3

1Chúa cho tôi thấy thầy tế lễ thượng phẩm Giô-sua đang đứng trước thiên sứ của Chúa Hằng Hữu, có Sa tan đứng bên phải buộc tội người. 2Chúa Hằng Hữu nói với Sa-tan: "Chúa Hằng Hữu khiển trách ngươi! Chúa Hằng Hữu - Đấng chọn Giê-ru-sa-lem quở trách ngươi! Người này chỉ như củi đang cháy dở, được gắp ra từ đám lửa mà thôi." 3Khi đứng trước mặt thiên sứ của Chúa Hằng Hữu, Giô-sua mặc một chiếc áo bẩn. 4Thiên sứ Chúa Hằng Hữu bảo các thiên sứ đứng quanh: "Cởi áo bẩn của người ra!" Quay sang Giô-sua, thiên sứ nói: "Thấy không, Ta cất tội con đi, mặc áo tốt đẹp cho con."
5Lúc ấy, tôi lên tiếng: "Xin Chúa bảo họ đội cho người một vành khăn sạch nữa!" Vậy, họ đội khăn sạch, mặc áo mới cho người. 6Thiên sứ Chúa Hằng Hữu chỉ thị cho Giô-sua: 7“Chúa Hằng Hữu toàn năng phán: Nếu con theo đường lối Ta, tuân giữ huấn lệnh Ta, con sẽ được cai quản nhà Ta, giữ sân Ta, và Ta sẽ cho con đi lại giữa các thiên sứ đứng chầu ta đây. 8Con và các bạn ngồi trước mặt con (những người mang điềm lành) lắng tai nghe lời ta đây: Ta sẽ đem đầy tớ ta là Chồi Nhánh đến. 9Ta sẽ khắc chữ trên khối đá bảy mặt ta đã đặt trước mặt con, và trong chỉ một ngày, Ta sẽ cất tội lỗi khỏi đất này. Chúa Hằng Hữu phán vậy. 10Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu phán, mọi người sẽ có dịp mời anh em láng giềng đến thăm cùng nhau ngồi dưới cây nho, gốc vả trong vườn."