9

I^saa^laa^en Caux Weih Gormx Nyei Ganh Guoqv Mienh

(Se^kaa^li^yaa 9-14 Zaang)

Weih Gormx I^saa^laa^en Nyei Guoqv Zuqc Dingc Zuiz

1Naaiv se Ziouv nyei waac.
  Ziouv gorngv Hatc^laakv Deic,
   aengx gorngv Ndaa^matv^gatc Zingh,
  weic zuqc baamh mienh caux fingx-fingx I^saa^laa^en Mienh mangc jienv Ziouv.
  2Ninh yaac mangc nitv gapv-jaaix nyei Haamatv Zingh,
   liemh Tailaqv caux Sai^ndorn Zingh
   maiv gunv naaiv deix baeqc fingx benx mienh guai mienh.
  3Tailaqv weic ganh ceix weih wuonv nyei zingh laatc,
   yaac siou nyaanh ndui jienv hnangv nie-mbung,
   aengx siou jiem ndongc jaai-horngc nyei wuom-bamc camv.
  4Mv baac mangc maah! Ziouv oix zorqv Tailaqv maaih nyei ga'naaiv mingh,
   yaac mborqv baaic Tailaqv yiem koiv maaih nyei lingc,
   naaiv norm zingh zungv oix zuqc douz buov qui.
  5Atc^ke^lon Zingh buatc ziouc gamh nziex,
   Gaasaa Zingh duqv buatc ziouc za'gengh haiz kouv.
  E^ko^lon yaac fih hnangv nyei.
   Ninh mbuo maaih lamh hnamv nyei dorngx
   zuqc baaic waaic mi'aqv.
  Gaasaa nyei hungh oix zuqc mietc,
   Atc^ke^lon zungv maiv maaih mienh yiem.
  6Maaih lorpc zorpc buonv nyei mienh oix yiem Atc^ndotc.
   Yie, Ziouv, oix bun Fi^li^saa^die Mienh zoux maux nyei jauv zutc nzengc.
  7Yie oix zorqv cuotv yiem ninh mbuo nyei nzuih nyei nziaamv,
   zorqv nqoi yiem ninh mbuo nyei nyaah qangx, gamh nziev nyei ga'naaiv.
  Naaiv deix zengc njiec nyei mienh duqv benx yie mbuo nyei Tin-Hungh nyei mi'aqv,
   benx Yu^ndaa Fingx gu'nyuoz nyei yietc fingx,
   E^ko^lon Mienh yaac oix hnangv Ye^mbutc Mienh.
  8Wuov zanc yie oix liepc ciangv weih gormx yie nyei biauv weic beu jienv,
   maiv bun win-wangv sueih eix bieqc bieqc cuotv-cuotv,
  maiv maaih haaix dauh aengx haih bieqc daaih zeix ninh mbuo,
   weic zuqc ih zanc yie ganh nyei m'zing mangc jienv nyei.

Nqa'haav Oix Daaih Nyei Hungh Diex

  9O ⟨Si^on⟩ nyei mienh aah! Meih mbuo oix zuqc njien-youh orn-lorqc.
   Ye^lu^saa^lem nyei mienh aah! Oix zuqc heuc mbui nyei.
  Mangc maah! Meih mbuo nyei hungh daaih meih mbuo naaiv,
   ninh baengh fim nyei yaac duqv hingh jiex.
  Ninh hnyouv suonc nyei, geh jienv maaz-li daaih,
   geh jienv maaz-li nyei dorn.
  10Yie oix mietc yiem E^faa^im mborqv jaax nyei maaz-cie,
   caux yiem Ye^lu^saa^lem longc mborqv jaax nyei maaz.
  Mborqv jaax nyei juang-zinx oix zuqc mietc,
   ninh zungv oix gorngv bun maanc guoqv duqv baengh orn.
  Ninh nyei lingc oix yiem naaiv bung koiv mingh taux wuov bung koiv,
   yiem Yu^fe^ditc Ndaaih mingh taux jomc lungh ndiev.

Tin-Hungh Nyei Baeqc Fingx Oix Duqv Longx Hnangv Loz Nor

  11Si^on Mienh aah! Yie, weic longc ziec nyei saeng-kuv nziaamv caux meih mbuo liepc jiez ngaengc waac,
   oix bungx meih mbuo zuqc guaatv mingh nyei mienh cuotv wuom-kuotv-nqaai.
  12Zuqc guaatv mingh corc maaih lamh hnamv nyei mienh aah!
   Nzuonx meih mbuo weih wuonv nyei dorngx daaih.
   Ih hnoi yie gorngv yie oix jaa buih bun meih mbuo duqv longx i gouv.
  13Yie wuotv Yu^ndaa ngau zoux yie nyei juang-zinx,
   longc E^faa^im zoux juang-zinx nyei forng.
  O Si^on aah! Yie coqv meih nyei dorn mbuo,
   mingh mborqv Janx-Gikc nyei dorn,
  yaac bun meih hnangv henv nyei
   mborqv jaax baeng nyei nzuqc ndaauv.
  14Ziouv oix yiem ninh mbuo gu'nguaaic hinc cuotv,
   ninh nyei forng zungv cuotv mingh hnangv borngz mba'lingc nor,
  Ziouv Tin-Hungh oix biomv jorng,
   yaac yiem naamh bung nyei nziaaux-zunc cuotv mingh.
  15Nernh Jiex nyei Ziouv oix beu jienv ninh mbuo,
   ninh mbuo ziouc mietc win-wangv
   yaac caaiv njiec longc ndopv-hlaang bungx la'bieiv nyei mienh.
  Ninh mbuo oix heuc hnangv hopv diuv nquin nyei mienh,
  ninh mbuo ziouc hnangv zaangh nziaamv buangv nyei nzormc,
   yaac hnangv ziec-dorngh nyei jorng pietv ndorn nzengc.
  16Taux wuov hnoi, Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh, oix njoux ninh mbuo,
   hnangv goux ba'gi yungh nyei mienh njoux ninh nyei ba'gi yungh.
  Ninh mbuo oix yiem deic-bung aengv cuotv njang
   hnangv yiem hungh ningv nyei la'bieiv-jaaix.
  17Ninh mbuo nzueic, njang-laangc haic.
  Maaih laangh ziqc caux siang-a'ngunc diuv
   bun houh saeng, sieqv-dorn henv.