9

Tơlơi Phat Kơđi Ƀơi Ƀing Rŏh Ayăt Israel

  1Boh hiăp Yahweh pơkơdơ̆ng glaĭ hăng lŏn čar Hadrak
   laih anŭn či truh ƀơi plei phŭn Dammasek yơh.
   Ƀu djơ̆ kơnơ̆ng kơnung djuai ƀing Israel đôč ôh samơ̆ plei phŭn lŏn čar ƀing Siria ăt lŏm kơ Yahweh mơ̆n.
  2Laih anŭn lŏn čar Hamat, jing anih hơmâo guai čar tŏ ƀơi lŏn čar Hadrak anŭn,
   wơ̆t hăng plei Tir laih anŭn plei Sidôn, wơ̆t tơdah gơñu thâo pơmĭn biă mă, ăt lŏm kơ Ñu mơ̆n.
  3Mơnuih plei Tir hơmâo pơdơ̆ng đĭ laih kơ gơñu pô hơdôm anih kơđông kơjăp;
   ñu hơmâo răk pioh amrăk kar hăng ƀruih lŏn,
   laih anŭn mah kar hăng ƀui hlŭ̱ amăng khul jơlan.
  4Samơ̆ Khua Yang či mă pơđuaĭ hĭ hơdôm dram gơnam ñu hơmâo
   laih anŭn pơrai glŏm hĭ mŭk dram ñu amăng ia rơsĭ,
   laih anŭn plei pla ñu apui či čuh pơrai hĭ yơh.
  5Plei prŏng Eskelôn či ƀuh laih anŭn huĭ;
   plei prŏng Gaza ăt či ƀuh laih anŭn ruă nuă prŏng,
   laih anŭn plei prŏng Ekrôn mơ̆n, tơlơi čang rơmang ñu či gliu rơngiă hĭ.
  Gaza či rơngiă hĭ pơtao ñu,
   laih anŭn Eskelôn arăng či đuaĭ lui hĭ tui anŭn jing hĭ anih rơngol.
  6Ƀing lŏn čar tuai či mŭt dŏ mă tŭ hĭ plei Asdôd,
   laih anŭn Kâo či pơrăm hĭ tơlơi pơgao ang ƀing Philistia yơh.
  7Tui anŭn, ƀing gơñu ƀu či ƀơ̆ng dơ̆ng tah añăm mơnơ̆ng ăt dŏ hơmâo drah amăng anŭn,
   laih dơ̆ng ăt kŏn ƀơ̆ng lơi gơnam ƀơ̆ng kŏm.
  Ƀing hlơi pô dŏ so̱t či lŏm kơ Ơi Adai ta,
   ƀing gơñu či jing hĭ kơnung djuai kar hăng kơnung djuai Yudah,
   laih anŭn ƀing Ekrôn či jing hĭ hrup hăng ƀing Yebus yơh.
  8Samơ̆ Kâo či wai pơgang anih lŏn Kâo yơh,
   laih anŭn ƀu brơi ôh kơ ƀing ling tơhan rơbat găn nao pơ anŭn.
  Kâo ƀu či brơi ƀing kơtư̆ juă mŭt rai kơtư̆ juă hĭ ƀing ană plei Kâo dơ̆ng tah,
   yuakơ ră anai Kâo hơmâo ƀuh laih hăng mơta Kâo pô.

Pơtao Ziôn Rai

  9Hơ̆k kơdơ̆k kơtang bĕ, Ơ Ană Đah Kơmơi Ziôn hơi!
   Dreo đĭ bĕ, Ơ ană Đah Kơmơi Yerusalaim!
   Anai nê, pơtao ih rai pơ ih;
   ñu rai dưi hĭ guh kơang,
   samơ̆ luă gŭ laih anŭn đĭ ƀơi sa drơi aseh glai,
   anŭn jing ƀơi sa drơi ană aseh glai, jing ană kơ sa drơi aseh glai ania.
  10Kâo či mă pơđuaĭ hĭ khul rơdêh aseh blah mơ̆ng Ephraim
   laih anŭn khul aseh pioh pơblah mơ̆ng plei Yerusalaim,
   laih anŭn hraŏ blah arăng či pơjŏh hĭ yơh.
   Pơtao ih yơh či pơjing tơlơi rơnŭk rơno̱m kơ lu lŏn čar.
  Tơlơi git gai wai lăng ñu či lar čơdơ̆ng mơ̆ng ia rơsĭ anai truh pơ ia rơsĭ adih yơh,
   laih anŭn mơ̆ng krong Huphrat hlŏng truh pơ rơnuč lŏn tơnah.
  11Bơ kơ ih, yuakơ drah hơdôm gơnam ngă yang kơ tơlơi Kâo pơgop hăng ih yơh,
   Kâo či pơrơngai hĭ ƀing ană plei ih yơh kar hăng pŏk hĭ ƀing mơnă ih mơ̆ng amăng luh ƀu hơmâo ia, jing mơ̆ng lŏn čar tuai.
  12Wơ̆t glaĭ bĕ pơ anih kơđông kơjăp gih, Ơ ƀing mơnă jing ƀing hơmâo tơlơi čang rơmang;
   hrơi anai Kâo pơhaih yơh Kâo či rŭ̱ pơdơ̆ng đĭ ih dua wơ̆t lu hloh.
  13Kâo či yua Yudah kar hăng yua hraŏ sa čô tơhan yơh,
   laih anŭn pơjing hĭ Ephraim kar hăng khul ƀrŏm.
  Kâo či pơtơgŭ đĭ ƀing ană đah rơkơi ih, Ơ Ziôn, hrup hăng sa ƀĕ đaŏ pioh kơ tơlơi pơblah yơh,
   kiăng pơkơdơ̆ng glaĭ hăng ƀing ană đah rơkơi ih, Ơ lŏn čar Grek,

Yahweh Či Pơƀuh Rai

  14Giŏng anŭn, Yahweh či pơƀuh rai gah ngŏ kơ ƀing gơñu;
   Ñu či pơnăh tơbiă hraŏ Ñu kar hăng kơmlă.
  Yahweh Glông Hloh či ayŭp tơdiăp;
   Ñu či kơsung tơbiă amăng khul angĭn rơbŭ gah thu̱ng.
  15Yahweh Dưi Kơtang yơh či pơgang brơi kơ ƀing gơñu,
   tui anŭn ƀing gơñu či pơrai hĭ rŏh ayăt gơñu hăng hrĕ wŏt pơtâo yơh.
  Ƀing gơñu či ur dreo amăng tơlơi pơblah hrup hăng ƀing măt tơpai,
   laih anŭn či ngă tuh drah ƀing rŏh ayăt gơñu;
   drah anŭn či bă blai kar hăng drah gơnam ngă yang yơh
   yuakơ tuh ƀơi kơnưl ngă yang mơ̆ng mŏng drah anŭn.
  16Tơdang hrơi anŭn truh laih, Yahweh Ơi Adai gơñu či pơklaih hĭ gơñu
   kar hăng pô wai triu pơklaih hĭ tơpul triu ñu mơ̆ng tơlơi huĭ hyưt yơh.
  Ƀing gơñu či pơčrang bơngač amăng anih lŏn Ñu
   hrup hăng khul boh pơtâo yom ƀơi sa boh đoăn pơtao yơh.
  17Ƀing gơñu či pơhưč hăng jing hiam rô̆ biă mă!
   Pơdai či ngă brơi kơ ƀing hlak ai đah rơkơi prŏng tui,
   laih anŭn ia boh kơƀâo phrâo ngă brơi kơ ƀing hlak ai đah kơmơi prŏng đĭ yơh.