7

Klei Ƀuah kơ Klei Kăm Ƀơ̆ng Huă Amâo Sĭt Suôr

1Ti thŭn tal pă mtao Darius kiă kriê, Yêhôwa blŭ kơ Y-Sakari hruê pă, mlan dua păn, jing mlan Kislu. 2Phung ƀuôn sang Ƀêthel tiŏ nao leh Y-Sarêser leh anăn Y-Regê-Mêlek mbĭt hŏng phung mnuih digơ̆, čiăng kwưh klei pap mơ̆ng Yêhôwa, 3leh anăn čiăng êmuh kơ phung khua ngă yang sang Yêhôwa kơ phung kahan leh anăn kơ phung khua pô hưn êlâo, “Djŏ mơ̆ kâo srăng kơŭ kyăm leh anăn kăm ƀơ̆ng huă ti mlan êma, msĕ si kâo ngă leh êjai lu thŭn?” 4Leh anăn Yêhôwa kơ phung kahan blŭ kơ kâo, 5“Êmuh bĕ kơ jih jang phung ƀuôn sang hlăm čar leh anăn kơ phung khua ngă yang, ‘Tơdah diih kăm ƀơ̆ng huă leh anăn kơŭ kyăm hlăm mlan êma leh anăn mlan kjuh êjai kjuh pluh thŭn anei, djŏ mơ̆ kyua kâo diih kăm ƀơ̆ng huă anăn? 6Leh anăn tơdah diih ƀơ̆ng huă leh anăn mnăm, amâo djŏ hĕ diih ƀơ̆ng huă leh anăn mnăm kyua diih pô? 7Amâo djŏ hĕ klei anei Yêhôwa blŭ hưn leh kơ phung khua pô hưn êlâo ênuk mphŭn dô, tơdah ƀuôn Yêrusalem mâo leh mnuih dôk leh anăn mâo klei čăt đĭ lu, mbĭt hŏng ƀuôn prŏng jŭm dar ñu, leh anăn čar Dhŭng wăt lăn dap mâo mnuih dôk leh?’ ”

Mâo Klei Jing Mnă Kyua Klei Amâo Gưt Asăp

8Yêhôwa lŏ blŭ kơ Y-Sakari, lač: 9“Snei Yêhôwa kơ phung kahan lač, ‘Phat kđi bĕ hŏng klei djŏ; bi êdah klei êmhač leh anăn klei pap hdơ̆ng grăp čô ayŏng adei ñu. 10Đăm ktư̆ juă ôh mniê djiê ung, anak êrĭt, pô dôk jưh bhiâo hlăm čar, leh anăn pô ƀun ƀin; leh anăn đăm brei ôh sa čô hlăm phung diih mĭn hlăm ai tiê ñu čiăng ngă klei jhat kơ ayŏng adei ñu.’ 11Ƀiădah diñu hngah amâo čiăng dôk hmư̆ ôh, leh anăn kkui rŏng, kăt ƀăng knga diñu čiăng đăm diñu dưi hmư̆ ôh. 12Diñu bi khăng hĕ ai tiê diñu msĕ si boh tâo, huĭdah diñu srăng hmư̆ klei bhiăn leh anăn klei blŭ mơ̆ng Yêhôwa kơ phung kahan ñu mơĭt leh hŏng Mngăt Myang ñu hŏng phung khua pô hưn êlâo mphŭn dô. Kyuanăn Yêhôwa kơ phung kahan mâo klei ngêñ prŏng. 13‘Tơdah kâo iêu, diñu amâo dôk hmư̆ ôh; snăn mơh diñu iêu, leh anăn kâo amâo dôk hmư̆ ôh.’ Yêhôwa kơ phung kahan lač. 14‘Leh anăn kâo bi bra đuĕ diñu hŏng angĭn đrŭng ti krah jih jang găp djuê mnuih diñu amâo tuôm thâo ôh. Snăn čar diñu lui jing ênguôl ti tluôn diñu tơl amâo mâo sa čô êrô hiu ôh. Snăn diñu brei lăn čar siam jing hĕ ênguôl.’ ”