5

Da'luoqc Nyungc Laauc Yaangh Nyei Sic

Sou-Njunc Ndaix

1Yie aengx cau hmien mangc, buatc maaih njunc sou ndaix jienv.
2Fin-mienh naaic yie, “Meih buatc haaix nyungc?”
 Yie dau, “Yie buatc ndaix jienv nyei sou-njunc. Sou-njunc ndaauv nyic ziepc ndorqc, jangv ziepc ndorqc.”
3Ninh ziouc gorngv mbuox yie, “Naaiv se zioux nyei waac cuotv mingh gormx deic-bung. Ziux yietc bung sou fiev jienv, da'faanh zoux zaqc nyei mienh oix zuqc pai guangc. Yaac ziux ganh bung sou, da'faanh zoux jaav zorng-zengx nyei mienh oix zuqc pai guangc. 4Nernh Jiex nyei Ziouv gorngv, ‘Yie oix bun naaiv deix zioux nyei waac cuotv mingh bieqc zoux zaqc mienh nyei biauv caux dengv yie nyei mbuox zoux jaav zorng-zengx mienh nyei biauv. Naaiv deix zioux nyei waac oix yiem jienv ninh nyei biauv. Liemh biauv liemh ndiangx caux la'bieiv zungv oix zuqc baaic waaic.’+”

Da'cietv Nyungc Laauc Yaangh Nyei Sic

Maaih Dauh M'sieqv Dorn Yiem Norm Ndaan

5Caux yie gorngv waac naaiv dauh fin-mienh cuotv daaih mbuox yie, “Cau hmien mangc gaax maaih haaix nyungc cuotv daaih?”
6Yie naaic gaax, “Naaiv benx haaix nyungc?”
 Ninh dau, “Benx norm ndaan.” Ninh aengx gorngv, “Naaiv beiv gormx deic-bung nyei baeqc fingx nyei zuiz.”
7Yie buatc longc jungz zoux daaih nyei nqaaix zuqc zorqv nqoi. Yiem ndaan gu'nyuoz maaih dauh m'sieqv dorn zueiz jienv. 8Wuov dauh fin-mienh gorngv, “Naaiv dauh m'sieqv dorn beiv orqv sic.” Fin-mienh ziouc zorqv wuov dauh m'sieqv dorn zatv njiec ndaan gu'nyuoz, zorqv longc jungz zoux daaih nyei nqaaix gomv jienv.
9Yie aengx cau hmien mangc, buatc i dauh m'sieqv dorn ndaix jienv daaih. Ninh mbuo nyei ndaatv hnangv norqc nyieh nyei ndaatv. Ninh mbuo ziouc bouh wuov norm ndaan jiez daaih yiem lungh caux ndau mbu'ndongx.
10Yie naaic caux yie gorngv waac wuov dauh fin-mienh, “Wuov deix m'sieqv dorn dorh ndaan mingh haaix?”
11Ninh dau, “Dorh mingh Mbaa^mbi^lon weic naaiv norm ndaan zoux norm biauv. Zoux ziangx biauv ziouc zorqv ndaan an jienv sengh nyei dorngx gu'nguaaic.”