3

Klei Khua Pô Hưn Êlâo Bi Ƀuh Y-Yôsuê Khua Ngă Yang Prŏng

1 Leh klei anăn, ñu bi êdah kơ kâo khua ngă yang prŏng Y-Yôsuê dôk dơ̆ng ti anăp dĭng buăl jăk Yêhôwa, leh anăn Satan dôk tĭng hnuă ñu čiăng kčŭt kơ ñu. 2 Yêhôwa lač kơ Satan, “Yêhôwa ƀuah kơ ih, Ơ Satan!+ Yêhôwa, pô ruah leh ƀuôn Yêrusalem, ƀuah kơ ih! Amâo djŏ hĕ anei yơh jing sa kluč arăng hdui mơ̆ng pui?” 3Y-Yôsuê dôk dơ̆ng ti anăp dĭng buăl jăk hơô čhiăm ao čhŏ. 4Dĭng buăl jăk lač kơ phung dôk ti anăp gơ̆, “Toh hĕ čhiăm ao čhŏ ñu.” Leh anăn gơ̆ lač kơ Y-Yôsuê, “Nĕ anei, kâo mă hĕ leh klei wê ih, leh anăn kâo srăng bi hơô ih hŏng čhiăm ao ênoh yuôm.” 5Kâo lač, “Brei arăng mđua sa blah čhiăm păn doh ti boh kŏ ñu.” Snăn arăng mđua sa blah čhiăm păn doh ti boh kŏ ñu leh anăn bi hơô ñu hŏng čhiăm ao, êjai dĭng buăl jăk Yêhôwa dôk dơ̆ng giăm.
6Dĭng buăl jăk Yêhôwa mtă kơ Y-Yôsuê: 7“Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač: ‘Tơdah ih srăng êbat hlăm êlan kâo leh anăn djă pioh klei kâo mtă, snăn ih srăng kiă kriê sang kâo leh anăn wăl sang kâo, leh anăn kâo srăng brei ih klei dưi mŭt ti krah phung dôk dơ̆ng tinei.
8 Snăn dôk hmư̆ bĕ, Ơ Y-Yôsuê khua ngă yang prŏng, ih leh anăn phung ƀĭng găp ih dôk gŭ ti anăp ih, kyuadah diih jing phung bi hmô kơ klei srăng truh: kâo srăng atăt ba Kƀiêng, dĭng buăl kâo. 9Kyuadah nĕ anei, ti boh tâo kâo dưm leh ti anăp Y-Yôsuê, ti dlông boh tâo anăn mâo kjuh asăr ală kâo srăng ktur boh hră kơ ñu,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač, ‘leh anăn kâo srăng mă hĕ klei soh čar anei hlăm sa hruê. 10 Hlăm hruê anăn,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač, ‘grăp čô diih srăng jak pô riêng gah ñu dôk ti gŭ phŭn boh kriăk ƀâo leh anăn ana boh hra ñu.’ ”