9

Txiav Txim rau Yixalayees Cov Yeebncuab

1Ntawm no yog tus TSWV cov lus:
 Nws tau txiav txim rau lub tebchaws Hadakes thiab lub nroog Damaxes. Tsis yog txiav txim rau txhua xeem Yixalayees xwb, tiamsis txiav txim rau cov Xilias lub tuamceeb nroog uas yog tus TSWV tug,
2lub nroog Hamas uas nyob rau ntawm tebchaws Hadakes tus ciamteb, thiab tej nroog uas nyob pem Tiles thiab Xidoos, thiab tagnrho lawv tej kev txawj ntse huv tibsi. 3Lub nroog Tiles tau ua tej chaw fajxwm uas khov heev thaiv nws thiab sau nyiaj sau kub los teeb ua tej pawg cia, ua rau luag saib zoo li tej pawg liamsim xwb. 4Tiamsis tus TSWV yuav muab txhua yam uas nws muaj tshem mus povtseg. Tus TSWV yuav muab nws tej kev npluanuj pov rau hauv hiavtxwv, thiab lub nroog yuav raug hlawv kom kub hnyiab tas ua tshauv.
5Lub nroog Asekeloos yuav pom tej xwm no thiab yuav ntshai heev. Lub nroog Nkaxas yuav pom tej xwm no thiab yuav mob siab kawg nkaus. Lub nroog Ekiloos los ib yam nkaus, nws yuav tas kev cia siab thiab ntshai tshee hnyo. Lub nroog Nkaxas yuav tsis muaj vajntxwv, thiab yuav muab lub nroog Asekeloos tso cia ua suabpuam. 6Ntau haivneeg yuav tuaj nyob sib xyaws ntxaws hauv lub nroog Asedaus. Tus TSWV hais tias, “Kuv yuav muab cov neeg Filitees txo hwjchim kom lawv tsis txhob khavtheeb lawm. 7Lawv yuav tseg tsis noj nqaij xyaw ntshav, lossis tej khoom noj uas txwv tsis pub noj lawm. Tagnrho cov neeg uas seem yuav tau los ua kuv haivneeg thiab zoo ib yam li xeem Yudas. Ekiloos yuav tau los ua ib feem ntawm kuv haivneeg ib yam li cov Yenpus twb tau los ua lawm. 8Kuv yuav tsomkwm kuv lub tebchaws thiab tsis pub kom muaj tubrog tuaj tau rau hauv. Kuv yuav tsis pub kom kuv haivneeg raug cov neeg Tiles tsimtxom ntxiv lawm. Rau qhov kuv yeej pom ntsoov kuv haivneeg raug kev txomnyem loj kawg li.”

Tus Vajntxwv uas Yuav Los Yav Tom Ntej

  9Cov neeg hauv Xi-oos, nej cia li zoo siab, cia li zoo siab!
  Cov neeg hauv Yeluxalees, nej cia li qw zoo siab hlo!
  Saib lauj, nej tus vajntxwv tabtom los cuag nej lawm!
  Nws yog tus ncaj ncees thiab coj kev muaj yeej los,
  tiamsis nws txo hwjchim thiab caij ib
   ib tug neesluav los.
  10Tus TSWV hais tias,
  “Kuv yuav muab tej tsheb nees ua
   rog tshem tawm ntawm cov Yixalayees,
  thiab coj tej nees tawm hauv lub nroog Yeluxalees mus;
  thiab tej hneevnti uas tua rog yuav
   raug rhuav kom puastsuaj tas.
  Nej tus vajntxwv yuav ua kom txhua
   haivneeg muaj kev thajyeeb;
  nws yuav kav ib lub hiavtxwv rau ib lub hiavtxwv,
  txij ntua ntawm tus dej Efalates mus
   txog qab ntuj kawg.”

Rov Txhim Kho Vajtswv Haivneeg

  11Tus TSWV hais tias, “Rau qhov kuv tau nrog nej coglus
  uas yog muab ntshav ua khoom fij ua lub cim nias rau,
  kuv yuav tso nej haivneeg kom dim ntawm qhov chaw
  tsis muaj dej uas luag coj nej mus nyob rov los.
  12Cov neeg uas raug ntes mus,
  nimno nej rov muaj kev cia siab lawm, nej cia li rov los;
  rov los nyob hauv nej lub tebchaws tso siab lug.
  Nimno kuv qhia rau nej hais tias, kuv yuav them ob npaug
  rov rau nej thiab foom koob hmoov rau tej uas nej
   raug kev txomnyem los lawm.
  13Kuv yuav siv Yudas ib yam li
   tus tubrog rab hneevnti,
  thiab siv cov Yixalayees ib yam ib cov xubvos.
  Kuv yuav siv cov neeg hauv Xi-oos
   ib yam li rab ntaj mus tua cov neeg Kilis.”

  14Tus TSWV yuav tshwm los rau saum nws haivneeg;
  nws yuav tua nws tej xubvos ib yam li xob laim.
  Tus TSWV uas kav ib puas tsav yam
   tshuab raj tshuab xyu;
  nws yuav nrog nagxob nagcua tuaj nram sab qabteb tuaj.
  15Tus TSWV uas muaj hwjchim loj
   kawg nkaus yuav tiv thaiv nws haivneeg,
  thiab lawv yuav rhuav kom lawv cov
   yeebncuab puastsuaj tas.
  Lawv yuav qw ntshoo nrooj hauv tshavrog
   ib yam li tej neeg qaug cawv,
  thiab lawv yuav ua rau lawv cov yeebncuab
   nqaij ntuag ntshav nrog;
  tej ntshav ntawd yuav ntws ib yam li tej ntshav ua khoom fij
   uas muab hliv rau saum lub thaj.

  16Thaum txog lub sijhawm ntawd,
   tus TSWV yuav cawm nws haivneeg,
  ib yam li tus tswv yug yaj cawm nws
   pab yaj dim ntawm txojkev puastsuaj.
  Lawv yuav ci ntsa iab rau lub tebchaws
   ib yam li lub kausmom kub.
  17Ua cas lub tebchaws yuav zoo thiab
   zoo nkauj ua luaj!
  Nplej thiab cawv yuav ua rau cov
   hluas hlob mos nyoos thiab muaj zog heev.