3

Tơlơi Pơƀuh Tal Pă̱: Khua Ngă Yang Prŏng Hloh Yôsua Laih Anŭn Satan

1Amăng tơlơi pơƀuh pơkŏn dơ̆ng kâo ƀuh Yahweh pơrơđah kơ kâo pô khua ngă yang prŏng hloh Yôsua, ñu hlak dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ling jang Yahweh. Pơ anih anŭn yang sat Satan dŏ dơ̆ng jĕ ƀơi tơngan gah hơnuă Yôsua prap pre kiăng kơ phŏng kơđi gơ̆. 2Ling jang Yahweh laĭ kơ Satan anŭn tui anai, “Rơkâo kơ Yahweh pơhiăp ƀuăh kơ ih, Satan! Rơkâo kơ Yahweh, jing Pô khăp kơ plei Yerusalaim, pơhiăp ƀuăh kơ ih! Pô Yôsua anai yơh jing hrup hăng sa ƀĕ djŭh apui arăng mă tơbiă mơ̆ng apui.”
3Tơdang anŭn, Yôsua hlak dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ling jang pơ anŭn, ñu buh khul ao grĭ grañ. 4Ling jang anŭn pơđar kơ ƀing hlak dŏ dơ̆ng ƀơi anăp ñu tui anai, “Tŏh hĭ bĕ khul ao grĭ grañ mơnuih anai hlak buh anŭn!” Giŏng anŭn, ñu laĭ kơ Yôsua tui anai, “Anai nê, kâo hơmâo mă pơđuaĭ hĭ laih tơlơi soh ih laih anŭn kâo buh ƀơi ih khul ao hiam phrâo yơh.”
5Giŏng anŭn, kâo laĭ, “Troă brơi bĕ sa boh muk rơgoh ƀơi akŏ Yôsua.” Tui anŭn, ƀing gơñu ngă tui mơtam, laih anŭn ƀing gơñu buh brơi khul ao phrâo kơ gơ̆ tơdang ling jang Yahweh dŏ dơ̆ng jĕ pơ anŭn.
6Giŏng anŭn, ling jang Yahweh anŭn pơtă kơ Yôsua tui anai, 7“Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ, ‘Tơdah ih tui gưt hơdôm tơlơi juăt Kâo laih anŭn ngă hơdôm bruă jao Kâo hơmâo jao brơi laih kơ ih, sĭt ih ăt či git gai nanao yơh Sang Yang Kâo wơ̆t hăng wăl tơdron Sang Yang mơ̆n, laih anŭn dơ̆ng, Kâo či hơmư̆ hơdôm tơlơi ih iâu laĭ yơh, kar hăng Kâo hơmư̆ tơlơi iâu laĭ ƀing ling jang hiam juăt dŏ ƀơi anăp Kâo yơh.
8“ ‘Tui anŭn, hơmư̆ bĕ, Ơ Yôsua, jing pô khua ngă yang prŏng hloh laih anŭn Ơ abih bang ƀing khua ngă yang mă bruă hăng ñu, ƀing gih yơh jing ƀing pơhơmutu kơ gru kơnăl hiam či truh pơanăp anai: Kâo či ba rai ding kơna Kâo, anăn Ñu jing Čơnŭh yơh! 9Anai nê, Kâo hlak pioh sa boh boh pơtâo hơmâo tơjuh bơnăh gah anăp Yôsua. Kâo či treh boh hiăp ƀơi bơnăh anŭn yơh laih anŭn amăng hrơi anŭn Kâo či mă pơđuaĭ hĭ yơh tơlơi soh anih lŏn anai. 10Tơdang hrơi anŭn truh laih, rĭm čô amăng ƀing gih či jak iâu pô re̱ng gah ñu rai dŏ ƀơi gah yŭ tơui đang boh kơƀâo, kơyâo hra gih kiăng kơ mơak tŭ tơlơi rơnŭk rơno̱m, rơnŭk hơđơ̆ng yơh.’ ”