6

Tơlơi Pơƀuh Tal Sapăn: Pă̱ Boh Rơdêh Aseh

1Kâo hơmâo tơlơi pơƀuh pơkŏn dơ̆ng. Tal anai kâo ƀuh pă̱ boh rơdêh aseh tơbiă rai mơ̆ng kơplăh wăh dua boh čư̆ ko̱ng. 2Rơdêh aseh tal sa hơmâo khul aseh mriah dui, rơdêh tal dua hơmâo khul aseh jŭ̱ dui, 3tal klâo hơmâo khul aseh kô̱̆ dui laih anŭn tal pă̱ hơmâo khul aseh ƀlŭk ƀlăk dui, abih bang le̱ng kơ kơtang soh sel. 4Giŏng anŭn, kâo tơña kơ ling jang anŭn tui anai, “Ơ khua hơi, hơdôm rơdêh aseh anŭn hơget tơlơi kiăng laĭ lĕ?”
5Ling jang anŭn laĭ glaĭ kơ kâo, “Anŭn yơh jing pă̱ bơnăh angĭn pơ adai adih; ƀing gơñu phrâo tơbiă rai mơ̆ng anih ƀing gơñu pơrơđah laih gơñu pô ƀơi anăp Khua Yang kơ abih bang lŏn tơnah anai.”
6Rơdêh aseh hơmâo khul aseh jŭ̱ dui anŭn hlak anăp nao pơ lŏn čar gah dư̱r, rơdêh aseh hơmâo khul aseh kô̱̆ dui anŭn hlak anăp nao pơ lŏn čar gah yŭ̱ laih anŭn rơdêh aseh hơmâo khul aseh ƀlŭk ƀlăk anŭn hlak anăp nao pơ lŏn čar gah thu̱ng. 7Tơdang khul aseh anŭn tơbiă nao laih, abih bang khul aseh kơtang anŭn ƀu anăm ư̆ añ ôh kiăng kơ nao ep kơsem djŏp djang anih amăng lŏn tơnah. Ling jang anŭn laĭ, “Nao ep kơsem lŏn tơnah bĕ!” Tui anŭn, ƀing gơñu tơbiă nao ngă tui anŭn yơh. 8Giŏng anŭn, ling jang anŭn iâu kâo kraih tui anai, “Anai nê, khul aseh nao pơ lŏn čar gah dư̱r, hơmâo pơtơdu hĭ laih tơlơi hil Yahweh.”

Đua Brơi Đoăn Pơtao Kơ Yôsua

9Yahweh brơi kơ kâo boh hiăp anai, 10“Mă bĕ hơdôm gơnam brơi pơyơr mơ̆ng ƀing wơ̆t glaĭ mơ̆ng lŏn čar tuai Babilon, anăn gơñu jing: Heldai, Tôbiyah laih anŭn Yedayah, giŏng anŭn nao mơtam bĕ pơ sang Yôsiyahu ană đah rơkơi Zephanyah. 11Mă bĕ amrăk mah jing gơnam ƀing gơñu hơmâo pơyơr laih, laih anŭn pơkra bĕ sa boh đoăn pơtao, giŏng anŭn đoa bĕ đoăn anŭn ƀơi akŏ khua ngă yang prŏng hloh Yôsua, jing ană đah rơkơi Yehôzadak anŭn. 12Laĭ bĕ kơ ñu tơlơi Yahweh Dưi Kơtang pơhiăp tui anai, ‘Anai yơh jing Pô anăn Ñu Čơnŭh, či čơnŭh tơbiă mơ̆ng anih ñu dŏ laih anŭn ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Yahweh. 13Ñu yơh jing pô či ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Yahweh laih anŭn či mă tŭ tơlơi kơdrưh kơang jing pơtao, laih anŭn ñu či git gai wai lăng ƀing ană plei ñu yơh. Hơmâo sa čô khua ngă yang či dŏ jĕ ƀơi grê pơtao ñu laih anŭn ƀing gơñu či mă bruă hrŏm hơbĭt amăng tơlơi hơdrăm rơnŭk rơno̱m yơh.’ 14Đoăn pơtao anŭn yơh či jing tơlơi djă̱ hơdơr amăng Sang Yang Yahweh kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Heldai, Tôbiyah, Yedayah laih anŭn Yôsiyahu yơh. 15Ƀing mơnuih dŏ hơdip mơ̆ng anih ataih yơh či rai djru kiăng kơ ma̱n pơdơ̆ng glaĭ Sang Yang Yahweh. Tơdang Sang Yang anŭn giŏng hĭ laih, ƀing gih či thâo krăn Yahweh Dưi Kơtang yơh hơmâo pơkiaŏ rai laih kâo pơ ƀing gih. Tơlơi anai či truh yơh tơdah ƀing gih tui gưt hơdôm tơlơi pơđar Yahweh Ơi Adai gih hlo̱m ƀo̱m.”