14

Yeluxalee hab ib tsoom tebchaws

1Saib maj, Yawmsaub nub saamswm lug, yog nub kws tej nyaj txag kws luas txeeb ntawm koj moog luas yuav faib rua huv plawv koj, 2tsua qhov kuv yuav sau zog ib tsoom tebchaws suavdawg tuaj ua rog rua Yeluxalee. Lub nroog hov yuav raug luas txeeb tau, luas yuav lws tej nyaj txag hov txhua chaw huv vaaj huv tsev hab yuav muab tej quaspuj yuam. Ib nraab pejxeem yuav tawm moog poob tebchaws, tassws cov kws tshuav nyob yuav tsw raug muab lawv tawm huv lub nroog moog. 3Mas Yawmsaub yuav tawm moog tiv tej tebchaws hov ib yaam le nub kws Yawmsaub tawm moog ua rog ntaag. 4Nub ntawd Yawmsaub txhais taw yuav tsuj sau lub Roob Txwv Aulib kws nyob ntawm Yeluxalee saab nub tuaj, mas lub Roob Txwv Aulib hov yuav tawg rhe ua ob saab txhad ua hlo ib lub kwj haa daav daav le kem saab nub tuaj moog thoob plhawv saab nub poob, mas ib nraab roob txhad txaav rua saab peg ib nraab roob txaav rua saab nraag. 5Mej yuav tswv ntawm lub haav kws kuv ua hov vem lub haav hov ntev moog txug ncua Axaa. Mej yuav tawm tswv moog yaam nkaus le thaus Uxiya ua vaajntxwv kaav Yuta tebchaws es ntuj qeg mej txhad tswv. Yawmsaub kws yog kuv tug Vaajtswv yuav lug hab cov tuabneeg dawb huv sau ntuj suavdawg yuav nrug nwg lug.
6Nub ntawd yuav tsw muaj caij no tsw muaj te, 7yuav muaj nruab nub xwb (Yawmsaub yeej paub nub hov), tsw muaj nruab nub tsw muaj mo ntuj, txawm yog txug caij tsaus ntuj lawm los yeej pum kev le.
8Nub ntawd dej cag yuav ndwg tawm huv Yeluxalee, ib nraab ndwg moog rua lub havtxwv saab nub tuaj, ib nraab ndwg moog rua lub havtxwv saab nub poob. Lub caij ntuj kub los dej yuav ndwg quas ndo yaam nkaus le lub caij ntuj no.
9Yawmsaub yuav ua vaajntxwv kaav taag nrho lub nplajteb huvsw. Nub ntawd tsuas yog muaj Yawmsaub tuab leeg xwb hab muaj Yawmsaub tuab lub npe xwb.
10Lub tebchaws huvsw yuav ntxeev ua teb taj teb tug txwj nrho ntawm Kenpa moog txug Limoo kws nyob ntawm Yeluxalee saab nraag, tassws Yeluxalee tseed yuav nyob nwg qhov chaw kws sab txwj nrho ntawm Rooj Loog Npeeyamee moog txug ncua lub chaw kws muaj Rooj Loog Qub hab moog txug ncua lub rooj loog ntawm lub kaum loog, hab ntawm lub chaw tsom faaj Hananee txug ncua vaajntxwv lub chaw tsuam kua txwv maab. 11Hab yuav muaj tuabneeg nyob huv nroog vem yog tsw raug lu lug foom tsw zoo lawm. Yeluxalee yuav nyob tso sab quas lug.
12Ntawm nuav moog yog tej vej sub vej sw kws Yawmsaub yuav swv ntaus ib tsoom tebchaws kws ua rog rua Yeluxalee. Thaus puab tseed sawv tau nreg nreeg puab tej nqaj yuav ca le lwj, puab lub ntsab muag yuav ca le lwj kag ntawm lub qhov muag, hab puab tug nplaig yuav ca le lwj kag huv puab lub qhov ncauj. 13Nub ntawd Yawmsaub yuav ua rua puab ntshai raag zum quas zawg luj kawg le. Puab ib leeg yuav ntsab pis nkaus ib leeg hab ib leeg yuav tsaa pis hlo teg ntaus ib leeg. 14Txawm yog cov Yuta los kuj yuav moog ntaus rog rua huv Yeluxalee. Tej tebchaws suavdawg kws nyob ib ncig tej nyaj txag hov txhua chaw yuav raug muab khaws ca sau zog ua ke, yog kub hab nyaj hab rwg tsho naav ntau kawg le. 15Yawmsaub yuav tso vej sub vej sw le nuav lug rua puab tej neeg hab tej luj txwv hab tej ntxhuav hab tej neeg luav hab txhua yaam tsaj txhu huv tej yeej ntawd.
16Mas cov tuabneeg huv ib tsoom tebchaws kws moog tawm tsaam Yeluxalee es tseed muaj txujsa nyob kuj naj xyoo yuav moog pe hawm tug vaajntxwv kws yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus hab ua kevcai nyob tsev pheeb suav. 17Yog haiv tuabneeg twg huv qaab ntuj nuav tsw moog rua huv Yeluxalee es pe tug vaajntxwv kws yog Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus mas naag yuav tsw lug rua puab. 18Yog haiv tuabneeg Iyi tsw moog tshwm ntsej muag rua ntawd tes puab yuav raug tej vej sub vej sw kws Yawmsaub tso rua tej tebchaws kws tsw moog ua kevcai nyob tsev pheeb suav. 19Tej kws has lug nuav yog tej kws txav txem rua Iyi hab ib tsoom tebchaws kws tsw moog ua kevcai nyob tsev pheeb suav.
20Nub ntawd yuav txaam txwm rua phaj tswb kws neeg coj has tas, “Dawb huv rua Yawmsaub,” hab tej lauj kaub kws swv huv Yawmsaub lub tuam tsev yuav zoo ib yaam le tej phaaj dawb huv kws swv ntawm lub thaaj xyeem hov txhua chaw. 21Txhua lub lauj kaub huv Yeluxalee hab huv Yuta yuav dawb huv rua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus sub txhua tug kws tuaj xyeem tsaj rua Yawmsaub txhad coj tau tej lauj kaub hov moog hau tej nqaj kws xyeem hov. Nub hov yuav tsw muaj tub laag tub luam nyob huv Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub tuam tsev dua le lawm.