5

Khải Tượng Thứ Sáu: Cuộn Sách Bay

1Bấy giờ tôi quay qua, ngước mắt nhìn lên, và thấy: này, một cuộn sách đang bay. 2Vị thiên sứ ấy hỏi tôi, “Ngươi thấy gì?”
 Tôi thưa, “Tôi thấy một cuộn sách đang bay. Sách ấy dài mười mét và rộng năm mét.”
3Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðó là lời nguyền rủa truyền ra khắp mặt đất. Bất cứ kẻ nào trộm cắp sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt nầy, và bất cứ kẻ nào thề dối sẽ bị trừ khử chiếu theo những lời đã chép bên mặt kia. 4Ta sai lời nguyền rủa ấy ra đi,” CHÚA các đạo quân phán, “để nó vào nhà của quân trộm cắp, và vào nhà của bất cứ kẻ nào nhân danh Ta thề dối. Nó sẽ ở trong nhà kẻ ấy và sẽ thiêu hủy kẻ ấy, thiêu luôn cả gỗ lẫn đá xây nhà.”

Khải Tượng Thứ Bảy: Người Ðàn Bà Trong Thùng

5Vị thiên sứ đã nói với tôi bước ra và nói với tôi, “Bây giờ hãy ngước mắt lên và xem. Có vật gì đang hiện ra kìa.”
6Tôi nói, “Thưa, vật gì thế?”
 Vị thiên sứ đáp, “Ðó là cái thùng đong lường đang hiện ra.” Vị thiên sứ nói tiếp, “Ðó là tội lỗi của người ta khắp đất.”
7Này, nắp thùng bằng chì được nhấc lên, và kìa, một người đàn bà đang ngồi trong thùng. 8Vị thiên sứ nói, “Ðó là hiện thân của sự gian ác.” Vị thiên sứ ném người đàn bà đó lại vào giữa thùng, và lấy nắp thùng bằng chì ấn chặt vào miệng thùng.
9Bấy giờ tôi ngước mắt lên và thấy: này, hai người phụ nữ đang đi tới. Gió bọc vào cánh của họ. Cánh họ trông giống như cánh hạc. Họ nhấc bổng cái thùng lên giữa đất và trời. 10Bấy giờ tôi hỏi vị thiên sứ đã nói với tôi, “Họ đem cái thùng đó đi đâu vậy?”
11Vị thiên sứ ấy nói với tôi, “Ðến trong đất Sin-a để xây một cái nhà cho nó. Khi nhà ấy xây xong, họ sẽ đặt nó trên bệ của nó.”