9

Trừng phạt các kẻ thù của Ít-ra-en

  1Đây là lời CHÚA phán.
  Lời CHÚA nghịch cùng đất Ha-đơ-rắc và thủ đô Đa-mách của nó.
  “Không phải chỉ có các chi tộc Ít-ra-en
   là biết Thượng Đế mà thôi đâu.
  Mọi người đều hướng về Ngài
   để xin giúp đỡ.
  2Lời nầy cũng nghịch lại thành Ha-mát,
   trên biên giới của Ha-đơ-rắc,
  và nghịch lại thành Tia và Xi-đôn
   dù dân cư các thành ấy giỏi giang đi nữa.
  3Thành Tia đã xây tường vững chắc cho mình.
   Nó thu bạc nhiều như bụi cát
   và vàng nhiều như bùn ngoài đường.
  4Nhưng CHÚA sẽ tước đoạt những gì nó có
   và ném tài sản của nó xuống biển.
  Thành đó sẽ bị lửa tiêu hủy.
  5Dân thành Ách-kê-lôn sẽ nhìn thấy và đâm ra sợ.
   Thành Ga-xa cũng run rẩy,
   và dân Éc-rôn sẽ hết hi vọng.
  Sẽ không có vua nào còn sót lại trong Ga-xa,
   và sẽ không còn dân cư trong Ách-kê-lôn nữa.
  6Dân Ách-đốt sẽ không biết cha mình là ai.
   Ta sẽ tiêu diệt người Phi-li-tin kiêu căng.
  7Ta sẽ ngăn không cho chúng ăn thịt cùng với máu
   hay dùng thức ăn bị cấm.
  Những kẻ còn sống sót sẽ thuộc về Thượng-Đế.
   Họ sẽ làm các lãnh tụ trong Giu-đa,
   và Éc-rôn sẽ như dân Giê-bu-sít.
  8Ta sẽ bảo vệ đền thờ ta
   không cho đạo quân nào vào ra.
  Không ai làm hại dân ta nữa,
   Vì nay ta đang trông chừng họ.

Vua tương lai

  9Hãy vui lên, hỡi dân cư Xi-ôn!
   Hãy reo mừng lên, hỡi dân Giê-ru-sa-lem!
  Vì vua ngươi đang đến cùng ngươi.
   Ngài làm điều công chính và là Đấng giải cứu.
  Ngài hiền hoà và cỡi lừa,
   trên lưng lừa con của lừa cái.
  10Ta sẽ cướp lấy xe cộ khỏi Ép-ra-im,
   và ngựa khỏi Giê-ru-sa-lem.
  Những cây cung dùng trong chiến tranh sẽ bị bẻ gãy.
  Vua sẽ nói với các dân về hòa bình.
   Nước Ngài sẽ chạy từ biển nầy sang biển kia,
   và từ sông Ơ-phơ-rát đến tận cùng quả đất.

Chúa sẽ cứu dân Ngài

  11Còn như ngươi, Xi-ôn,
   vì huyết của giao ước với ngươi,
  ta sẽ giải thoát các tù nhân ngươi ra khỏi hầm nước.
  12Các tù nhân ngươi có hi vọng,
   và sẽ an toàn trở về nơi ngươi.
  Hôm nay ta bảo ngươi rằng,
   ta sẽ trở lại cùng ngươi.
  13Ta sẽ dùng Giu-đa như cung
   và Ép-ra-im như tên.
  Hỡi Xi-ôn, ta sẽ dùng các ngươi
   để đánh người Hi-lạp.
  Ta sẽ dùng ngươi như gươm của chiến sĩ.
  14Rồi CHÚA sẽ hiện ra trên họ,
   Ngài bắn tên như chớp.
  CHÚA là Thượng Đế sẽ thổi kèn,
   và Ngài sẽ đi ra trong cơn giông tố của miền Nam.
  15CHÚA Toàn Năng sẽ bảo vệ họ;
   họ sẽ dùng ná tiêu diệt kẻ thù.
  Họ sẽ uống máu và la lối như kẻ say rượu.
   Họ sẽ no nê như cái chén
   dùng để rưới huyết nơi các góc bàn thờ.
  16Trong ngày đó CHÚA là Thượng-Đế
   sẽ giải cứu họ như người chăn cứu đàn chiên mình.
  Họ sẽ chói sáng trong đất mình
   như những hạt kim cương đính trên mão triều.
  17Họ sẽ vô cùng xinh đẹp.
  Các thanh niên sẽ sung sức nhờ ngũ cốc
   và các thiếu nữ mạnh dạn nhờ rượu mới.”