4

Tơlơi Pơƀuh Tal Rơma: Tơkai Kơđen Laih Anŭn Khul Kơyâo Ôliwơ

1Giŏng anŭn, ling jang, jing pô pơhiăp hăng kâo hlâo anŭn, rai râo mơdưh hĭ kâo, kar hăng sa čô râo mơdưh mơ̆ng pĭt yơh. 2Ñu tơña kơ kâo tui anai, “Hơget tơlơi ih ƀuh lĕ?”
 Kâo laĭ glaĭ, “Kâo ƀuh sa ƀĕ tơkai kơđen mah. Ƀơi ngŏ rơjŭng tơkai kơđen anŭn hơmâo sa boh mŏng kiăng kơ pioh ia rơmuă ôliwơ. Ƀơi tơkai kơđen anŭn hơmâo tơjuh boh apui kơđen laih anŭn ƀơi rĭm apui kơđen anŭn hơmâo sa groa apui.
3Ăt hơmâo dua ƀĕ kơyâo ôliwơ jĕ ƀơi tơkai kơđen anŭn, sa ƀĕ ƀơi gah anai laih anŭn sa ƀĕ ƀơi gah adih yơh.”
4Giŏng anŭn, kâo tơña ling jang anŭn tui anai, “Ơ khua kâo hơi, hơget tơlơi kiăng laĭ kơ hơdôm tơlơi anŭn lĕ?”
5Ñu tơña kơ kâo tui anai, “Ih ƀu thâo ôh hă hơget hơdôm tơlơi anŭn kiăng laĭ?”
 Kâo laĭ glaĭ, “Kâo ƀu thâo ôh khua ăh.”
6Giŏng anŭn, ling jang anŭn laĭ kơ kâo tui anai, “Anai yơh jing boh hiăp Yahweh kiăng pơtă kơ Zeruƀabel, ‘Ih či dưi jing hĭ ƀu djơ̆ yua mơ̆ng tơlơi dưi kơtang ling tơhan kŏn djơ̆ yua mơ̆ng tơlơi dưi ih pô lơi, samơ̆ yua mơ̆ng Yang Bơngăt Kâo yơh,’ Yahweh Dưi Kơtang laĭ.
7“Hơdôm tơlơi pơgăn prŏng kar hăng čư̆ prŏng glông či jing hĭ lŏn tơhnă̱ yơh ƀơi anăp ih. Giŏng anŭn, ih yơh či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang hăng pioh boh pơtâo hơnăl tuč pơgiŏng hĭ ƀơi anih sang anŭn, tui anŭn ƀing ană plei či ur dreo, ‘Ơi Adai bơni hiam kơ anih anŭn! Ơi Adai bơni hiam kơ anih anŭn!’ ”
8Giŏng anŭn, Yahweh pơhiăp hăng kâo dơ̆ng kiăng pơtă kơ Zeruƀabel tui anai, 9“Tơngan Zeruƀabel yơh hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih atur Sang Yang anai; ăt tơngan ñu mơ̆n či pơgiŏng hĭ ma̱n pơdơ̆ng đĭ Sang Yang anŭn. Tui anŭn, ƀing gih či thâo krăn Yahweh Dưi Kơtang yơh hơmâo pơkiaŏ rai laih kâo pơ ƀing gih.
10“Ƀing hlơi pô djik djak kơ hrơi hơmâo hơdôm tơlơi čơdơ̆ng ngă anet aneo lĕ? Ƀing gơñu či hơ̆k kơdơ̆k yơh tơdang ƀing gơñu ƀuh Zeruƀabel djă̱ hrĕ hơnơ̆ng pơkă amăng tơngan kiăng kơ pơkra tŏ tui dơ̆ng anih anŭn.”
 Tơdang kâo laĭ kâo ƀu thâo hluh ôh kơ tơlơi pơƀuh kơ tơkai kơđen anŭn, pô ling jang anŭn laĭ, “Tơjuh boh apui kơđen anŭn jing tơjuh boh mơta Yahweh yơh kiăng kơ kơsem lăng nao pơ djŏp lŏn tơnah.”
11Giŏng anŭn, kâo tơña kơ ling jang anŭn dơ̆ng tui anai, “Hơget tơlơi kiăng laĭ kơ dua ƀĕ kơyâo ôliwơ anŭn sa ƀĕ ƀơi gah hơnuă laih anŭn sa ƀĕ ƀơi gah ieo kơ tơkai kơđen anŭn lĕ?”
12Laih anŭn kâo tơña kơ ñu dơ̆ng, “Hơget tơlơi kiăng laĭ kơ dua boh čơnŭh ôliwơ ƀơi dua ƀĕ đing mah pioh tuh ia rơmuă ôliwơ anŭn lĕ?”
13Ñu tơña kơ kâo, “Ih ƀu thâo hluh ôh hă kơ hơdôm tơlơi anŭn?”
 Kâo laĭ glaĭ, “Ơ khua ăh, kâo ƀu thâo hluh ôh.”
14Tui anŭn, ñu pơblang tui anai, “Anŭn jing dua čô mơnuih, jing ƀing Ơi Adai hơmâo ruah mă laih anŭn trôč ia ƀâo mơngưi laih kiăng mă bruă kơ Ñu, yuakơ Ñu jing Khua Yang kơ abih bang lŏn tơnah yơh.”