3

Da'feix Nyungc Laauc Yaangh Nyei Sic

Domh Sai Mienh, Yo^su^waa, Caux Saadaan

1Ziouv aengx bun yie mangc buatc Yo^su^waa ⟨domh sai mienh⟩ souv jienv Ziouv nyei fin-mienh nyei nza'hmien. Saadaan yaac souv jienv Yo^su^waa nyei mbiaauc bung ga'hlen oix gox ninh. 2Ziouv gorngv mbuox Saadaan, “Saadaan aah! Ziouv hatc meih aqv. Ziouv, dongh ginv Ye^lu^saa^lem wuov dauh, hatc meih aqv. Naaiv dauh mienh hnangv yiem douz-nzauc baeng cuotv daaih nyei yietc nqanx zaangh.”
3Yo^su^waa zuqv jienv laih hlopv nyei lui-houx souv jienv fin-mienh nyei nza'hmien. 4Wuov dauh fin-mienh ziouc mbuox souv ga'hlen wuov deix, “Jaiv nqoi ninh laih hlopv nyei lui-houx maah!”
 Ninh aengx gorngv mbuox Yo^su^waa, “Mangc maah! Yie zorqv nqoi meih nyei zuiz mi'aqv, yaac oix bun meih zuqv nzueic haic nyei lui-houx.”
5Yie ziouc gorngv, “Zorqv diuh cing-nzengc nyei m'nqorngv-beu beu jienv ninh nyei m'nqorngv.” Ninh mbuo ziouc zorqv diuh cing-nzengc nyei m'nqorngv-beu beu jienv ninh nyei m'nqorngv. Wuov zanc Ziouv nyei fin-mienh souv jienv ga'hlen.
6Ziouv nyei fin-mienh hnangv naaiv nor kuinx Yo^su^waa, 7“Nernh Jiex nyei Ziouv hnangv naaiv nor gorngv, ‘Se gorngv meih yangh yie nyei jauv yaac ei jienv yie paaiv nyei waac, meih ziouc duqv gunv yie nyei biauv, goux yie nyei biauv nyei laatc gu'nyuoz. Yie ziouc bun meih duqv yiem souv jienv naaiv deix mienh mbu'ndongx.’
8“ ‘O Yo^su^waa domh sai mienh aah! Meih caux zueiz jienv meih nyei nza'hmien nyei doic, se zoux jangx-hoc longx nyei sai mienh, muangx maah! Yie oix dorh yie nyei bou, dongh maaih mbuox heuc Nquaah wuov dauh daaih. 9Mangc maah! Yie zorqv norm la'bieiv an jienv Yo^su^waa nyei nza'hmien. Yiem wuov norm la'bieiv maaih siec bung. Yie yaac oix ndingh jangx-hoc yiem wuov norm la'bieiv. Nduqc hnoi hnangv yie oix zorqv nqoi naaiv norm deic-bung zoux dorngc nyei zuiz.’ Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv nyei waac.
10“ ‘Taux wuov hnoi gorqv-mienh oix heuc gorqv-mienh nyei juangc laangz mienh daaih zueiz jienv ninh nyei a'ngunc hmei caux ngongh nyorx ndiangx ga'ndiev.’+” Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv nyei waac.