14

Setv Mueiz Nyei Hnoi-Nyieqc

1Mangc maah! Ziouv nyei hnoi taux fatv aqv. Ye^lu^saa^lem oix zuqc luv. Wuov deix zinh zoih ziouc yiem meih mbuo nyei nza'hmien bun nqoi. 2Weic zuqc yie oix siou zunv maanc guoqv caux Ye^lu^saa^lem mborqv jaax. Wuov norm zingh ziouc zuqc zorqv mi'aqv. Biauv oix zuqc luv, m'sieqv dorn zuqc caa. Zingh nyei yietc gouv mienh oix zuqc guaatv mingh, mv baac zengc njiec wuov deix duqv yiem jienv zingh.
3Nqa'haav Ziouv ziouc cuotv mingh caux wuov deix guoqv mborqv jaax hnangv zinh ndaangc mborqv wuov nor. 4Wuov hnoi ninh nyei zaux oix souv jienv Ye^lu^saa^lem nyei nza'hmien maengx, dong bung wuov, ga'lanv mbong gu'nguaaic. Ga'lanv Mbong ziouc yiem dong bung mbaaix taux fai bung, benx norm domh horngz. Mbong nyei yietc maengx suiv mingh baqv bung, yietc maengx suiv mingh naamh bung. 5Meih mbuo oix zuqc yangh yie nyei mbong nyei horngz biaux weic zuqc i bung mbong nyei horngz nzuiz mingh taux Aasen. Meih mbuo oix zuqc biaux, hnangv zinh ndaangc yiem Yu^ndaa nyei hungh, Utc^si^yaa, nyei hnoi-nyieqc mienh biaux ndau-dongz. Wuov zanc Ziouv, yie nyei Tin-Hungh, oix taux, yaac maaih yietc zungv cing-nzengc nyei fin-mienh caux jienv ninh daaih.
6Wuov hnoi, maiv maaih juangv, maiv maaih sorng. 7Kungx maaih lungh hnoi zanc, maiv zeiz lungh hnoi tiuv benx lungh muonz. Lungh maanz-hmuangx corc njang nyei. Wuov norm hnoi haaix zanc taux, kungx Ziouv ganh hiuv hnangv.
8Wuov hnoi maaih wuom-daaih yiem Ye^lu^saa^lem liouc cuotv. Yietc buonc liouc mingh dong bung nyei koiv, yietc buonc liouc mingh fai bung nyei koiv. Dong gueix, haac gueix wuom liouc fih hnangv nyei.
9Ziouv ziouc duqv zoux gormx lungh ndiev nyei hungh. Wuov hnoi kungx maaih ninh zoux nduqc dauh Ziouv yaac kungx maaih ninh ganh nyei mengh hnangv.
10Ziangh norm deic-bung yiem baqv bung Ge^mbaa wuov taux Ye^lu^saa^lem nyei naamh bung, Limmon wuov, oix tiuv benx ndau-baengh hnangv Aa^laa^mbaa. Mv baac Ye^lu^saa^lem corc oix yiem hlang, yiem Mben^yaa^min Gaengh mingh taux loz-gaengh nyei dorngx, taux Gorqv Gaengh, yaac yiem Haa^nan^en nyei Laauh taux hungh diex nyueih a'ngunc diuv nyei zorngh. 11Zingh gu'nyuoz oix maaih mienh yiem weic zuqc yietc liuz maiv aengx zuqc mietc, Ye^lu^saa^lem ziouc baengh orn nyei yiem.
12Naaiv se Ziouv oix bun yietc zungv daaih caux Ye^lu^saa^lem mborqv jaax wuov deix guoqv nyei mienh zuqc ciouv nyei zeqc naanc. Ninh mbuo nyei zaux corc souv jienv nyei ziangh hoc ninh mbuo nyei orv ziouc yuqc. M'zing yiem jienv m'zing-komv huv, mbietc yiem nzuih gu'nyuoz huv. 13Wuov hnoi Ziouv oix bun ninh mbuo domh lunc. Gorqv-mienh ziouc nyau jienv gorqv-mienh nyei buoz, laanh yaac mborqv laanh. 14Liemh Yu^ndaa oix mborqv Ye^lu^saa^lem. Weih gormx nyei maanc guoqv nyei zinh zoih, se jiem nyaanh camv, lui-houx yaac camv, ziouc duqv siou zunv. 15Maaz caux maaz-li, lorh torh, lorh caux yietc zungv yiem ciangv nyei saeng-kuv oix zuqc nyungc zeqc naanc hnangv wuov nyungc zeqc naanc.
16Nqa'haav daaih mborqv Ye^lu^saa^lem wuov deix yietc zungv guoqv zengc njiec nyei mienh, hnyangx-hnyangx oix faaux mingh baaix Hungh Diex, se Nernh Jiex nyei Ziouv, yaac jiex ⟨Mbiorv Liuh nyei Zipv.⟩ 17Se gorngv lungh ndiev haaix fingx mienh maiv faaux mingh Ye^lu^saa^lem baaix Hungh Diex, se Nernh Jiex nyei Ziouv, zungv maiv maaih mbiungc njiec ninh mbuo nyei deic-bung. 18Se gorngv I^yipv Mienh maiv mingh caux jienv zoux, Ziouv oix bun ninh mbuo zuqc zeqc naanc hnangv ninh bun maiv mingh jiex Mbiorv Liuh Zipv wuov deix guoqv nyei mienh nyei zeqc naanc. 19Naaiv se I^yipv caux maiv mingh jiex Mbiorv Liuh Zipv wuov deix guoqv nyei mienh zuqc dingc nyei zuiz.
20Wuov hnoi maaz nyei lingh ziouc ndingh jienv nzaangc gorngv, “Cing-Nzengc Weic Ziouv. ” Yiem zaangc Ziouv nyei biauv nyei caeng yaac cing-nzengc hnangv yiem ziec-dorngh nza'hmien maengx nyei nzormc. 21Yiem Ye^lu^saa^lem caux Yu^ndaa nyei norm-norm caeng ziouc weic Nernh Jiex nyei Ziouv cing-nzengc. Da'faanh daaih ziec nyei mienh yaac zorqv naaiv deix caeng zouv longc ziec nyei saeng-kuv orv. Wuov hnoi Nernh Jiex nyei Ziouv nyei biauv maiv aengx maaih maaiz maaic nyei mienh aqv.