9

1Chúa Hằng Hữu nguyền rủa đất Ha-đơ-rắc và Đa-mách, vì Chúa Hằng Hữu quan sát toàn thể nhân loại cũng như Ngài quan sát các đại tộc Y-sơ-ra-ên vậy. 2Cả thành Ha-mát - một thành ở gần Ty-rơ và Si-đôn cũng bị nguyền rủa, dù người thành ấy rất tinh khôn. 3Tuy Ty-rơ được phòng thủ kiên cố, có vàng bạc nhiều như bụi đất ngoài đường, 4nhưng Chúa Hằng Hữu sẽ tước đoạt hết tài sản nó, ném của cải nó xuống biển, và nó sẽ bị thiêu hủy.
5Ách-ca-lôn sẽ thấy và run sợ, Ga-xa sẽ buồn khổ, Éc-rôn cũng vậy, vì hi vọng đã tiêu tan. Vua Ga-xa sẽ bị giết, Ách-ca-lôn sẽ hoang vắng, không người ở. 6Người ngoại quốc sẽ chiếm cứ Ách-đốt. Ta sẽ diệt mối kiêu hãnh của người Phi-li-tin.
7Ta sẽ lấy máu ra khỏi miệng họ, vật kinh tởm khỏi răng họ. Những người còn lại của họ sẽ thuộc về Thượng Đế chúng ta, như một họ của Giu-đa, người Éc-rôn sẽ như người Giê-bu vậy. 8Ta sẽ canh gác nhà Ta, không cho địch quân xâm nhập. Những kẻ áp bức sẽ không còn giày xéo dân Ta vì Ta để ý coi chừng.
9Hãy mừng lên con gái Si-ôn ơi! Reo lên, con gái Giê-ru-sa-lem ơi! Kìa, Vua ngươi đến! Chúa là Đấng công bằng, cứu giúp. Ngài khiêm tốn cưỡi lừa con. 10Ta sẽ hủy xe trận của Ép-ra-im và ngựa chiến của Giê-ru-sa-lem, bẻ gãy cung; còn Ngài sẽ cho các nước hòa bình. Ngài sẽ cai trị suốt từ đại dương này đến đại dương kia, từ sông Cái cho đến tận cùng đất.
11Còn các ngươi, Ta sẽ giải cứu những người bị giam trong hố không nước, vì huyết của giao ước Ta đã kết với các ngươi. 12Các tù nhân kia, chạy về đồn đi vì còn hi vọng! Như Ta công bố hôm nay, các ngươi sẽ được gấp đôi. 13Giu-đa như cung, Ép-ra-im như tên của Ta, con trai Si-ôn như kiếm Ta vung đánh người Hi-lạp: Ta sử dụng ngươi như kiếm trong tay một dũng sĩ.
14Chúa Hằng Hữu đi trước họ, tên Ngài bay như chớp. Chúa Hằng Hữu thổi kèn thúc quân, Ngài tiến tới như gió lốc phương nam. 15Chúa Toàn năng bảo vệ họ; họ sẽ tiêu hủy, dẫm nát quân địch, uống máu địch như uống rượu. Họ được đầy tràn như bát nước, như góc bàn thờ đẫm nước. 16Ngày ấy, Chúa Hằng Hữu, Thượng Đế của họ sẽ cứu giúp, vì họ là bầy cừu được Ngài chăn giữ. Trên đất Ngài, họ sẽ rực rỡ như ngọc trên mũ miện. 17Ngày ấy mọi sự sẽ tốt lành đẹp đẽ biết bao nhiêu! Thóc lúa, rượu nho nuôi dưỡng thanh niên thanh nữ nên người tuấn tú.