8

Cog lug tseg tas Yeluxalee yuav rov zoo le qub

1Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has lug tuaj rua kuv. 2Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Kuv khib xeeb Xi‑oo heev. Kuv khib xeeb kawg ua npau tawg quas vog.” 3Yawmsaub has le nuav tas, “Kuv yuav rov qaab moog rua ntawm Xi‑oo hab moog nyob huv plawv Yeluxalee. Mas puab yuav hu Yeluxalee tas lub nroog ncaaj nceeg, hab hu Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub roob ua lub roob dawb huv.” 4Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Cov yawm laug puj laug yuav rov nyob tswb tsawg huv tej kev huv Yeluxalee, suavdawg yuav tuav paas nreg vem yog laug laug le lawm. 5Yuav muaj mivtub mivntxhais dha ua sw huv tej kev huv lub nroog thoob quas plhawv.” 6Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Thaus cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob pum tej nuav puab yuav phemfwj. Tassws tej nuav yuav ua rua kuv phemfwj lov?” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 7Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Saib maj, kuv yuav cawm kuv cov tuabneeg kuas dim huv cov tebchaws kws nyob saab nub tuaj hab huv cov tebchaws kws nyob saab nub poob. 8Kuv yuav coj puab lug nyob huv Yeluxalee. Puab yuav ua kuv haiv tuabneeg hab kuv yuav ua puab tug Vaajtswv hab ua ncaaj nceeg hab ua zoo rua puab.”
9Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Mej cov kws nwgnuav tau nov tej lug nuav ntawm cov xwbfwb cev Vaajtswv lug qhov ncauj txwj nub kws mej tag tej taw ua Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus lub tuam tsev, mej ca le ua mej txhais teg kuas muaj zug sub txhad ua tau lub tuam tsev tav. 10Vem yog thau u tsw muaj nqe zug rua tuabneeg hab tsaj txhu, tsw muaj leejtwg tau luag tawm moog nkaag lug vem yog muaj yeeb ncuab, vem kuv ua rua suavdawg sws tawm tsaam.” 11Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has tas, “Nwgnuav kuv yuav tsw ua rua cov tuabneeg kws tshuav nyob zoo yaam le yaav thau u lawm. 12Yuav muaj sab tug quas yeeg moog tseb noob qoob noob loos. Tsob txwv maab yuav txw txwv hab tej teb yuav tau qoob hab lub ntuj yuav pub lwg lug. Kuv yuav pub kuas cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob tau tej nuav huvsw ua puab tug. 13Cov Yuta hab cov Yixayee 'e, mej tub txeev raug ib tsoom tebchaws tsawm foom le caag mas kuv yuav cawm mej hab mej yuav muaj koob moov rua luas ib yaam le ntawd. Mej tsw xob ntshai, ca le ua mej txhais teg khov kho.”
14Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Thaus mej tej laug zwg ua kuas kuv chim kuv kuj txav sab tas kuv yuav ua rua mej raug xwm txheej phem kuv tsw zaam mej le.” Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav ntaag. 15“Mas nub nua kuv txav sab dua tas kuv yuav ua zoo rua Yeluxalee hab cov Yuta. Mej tsw xob ntshai le. 16Tej kws mej yuav tsum ua yog le nuav, ib leeg yuav has lug tseeb rua ib leeg, yuav tu plaub ncaaj ua kuas suavdawg nyob sws hum xeeb. 17Ib leeg tsw xob ntaus tswvyim phem huv lub sab rua ib leeg, tsw xob tuav Yawmsaub lub npe cog lug twv daag. Tej nuav huvsw mas kuv ntxub heev.” Yawmsaub has le nuav ntaag.
18Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has lug tuaj rua kuv. 19Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Tej swjhawm kws mej yoo mov rua lub plaub hlis hab lub tswb hlis hab lub xyaa hli hab lub kaum hli mas yuav ntxeev ua tej swjhawm zoo sab xyiv faab paam noj paam haus rua Yuta caaj ceg. Vem le nuav mej yuav tsum nyam kev tseeb hab kev sws hum xeeb.”
20Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Yuav muaj tuabneeg coob coob tuaj, yuav tuaj huv ntau lub moos tuaj. 21Ib lub moos le tuabneeg yuav moog nrhav ib lub moos le tuabneeg has tas, ‘Ca peb ua ke taamswm nuav moog thov Yawmsaub tsaa laaj muag saib peb hab nrhav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus. Kuv yeej yuav moog hab.’ 22Yuav muaj tuabneeg coob coob hab ntau lub tebchaws kws muaj zug tuaj nrhav Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus huv Yeluxalee hab thov Yawmsaub tsaa laaj muag saib puab.” 23Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus has le nuav tas, “Lub swjhawm ntawd yuav muaj kaum leej tuaj ntawm txhua lub tebchaws hab txhua haiv tuabneeg tuaj tuav ib tug Yutai lub qaab tsho hab has tas, ‘Thov ca peb nrug mej moog hab, vem peb tub nov tas Vaajtswv nrug nraim mej.’ ”