9

Teem txem rua tej tebchaws kws nyob ib ncig

Yawmsaub cov lug
  1Yawmsaub has lug tawm tsaam Halaj tebchaws
   hab yuav lug nyob rua sau lub nroog Ntamaxaka.
  Ib tsoom tebchaws hab cov Yixayee txhua xeem
   yuav tsaa muag saib Yawmsaub,
  2hab tawm tsaam lub moos Hama
   kws nyob npuas nkaus puab nrwm teb
  hab tawm tsaam lub nroog Thailab hab lub moos Xaintoo
   kws muaj kev txawj ntse heev.
  3Thailab ua ntsaa loog thaiv lub moos ca,
   hab sau tau nyaj ntau yaam nkaus le
   tej nam pawg moov aav
  hab sau tau kub ntau yaam nkaus le
   tej nam plaag moov aav huv tej kev,
  4tassws Yawmsaub yuav sau zog
   tej hov txhua chaw huv lub moos huvsw coj moog,
  hab muab tej nyaj txag laim rua huv havtxwv,
   hab lub moos hov yuav raug suavtawg
   kub nyab taag huvsw.
  5Lub moos Akheloo yuav pum hab yuav ntshai,
   lub moos Kaxa yuav pum mas yuav tshee
   ib ce raug quas zog,
  lub moos Ekhoo kuj ib yaam nkaus
   vem yog nwg lub chaw vaam pluj taag lawm.
  Tug vaajntxwv kws kaav lub moos Kaxa
   yuav puam tsuaj,
  yuav tsw muaj tuabneeg nyob
   huv lub moos Akheloo lawm,
  6cov tuabneeg txuam tsoov
   yuav lug nyob huv lub moos Asantau.
  Kuv yuav rhuav tshem cov Filixatee
   tej kev khaav theeb kuas pluj moog.
  7Kuv yuav muab cov ntshaav kws puab noj
   rhu huv puab qhov ncauj lug,
  kuv yuav muab tej nqaj qas vuab tsuab
   rhu huv puab ncauj nav lug.
  Cov tuabneeg kws tseed tshuav nyob
   yuav lug ua peb tug Vaajtswv le tuabneeg
  hab yuav zoo ib yaam le ib cum tuabneeg huv Yuta.
   Ekhoo yuav zoo yaam le cov tuabneeg Yenpu.
  8Hab kuv yuav zuv kuv lub tsev tsw pub leejtwg
   coj tau tub rog moog moog lug lug.
  Hab yuav tsw muaj leejtwg tuaj quab yuam
   tswm txom tau kuv cov tuabneeg dua le lawm
   vem nwgnuav kuv saib ntsoov puab lawm.

Tug vaajntxwv kws yuav kaav Xi‑oo

  9Xi‑oo tug ntxhais 'e, ca le zoo sab xyiv faab kawg,
   Yeluxalee tug ntxhais 'e, ca le qw nrov.
  Saib maj, koj tug vaajntxwv saamswm lug cuag koj.
   Nwg yog tug ncaaj nceeg hab yog tug kov yeej.
  Nwg txu nwg tug fwjchim hab caij ib tug neeg luav,
   yog caij mivnyuas neeg luav lug.
  10Kuv yuav muab tej tsheb ua rog
   rhuav tshem huv Efa‑i tebchaws moog
  hab yuav muab cov neeg ua rog
   tshem tawm huv Yeluxalee moog.
  Tej neev tua rog yuav raug muab rhuav tshem,
   mas tug vaajntxwv yuav tu kuas muaj kev thaaj yeeb
   nyob xeeb rua ib tsoom tebchaws.
  Nwg yuav kaav txwj nrho ntawm lub havtxwv nuav
   moog txug lub havtxwv tim u,
  hab ntawm tug nam dej Yufeti
   moog txug qaab ntuj kawg.

Xi‑oo yuav rov zoo le qub

  11Koj ne, vem yog cov ntshaav
   kws ua lub hom thawj nas rua tej lug
   kws kuv cog tseg rua koj,
  mas kuv yuav tso koj cov kws raug muab kaw lawm
   dim huv lub qhov qhuav hov.
  12Cov tuabneeg kws raug luas kaw
   kws tseed muaj vaam 'e,
   ca le rov qaab moog rua mej lub chaw ruaj khov.
  Nub nua kuv tshaaj tawm rua mej tas,
   kuv yuav thim ob npaug rua mej.
  13Kuv tub muab Yuta ntaa rawv le tug qhaub nee,
   hab muab Efa‑i ua raab xub coj lug nruab rua lawm.
  Xi‑oo 'e, kuv yuav sau koj cov tub huvsw
   moog ntaus Kili cov tub
  hab yuav tuav mej
   yaam nkaus le cov tub rog tuav raab ntaaj.
  14Mas Yawmsaub yuav tshwm rua sau puab
   hab Yawmsaub cov xub yuav yaa moog
   yaam nkaus le tsag lig xub.
  Vaajtswv Yawmsaub yuav tshuab raaj kub yaaj
   hab yuav nrug lub khaub zeeg cua
   nraag qaab ntug moog.
  15Yawmsaub kws muaj fwjchim luj kawg nkaus
   yuav tsom kwm puab,
  mas puab yuav rhuav tshem tsuj pis ntag
   cov kws txawj xuas hlua fav ntaus qai zeb.
  Puab yuav noj yuav haus qw ua tsuj ua tsaug
   yaam le haus cawv txwv maab.
  Puab yuav tsau npo
   yaam nkaus le lub phaaj kws rau cov ntshaav
   hab ntub yaam nkaus le
   cov kub thaaj ntub ntshaav.
  16Nub hov mas Yawmsaub
   kws yog puab tug Vaajtswv yuav cawm puab
  vem puab yog nwg le tuabneeg
   ib yaam le yog nwg paab yaaj.
  Puab yuav ci ntsaa ab rua huv nwg lub tebchaws
   yaam nkaus le tej qai zeb hlaws
   kws ci ci huv lub mom kub.
  17Lub tebchaws yuav zoo
   hab zoo nkauj tag tag le lauj!
  Tej qoob yuav ua rua cov tub hluas kheev hlub
   hab tej cawv txwv maab tshab
   yuav ua rua cov ntxhais hluas hlub zoo.