9

Kẻ Thù của I-sơ-ra-ên Bị Phạt

1Lời sấm truyền:
  Lời của CHÚA nghịch lại xứ Ha-rách, và cuối cùng dừng tại Ða-mách,
  Vì cặp mắt của thiên hạ và mọi chi tộc I-sơ-ra-ên đều hướng về CHÚA, xem Ngài sẽ làm gì,
  2Cũng nghịch với Ha-mát, thành giáp ranh Ða-mách,
  Và chống lại Ty-rơ và Si-đôn, dù chúng rất quỷ quyệt khôn ranh.
  3Ty-rơ đã xây cho nó một pháo đài kiên cố;
  Nó chất chứa bạc cho nó nhiều như bụi đất, và vàng nhiều như bùn ngoài đường.
  4Này, Chúa sẽ cho tước đoạt tài sản của nó,
  Ném quyền lực kinh tế và quân sự của nó vào lòng biển,
  Và lửa sẽ thiêu rụi nó.
  5Thấy nó bị thế, Ách-kê-lôn sợ hãi;
  Ga-xa quằn quại đớn đau;
  Hy vọng của Éc-rôn tan thành mây khói;
  Vua của Ga-xa chết tức tưởi;
  Ách-kê-lôn thành nơi không người ở.
  6Ách-đốt sẽ bị bỏ cho dân tạp chủng chiếm ngụ,
  “Vì Ta sẽ làm cho Phi-li-tin hết hống hách phô trương.
  7Ta sẽ lấy máu đi, để miệng nó không uống nữa;
  Ta sẽ dẹp bỏ những đồ cúng gớm ghiếc, để răng nó không ăn nữa.”
  Bấy giờ những kẻ còn lại sẽ thuộc về Ðức Chúa Trời của chúng ta.
  “Chúng sẽ như những thủ lãnh ở Giu-đa;
  Còn dân Éc-rôn sẽ được đối xử như dân Giê-bu-si đã đồng hóa với dân Ta.
  8Ta sẽ đóng trại quanh nhà Ta để bảo vệ;
  Quân xâm lăng sẽ không dám tới lui;
  Bọn xâm lược sẽ không còn bén mảng,
  Vì bấy giờ Ta sẽ luôn để mắt quan sát trông nom chúng.”

Vị Lãnh Tụ Tương Lai của Dân Chúa

  9Hỡi Ái Nữ của Si-ôn, hãy nức lòng mừng rỡ;
  Hỡi Ái Nữ của Giê-ru-sa-lem, hãy cất tiếng reo hò.
  Này, Vua của ngươi đến với ngươi;
  Ngài thật công chính và mang đến ơn cứu rỗi;
  Ngài khiêm nhu và cỡi trên một con lừa,
  Cỡi trên lưng một con lừa tơ, là con của lừa mẹ.
  10“Ta sẽ dẹp sạch các xe chiến mã khỏi Ép-ra-im,
  Và các chiến mã khỏi Giê-ru-sa-lem;
  Các cung nỏ dùng cho chiến trận sẽ bị chặt bỏ.”
  Ngài sẽ ban lịnh sống hòa bình cho các dân các nước;
  Quyền bính của Ngài bao trùm từ đại dương nầy đến đại dương kia,
  Từ Sông Cả cho đến tận cùng trái đất.

Dân Chúa Ðược Phục Hồi

  11“Về phần ngươi, vì cớ máu giao ước Ta đã lập với ngươi,
  Ta sẽ giải thoát những kẻ bị tù của ngươi khỏi hố sâu không nước.
  12Hỡi những kẻ bị tù vẫn ôm ấp niềm hy vọng,
  Hãy quay về với Ta, pháo đài kiên cố của các ngươi;
  Vì chính ngày nay, Ta tuyên bố rằng, ‘Ta sẽ đền bù cho các ngươi gấp đôi phước hạnh.’
  13Vì Ta sẽ giương Giu-đa lên như giương một cây cung,
  Ta sẽ biến Ép-ra-im thành tên nhọn lắp vào cung ấy,
  Hỡi Si-ôn, Ta sẽ ban hào khí cho các trai tráng của ngươi;
  Hỡi Hy-lạp, các trai trẻ của ngươi sẽ bị đối phó,
  Và Ta sẽ biến ngươi, Si-ôn, thành thanh gươm của trang dũng sĩ.”

  14Bấy giờ CHÚA sẽ xuất hiện trên con dân Ngài;
  Mũi tên Ngài sẽ vụt qua như chớp nhoáng;
  CHÚA Hằng Hữu sẽ ban lịnh thổi kèn xuất quân;
  Ngài sẽ tiến tới như vũ bão ở sa mạc miền nam.
  15CHÚA các đạo quân sẽ bảo vệ họ;
  Họ sẽ nghiền nát và giày đạp quân thù chuyên sử dụng trành ném đá;
  Họ sẽ uống và gào lên như kẻ bị rượu kích thích;
  Họ sẽ no đầy như chậu đựng máu con vật hiến tế đem đổ ra nơi các góc bàn thờ.
  16CHÚA, Ðức Chúa Trời của họ, sẽ cứu họ trong ngày ấy,
  Giống như người chăn giải cứu đàn chiên của mình.
  Bấy giờ họ sẽ chiếu lóng lánh trong đất Ngài,
  Như những viên ngọc lấp lánh trên vương miện.
  17Vì lòng tốt của Ngài tuyệt vời biết bao!
  Ngài đối xử với dân Ngài thật quá đẹp!
  Lúa mì làm thanh niên khỏe mạnh;
  Rượu mới làm thiếu nữ cười giòn.