuav nrum nroog rua tug Kws puab laujkaubi huv Yawmsaub lub tuam tsev. 14Tes kuv txhad muab tug paas nreg kws npe hu ua Hum Xeeb luv tseg, yog tug kws ob, mas txhad rhuav tshem Yuta hab Yixayee txuj kev hum xeeb.
15Yawmsaub txawm has rua kuv tas, “Ca le khaws tug yug yaaj kws tsw tswm txaj tej pestwj dua ib zag, 16tsua qhov kuv saamswm tsaa ib tug yug yaaj huv lub tebchaws nuav. Nwg yog ib tug kws tsw mob sab tej yaaj kws yuav puam tsuaj, hab tsw nrhav tej mivnyuas yaaj kws pluj lawm hab tsw khu tej kws luv ceg hab tsw yug tej kws nyob zoo, nwg tsua muab tej yaaj kws rog rog tej nqaj noj xwb, nwg muab tej rau dua lug noj huvsw.
  17“Kuv tug qhev kws yug yaaj kws tsw tswm txaj
   yuav raug txom nyem lauj,
   vem nwg muab paab yaaj tso tseg.
  Ca nav ntaaj txav nwg tej npaab
   hab txav nwg saab qhov muag xws.
  Ca nwg tej npaab qhuav hlo,
   ca nwg saab qhov muag xws dig nkaus.”