13

Tơlơi Pơrơgoh Mơ̆ng Tơlơi Soh

1Yahweh laĭ tui anai, “Amăng hrơi anŭn, Kâo či pŏk sa phŭn ia bluh kơ sang anŏ Dawid laih anŭn kơ ƀing mơnuih dŏ hơdip amăng plei Yerusalaim, kiăng kơ pơrơgoh hĭ ƀing gơñu mơ̆ng tơlơi soh laih anŭn mơ̆ng tơlơi ƀu rơgoh.
2“Amăng hrơi anŭn, Kâo či lŏm lui hĭ abih khul anăn ƀing rup trah mơ̆ng anih lŏn anai, laih anŭn ƀing arăng ƀu či djă̱ hơdơr kơ gơñu dơ̆ng tah. Kâo či mă pơđuaĭ hĭ abih dua ƀing pô pơala ƀlŏr wơ̆t hăng tơlơi kluh khăp kơkuh pơpŭ kơ khul rup trah mơ̆ng anih lŏn anai. 3Giŏng anŭn, tơdah hlơi pô ăt dŏ laĭ lui hlâo mơ̆n, amĭ ama ñu jing ƀing tơkeng rai kơ ñu yơh, či pơhiăp kơ ñu tui anai, ‘Ih khŏm djai yơh, yuakơ ih hơmâo pơhiăp ƀlŏr laih amăng anăn Yahweh.’ Tơdang ñu laĭ lui hlâo, amĭ ama ñu pô yơh či klâŏ pơdjai hĭ ñu.
4“Amăng hrơi anŭn, rĭm pô pơala či mlâo hĭ yơh tơdang ñu laĭ lui hlâo tui hăng tơlơi pơƀuh ñu hơmâo anŭn laih anŭn ñu ƀu či buh mă ao blâo pô pơala kiăng kơ pơblư̆ hĭ arăng ôh. 5Samơ̆ kơđai glaĭ, ñu či laĭ, ‘Kâo ƀu djơ̆ jing pô pơala ôh. Kâo kơnơ̆ng jing pô ngă hơma đôč yuakơ kâo ngă hơma anih lŏn kŏng ngăn kâo anai čơdơ̆ng mơ̆ng kâo hlak ai.’ 6Giŏng anŭn, tơdah hlơi pô tơña kơ ñu, ‘Yua hơget hơmâo khul nam rơka ƀơi tơda ih lĕ?’ Ñu či laĭ glaĭ tui anai, ‘Khul nam rơka anŭn arăng hơmâo pơrơka hĭ laih kâo amăng sang ƀing gơyut kâo.’ ”

Yahweh Taih Pô Wai Triu Hăng Pơčơlah Hĭ Tơpul Triu

  7Yahweh Dưi Kơtang laĭ dơ̆ng tui anai, “Mơdưh bĕ, Ơ đao ăh, pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng pô wai triu Kâo,
   pơkơdơ̆ng glaĭ bĕ hăng pô pơgop hăng Kâo!
  Taih bĕ pô wai triu anai,
   tui anŭn tơpul triu či čơlah đuaĭ hĭ yơh,
   laih anŭn Kâo či yơr tơngan Kâo pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ƀu hơmâo anih kơnang yơh.”
  8Yahweh laĭ tui anai, “Amăng djŏp anih lŏn,
   dua črăn amăng klâo ƀing mơnuih či răm rơngiă hĭ yơh,
   samơ̆ kơnơ̆ng sa črăn amăng klâo đôč či dŏ so̱t amăng anŭn.
  9Kâo či ba pơlông sa črăn amăng klâo anŭn pơ apui;
   Kâo či čruih pơrơgoh hĭ ƀing gơñu kar hăng arăng čruih amrăk
   laih anŭn lông lăng ƀing gơñu kar hăng arăng lông mah yơh.
  Ƀing gơñu či kwưh iâu ƀơi anăn Kâo
   laih anŭn Kâo či laĭ glaĭ kơ ƀing gơñu;
   Kâo či laĭ, ‘Ƀing gơñu jing ƀing ană plei Kâo,’
   laih anŭn rĭm čô ƀing gơñu či laĭ, ‘Yahweh yơh jing Ơi Adai kâo.’ ”