7

Yahweh Klă Kơđi Kơ Tơlơi Iâu Laĭ Kŏm Ƀơ̆ng Huă Ƀu Tơpă

1Amăng thŭn tal pă̱ rơnŭk pơtao Darius jing pơtao prŏng, ƀơi hrơi tal pă̱ blan tal duapăn, jing blan Khislêwơ, Yahweh pơtă kơ kâo boh hiăp anai.
2Ƀing ană plei plei Bêthêl hơmâo pơkiaŏ rai laih Sarezer laih anŭn Regem-Melek, hrŏm hăng ƀing mă bruă gơñu nao pơ Sang Yang Yahweh kiăng kwưh rơkâo Yahweh bơni hiam, 3laih anŭn ăt kiăng kơ tơña ƀing khua ngă yang wơ̆t hăng ƀing pô pơala tơlơi tơña anai, “Ră anai ƀing gơmơi năng tŏ tui kơŭ kơuăn kŏm ƀơ̆ng huă amăng blan tal rơma yuakơ tơlơi răm rai Sang Yang, jing tơlơi ƀing gơmơi hơmâo ngă laih amăng lu thŭn hlâo adih mơ̆?”
4Anai yơh jing boh hiăp Yahweh Dưi Kơtang pơtă kơ kâo, 5“Laĭ bĕ kơ ƀing ană plei amăng anih lŏn anai wơ̆t hăng ƀing khua ngă yang mơ̆n: Tơdang ƀing gih kơŭ kơuăn kŏm ƀơ̆ng huă amăng blan tal rơma laih anŭn amăng blan tal tơjuh amăng tơjuhpluh thŭn anai laih, tơlơi ƀing gih ngă anŭn kiăng kơ pơpŭ pơyom kơ Kâo hă? 6Laih anŭn, tơdang ƀing gih ƀơ̆ng hăng mơñum, ƀu djơ̆ ôh hă tơlơi anŭn jing kơnơ̆ng kiăng kơ mơak hrăp kơ gih pô đôč?”
7“Anai yơh jing tơlơi Yahweh hơmâo pơhiăp laih mơ̆ng ƀing pô pơala Ñu đưm hlâo adih tơdang amăng rơnŭk plei Yerusalaim đĭ kơyar bă hăng mơnuih, anŭn jing tơdang amăng rơnŭk hơmâo lu mơnuih ƀu djơ̆ kơnơ̆ng hơdip amăng plei pla jum dar plei Yerusalaim đôč ôh, samơ̆ ăt hơmâo mơnuih hơdip amăng tring gah thu̱ng laih anŭn amăng anih tring čư̆ gah yŭ̱ mơ̆n.”

Tơlơi Ƀu Tui Gưt, Tơhơnal Tơlơi Kơ Tơlơi Mă Pơđuaĭ Hĭ Ataih

8Giŏng anŭn, Yahweh pơtă kơ Zekharyah boh hiăp anai dơ̆ng, 9“Đưm hlâo adih, Kâo brơi laih hơdôm tơlơi pơđar anai kơ ƀing ană plei Kâo, jing ƀing ơi adon gơñu, tui anai, ‘Ngă bĕ tơlơi tơpă djơ̆ laih anŭn khŏm pơrơđah bĕ tơlơi hiam klă tơlơi pap kơ tơdruă. 10Anăm kơtư̆ juă ôh ƀing djai rơkơi, ƀing tơhrit tơhruai, ƀing tuai hơdip amăng plei pla gih ƀôdah ƀing ƀun rin kơƀah kơƀap. Laih anŭn dơ̆ng, anăm pơkra mơneč kiăng kơ ngă sat kơ tơdruă ôh.’
11“Samơ̆ ƀing ơi adon gơñu anŭn khăng akŏ hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tui ôh. Ƀing gơñu kơđŏt hĭ tơngia gơñu ƀu kiăng pơđi̱ng hơmư̆ kiăng kơ thâo hluh ôh, 12laih anŭn ƀing gơñu pơkhăng hĭ pran jua gơñu hrup hăng boh pơtâo. Yuakơ ƀing gơñu ƀu kiăng hơmư̆ ôh tơlơi pơtô Kâo pơtă laih mơ̆ng ƀing pô pơala đưm hlâo adih kơ ƀing gơñu, tui anŭn Kâo hil biă mă kơ ƀing gơñu.
13“Yahweh Dưi Kơtang laĭ tui anai, ‘Yuakơ ƀing gơñu hơngah ƀu kiăng hơmư̆ ôh tơlơi Kâo pơtô, tui anŭn Kâo ăt hơngah ƀu kiăng hơmư̆ tơlơi ƀing gơñu kwưh iâu kơ Kâo mơ̆n. 14Laih anŭn dơ̆ng, Kâo puh pơđuaĭ hĭ laih ƀing gơñu nao hơdip amăng lu lŏn čar tuai, hrup hăng sa glung angĭn rơbŭ puh pơđuaĭ hĭ adrăng yơh. Tui anŭn, anih lŏn hiam kơmơ̆k anai arăng lui raih jing hĭ anih hông hang laih anŭn ƀu hơmâo hlơi pô hơdip pơ anŭn ôh.’ ”