4

Da'hmz Nyungc Laauc Yaangh Nyei Sic

Jiem-Dang-Jaax Caux I Zungh Ga'lanv Ndiangx

1Zinh ndaangc caux yie gorngv waac wuov dauh fin-mienh nzuonx daaih heuc yie nyie hnangv yie m'njormh mingh nyie daaih nor. 2Ninh naaic yie, “Meih buatc haaix nyungc?”
 Yie dau, “Yie buatc yietc norm zien jiem nyei dang-jaax. Yiem dang-jaax dueiv-mueiz maaih norm nzormc. Nzormc yaac maaih siec norm dang-zaanv. Mouz norm dang-zaanv maaih siec norm dang-gunv.
3Aengx maaih i zungh ga'lanv ndiangx yiem dang-jaax ga'hlen. Maaih zungh yiem wuov norm nzormc mbiaauc maengx, maaih zungh yiem zaaix maengx.”
4Yie naaic gaax caux yie gorngv waac wuov dauh fin-mienh, “Domh Gorx aac, naaiv haaix nyungc?”
5Ninh dau, “Naaiv deix se haaix nyungc meih maiv hiuv fai?”
 Yie dau, “Domh Gorx aac, yie maiv hiuv.”
6Ninh gorngv mbuox yie, “Naaiv se Ziouv nyei waac mbuox Se^lupv^mbaa^mben, ‘Maiv zeiz kaux qaqv, maiv zeiz kaux banh zeic, mv baac oix zuqc kaux yie nyei Singx Lingh.’ Naaiv se Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv nyei waac.
7“O domh mbong aac, meih benx haaix nyungc? Yiem Se^lupv^mbaa^mben nyei nza'hmien meih zungv oix zuqc benx ndau-baengh. Ninh oix dorh cuotv gu'nguaaic jiex wuov norm la'bieiv yaac maaih mienh mbiouh mbiouh nyei heuc jienv gorngv, ‘Tov Tin-Hungh ceix en. Tov Tin-Hungh ceix en.’ ”
8Yie aengx duqv zipv Ziouv nyei waac gorngv, 9“Se^lupv^mbaa^mben nyei buoz oix liepc naaiv norm zaangc Tin-Hungh nyei biauv nyei gorn-ndoqv. Ninh nyei buoz yaac oix zoux ziangx. Wuov zanc meih ziouc hiuv duqv Nernh Jiex nyei Ziouv paaiv yie daaih lorz meih aqv.”
10“Haaix dauh mangc piex faix-fiuv sic nyei hnoi-nyieqc, ninh mbuo duqv buatc dingc zaqc nyei hlaang yiem Se^lupv^mbaa^mben nyei buoz ziouc a'hneiv haic.
 “(Wuov deix siec norm dang beiv Ziouv nyei siec norm m'zing zaah mangc gormx lungh ndiev.)”
11Yie aengx naaic wuov dauh fin-mienh, “Yiem dang-jaax ga'hlen zaaix mbiaauc nyei naaiv deix i zungh ga'lanv ndiangx maaih haaix nyungc eix leiz?”
12Yie aengx naaic nzunc ninh, “Naaiv deix i nquaav ga'lanv ndiangx nyei nquaah se yiem dox cuotv youh wuov deix i diuh jiem-guaengv ga'hlen, maaih haaix nyungc eix leiz?”
13Ninh gorngv mbuox yie, “Naaiv deix se haaix nyungc meih maiv hiuv fai?”
 Yie gorngv, “Domh Gorx aac, yie maiv hiuv.”
14Ninh ziouc gorngv, “Naaiv deix i dauh se orn daaih fu-sux lungh ndiev nyei Ziouv”