12

Ye^lu^saa^lem Oix Duqv Hingh Jiex

1Naaiv se Ziouv gorngv taux I^saa^laa^en nyei waac. Dongh corng lungh, liepc ndau nyei gorn-ndoqv yaac ceix maaih maengc nyei qiex bun baamh mienh wuov dauh Ziouv gorngv, 2“Mangc maah! Yie oix bun Ye^lu^saa^lem hnangv yietc zaanv diuv. Weih gormx nyei maanc guoqv mienh oix zuqc hopv ziouc lungh lungh laih laih. Ye^lu^saa^lem zuqc weih gormx nyei ziangh hoc, Yu^ndaa yaac caux jienv zuqc weih. 3Wuov hnoi yie oix bun Ye^lu^saa^lem weic maanc fingx benx norm hniev nyei la'bieiv. Haaix dauh bouh ziouc zuqc mun siang. Lungh ndiev maanc guoqv mienh oix gapv zunv daaih mborqv ninh.” 4Ziouv gorngv, “Taux wuov hnoi yie oix bun yietc zungv maaz lunc, bun geh maaz mienh butv ndin. Mv baac yie nyei m'zing oix mangc jienv Yu^ndaa nyei zeiv-fun, aengx bun ganh guoqv nyei yietc zungv maaz m'zing maengh. 5Yu^ndaa nyei bungh buonc bieiv zeiv ziouc yiem hnyouv hnamv, ‘Ye^lu^saa^lem nyei baeqc fingx kaux Nernh Jiex nyei Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, duqv qaqv.’
6“Wuov hnoi yie oix bun Yu^ndaa nyei bungh buonc bieiv zeiv hnangv zorqv douz an jienv zaangh ndui yaac hnangv douz-baav yiem mbiauh zeiv mbu'ndongx. Ninh mbuo ziouc buov qui weih gormx zaaix mbiaauc nyei maanc guoqv mienh. Mv baac Ye^lu^saa^lem nyei mienh duqv yiem ninh mbuo nyei loz-dorngx, se Ye^lu^saa^lem.
7“Yie, Ziouv, oix njoux Yu^ndaa nyei ndopv-liuh ciangv ndaangc, weic bun Ndaawitv nyei zeiv-fun caux Ye^lu^saa^lem nyei mienh maiv duqv mienh taaih gauh camv taaih Yu^ndaa. 8Wuov hnoi Ziouv oix beu jienv Ye^lu^saa^lem, weic bun yiem ninh mbuo mbu'ndongx gauh mau jiex wuov deix, hnangv Ndaawitv. Ndaawitv nyei zeiv-fun oix hnangv Tin-Hungh, hnangv Ziouv nyei Fin-Mienh yiem ninh mbuo nyei wuov ndaangc maengx. 9Wuov hnoi yie zungv jiez hnyouv oix mietc daaih mborqv Ye^lu^saa^lem nyei maanc guoqv mienh.

Weic Ninh Mbuo Nzopv Wuov Dauh Nzauh Nyiemv

10“Yie oix bun Ndaawitv nyei zeiv-fun caux Ye^lu^saa^lem Zingh nyei mienh maaih hnyouv korv-lienh yaac maaih hnyouv daux gaux. Hnangv naaic ninh mbuo ziouc mangc yie, dongh ninh mbuo nzopv wuov dauh, yaac nzauh nyiemv hnangv mienh weic ganh nyei ndoqc dorn nzauh nyiemv wuov nor. Ninh mbuo oix nyiemv duqv hnyouv mun nyei, hnangv nyiemv ganh nyei dorn-la'gauv nor. 11Wuov hnoi yiem Ye^lu^saa^lem oix maaih nzauh nyiemv nyei sic hlo haic, hnangv yiem Me^gitc^ndo Ndau-Baengh nyei Haa^ndatc Limmon nzauh nyiemv. 12Yiem deic-bung gu'nyuoz, ninh mbuo ziux ninh mbuo nyei bungh buonc oix nzauh nyiemv. Ndaawitv nyei bungh buonc nyei m'jangc dorn ganh ca'lengc nzauh nyiemv. Ninh mbuo nyei m'sieqv dorn ganh ca'lengc, Naatan nyei bungh buonc m'jangc dorn ganh ca'lengc, ninh mbuo nyei m'sieqv dorn ganh ca'lengc. 13Lewi nyei bungh buonc m'jangc dorn yaac ganh ca'lengc nzauh nyiemv, ninh mbuo nyei m'sieqv dorn ganh ca'lengc. Si^me^i nyei bungh buonc m'jangc dorn ganh ca'lengc, ninh mbuo nyei m'sieqv ganh ca'lengc. 14Zengc njiec nyei bungh buonc nyei m'jangc dorn ganh ca'lengc. Ninh mbuo nyei m'sieqv dorn yaac ganh ca'lengc nzauh nyiemv.