8

Yahweh Ƀuăn Kiăng Rŭ̱ Pơdơ̆ng Glaĭ Plei Yerusalaim

1Yahweh Dưi Kơtang pơtă kơ Zekharyah boh hiăp anai dơ̆ng, 2“Kâo khăp biă mă kơ ƀing ană plei Yerusalaim; tơlơi khăp Kâo kơ ƀing ană plei anŭn yơh ngă kơ Kâo hil kơ ƀing rŏh ayăt gơñu. 3Kâo či wơ̆t glaĭ pơ anih Ziôn laih anŭn dŏ amăng plei Yerusalaim yơh. Tui anŭn, arăng či thâo krăn yơh plei anŭn jing plei tŏng ten laih anŭn čư̆ Yahweh Dưi Kơtang arăng či pơanăn jing čư̆ rơgoh hiam yơh. 4Laih anŭn dơ̆ng, ƀing đah rơkơi đah kơmơi tha, tha biă mă yơh tơl yua gai jra kiăng kơ rơbat, či dŏ be̱r ƀơi kơtuai jơlan amăng plei Yerusalaim rơnŭk rơnua. 5Amăng khul jơlan plei či hơmâo bă hăng ƀing čơđai đah rơkơi đah kơmơi ngui ngor mơak mơai pơ anŭn yơh.
6“Tơlơi anŭn truh tui anŭn kar hăng ƀu či truh ôh kơ ƀing ană plei dŏ so̱t hlak anŭn, samơ̆ tơlơi anŭn ƀu či jing hĭ tơlơi gleh tơnap đơi ôh kơ Kâo. 7Kâo či pơklaih hĭ ƀing ană plei Kâo mơ̆ng ƀing lŏn čar jing anih arăng hơmâo ba nao laih ƀing gơñu. 8Kâo či ba gơñu glaĭ hơdip amăng plei Yerusalaim mơ̆ng lŏn čar gah ngŏ̱ laih anŭn gah yŭ̱. Ƀing gơñu či jing hĭ ană plei Kâo laih anŭn Kâo či jing Ơi Adai gơñu yơh kiăng kơ git gai wai lăng ƀing gơñu tŏng ten laih anŭn tơpă hơnơ̆ng yơh.
9“Pơkơjăp pran jua bĕ! Ră anai, ƀing gih hlak hơmư̆ hơdôm boh hiăp, jing ăt hrup hăng boh hiăp ƀing pô pơala hlâo adih hơmâo pơhiăp laih mơ̆n, tơdang ƀing gih ma̱n pơdơ̆ng glaĭ laih atur kiăng kơ pơkra glaĭ Sang Yang Kâo. 10Hlâo kơ rơnŭk anŭn, ƀu hơmâo hlơi pô ôh dưi apăh arăng mă bruă ƀôdah čan mă hlô mơnơ̆ng, laih anŭn dơ̆ng, kŏn hơmâo hlơi pô lơi mă bruă ñu pô rơnŭk rơnua yuakơ ƀing rŏh ayăt jum dar pơrŭng pơrăng yuakơ Kâo hơmâo pơwir hĭ laih rĭm ƀing ană plei kiăng kơ pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah gơñu. 11Samơ̆ ră anai, Kâo djru brơi tơlơi hiam kơ ƀing dŏ so̱t anŭn amăng lŏn čar anai yơh. 12Ƀing gơñu či pla khul gơnam tăm gơñu rơnŭk rơnua. Khul phŭn hrĕ boh kơƀâo gơñu či hơmâo boh, anih lŏn gơñu či pơtơbiă rai boh čroh laih anŭn ăt hơmâo lu ia hơjan mơ̆n. Kâo či pha brơi abih bang hơdôm tơlơi bơni hiam anŭn kơ ƀing ană plei lŏn čar Kâo, jing ƀing wơ̆t glaĭ anŭn yơh. 13Ơ ƀing ană plei Yudah laih anŭn ƀing Israel hơi! Hlâo adih ƀing mơnuih tuai hơmâo hơtŏm păh laih kơ tơdruă gơñu tui anai, ‘Brơi tơlơi răm rai lê̆ bĕ ƀơi ƀing gih kar hăng tơlơi răm rai hơmâo lê̆ laih ƀơi ƀing Yudah laih anŭn ƀơi ƀing Israel!’ Samơ̆ Kâo či pơklaih hĭ ƀing gih, tui anŭn ƀing mơnuih tuai anŭn či laĭ kơ tơdruă gơñu tui anai, ‘Brơi kơ ƀing gih mă tŭ bĕ hơdôm tơlơi bơni hiam kar hăng tơlơi bơni hiam ƀing Yudah laih anŭn ƀing Israel hơmâo mă tŭ laih!’ Hơnŭn yơh, brơi kơ ƀing gih khĭn kơtang bĕ, anăm huĭ lê̱l ôh!”
14Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Tơdang ƀing ơi adon gih ngă brơi kơ Kâo hil, Kâo brơi tơlơi răm rai truh ƀơi ƀing gơñu laih anŭn Kâo ƀu pơplih hĭ tơlơi pơmĭn Kâo ôh, samơ̆ Kâo ngă tui hăng tơlơi Kâo pơmĭn laih yơh, 15samơ̆ ră anai, Kâo hơmâo pơrơđah laih kiăng kơ bơni hiam glaĭ dơ̆ng kơ ƀing mơnuih pơ plei Yerusalaim laih anŭn pơ anih lŏn Yudah. Tui anŭn, anăm huĭ ôh. 16Anai yơh jing hơdôm tơlơi ƀing gih či khŏm ngă: Pơhiăp bĕ tơlơi sĭt hăng tơdruă laih anŭn phat bĕ djơ̆ tơpă amăng anih phat kơđi gih tui anŭn kiăng kơ dưi hơmâo tơlơi rơnŭk rơno̱m; 17anăm prap pre hơdră jơlan sat ƀai pơkơdơ̆ng glaĭ hăng pô re̱ng gah gih ôh, laih anŭn ăt anăm khăp kơ tơlơi ƀuăn rơ̆ng soh mơ̆n. Kâo pơrơmut biă mă kơ abih bang tơlơi ƀlŏr, tơlơi ƀu djơ̆ tơpă laih anŭn tơlơi ngă sat ƀai.”
18Giŏng anŭn, Yahweh Dưi Kơtang brơi hơdôm boh hiăp anai dơ̆ng kơ kâo. 19Anai yơh jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Hơdôm tơlơi iâu laĭ kŏm ƀơ̆ng huă ƀơi blan tal pă̱, tal rơma, tal tơjuh laih anŭn tal pluh či jing hĭ tơlơi phet hơ̆k kơdơ̆k mơak mơai yơh kơ ƀing Yudah. Tui anŭn, brơi kơ ƀing gih khăp bĕ kơ tơlơi sĭt laih anŭn tơlơi rơnŭk rơno̱m.”
20Anai dơ̆ng jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Truh hrơi mông anŭn či hơmâo lu ană plei mơ̆ng lu plei pla či rai pơ plei prŏng Yerusalaim yơh, 21laih anŭn ƀing mơnuih mơ̆ng sa boh plei či nao pơhiăp hăng mơnuih pơ sa boh plei pơkŏn tui anai, ‘Bơ ƀing ta nao bĕ kiăng kơkuh pơpŭ Yahweh laih anŭn kwưh rơkâo tơlơi Yahweh Dưi Kơtang bơni hiam. Nao hăng ƀing gơmơi bĕ!’ 22Či hơmâo lu kơnung djuai mơnuih laih anŭn lu ƀing lŏn čar dưi kơtang či rai pơ plei Yerusalaim kiăng kơ kơkuh pơpŭ Yahweh Dưi Kơtang laih anŭn kwưh rơkâo kơ Ñu bơni hiam.”
23Anai dơ̆ng jing tơlơi Yahweh Dưi Kơtang laĭ, “Amăng khul hrơi anŭn či hơmâo pluh čô mơnuih ƀing lŏn čar tuai anŭn či djă̱ pơkơ̆ng ƀơi phiăh ao sa čô Yudah laih anŭn rơkâo tui anai, ‘Brơi bĕ ƀing gơmơi nao hrŏm hăng ih, yuakơ ƀing gơmơi hơmâo hơmư̆ laih Ơi Adai dŏ hrŏm hăng ih.’ ”