5

Hră Klĭt Thâo Phiơr

1Kâo lŏ kngưr ală leh anăn dlăng, nĕ anei mâo sa pŏk hră klĭt dôk phiơr! 2Ñu lač kơ kâo, “Ya ih ƀuh?” Kâo lŏ wĭt lač, “Kâo ƀuh sa pŏk hră klĭt dôk phiơr; boh dlông ñu dua pluh heh, boh ƀai ñu pluh heh.” 3Leh anăn ñu lač kơ kâo, “Anei jing klei tăm pah nao kluôm čar; kyuadah tui si klei čih ti sa nah, grăp čô hlei pô tlĕ arăng srăng bi rai, leh anăn tui si klei čih ti nah mkăn, grăp čô hlei pô kat asei luar arăng srăng bi rai hĕ. 4‘Kâo srăng tiŏ nao ñu,’ Yêhôwa kơ phung kahan lač, ‘leh anăn ñu srăng mŭt hlăm sang pô knĕ, leh anăn hlăm sang pô kat asei luar hŏng anăn kâo; ñu srăng dôk hlăm sang pô anăn leh anăn bi rai sang, wăt kyâo wăt boh tâo.’ ”

Mniê Dôk Hlăm Êphah

5Leh anăn dĭng buăl jăk pô blŭ hŏng kâo nao phă anăp leh anăn lač kơ kâo, “Kngưr ală ih leh anăn dlăng ya mnơ̆ng kbiă anei.” 6Kâo êmuh, “Ya mnơ̆ng anăn?” Ñu lŏ wĭt lač, “Ñu jing sa boh êphah.” Ñu lač, “Anei jing klei wê phung ƀuôn sang hlăm jih čar.” 7Leh anăn nĕ anei, sa pŏk kmrak guôm arăng yưl leh, leh anăn mâo sa čô mniê dôk gŭ hlăm êphah! 8Ñu lač, “Anei jing klei ƀai.” Ñu klư̆ gơ̆ brei lŏ dôk hlăm êphah, leh anăn lŏ mdlưh pŏk kmrak guôm ti mbah ƀăng ñu. 9Leh anăn kâo kngưr ală leh anăn dlăng, nĕ anei mâo dua čô mniê hriê phă anăp, mâo angĭn hlăm siap diñu. Diñu mâo siap msĕ si siap čĭm jhưng, diñu pŭ hĕ êphah plah wah lăn hŏng adiê. 10Leh anăn kâo êmuh dĭng buăl jăk pô blŭ hŏng kâo, “Ti anôk diñu pŭ ba êphah?” 11Ñu lŏ wĭt lač kơ kâo, “Kơ čar Sinar, čiăng ngă sa boh sang kơ êphah anăn; leh anăn tơdah mkra leh, arăng srăng dưm êphah ti anôk gơ̆.”