9

Klei Phat Kđi kơ Phung Găp Djuê Jŭm Dar

  1 Klei Yêhôwa blŭ bi kdơ̆ng hŏng čar Hadrak
   leh anăn srăng dôk mdei ti ƀuôn Damas.
  Kyuadah ală jih jang mnuih leh anăn jih jang găp djuê Israel
   dôk dlăng kơ Yêhôwa,
  2msĕ mơh blŭ kơ ƀuôn Hamat ti knông lăn ƀuôn Damas,
   wăt kơ ƀuôn Tir leh anăn ƀuôn Sidôn, phung ƀuôn knhâo snăk.
  3Ƀuôn Tir ngă leh kđông kjăp kơ ñu pô,
   mkăm leh prăk msĕ si ƀruih lăn,
   leh anăn mah msĕ si ƀruih hlăm êlan dơ̆ng.
  4Ƀiădah nĕ anei, Khua Yang srăng plah mă jih mnơ̆ng ñu,
   srăng hwiê hĕ klei mdrŏng ñu hlăm êa ksĭ,
   leh anăn pui srăng ƀơ̆ng hĕ ñu.
  5 Ƀuôn Askalon srăng ƀuh klei anăn leh anăn huĭ;
   ƀuôn Gasa msĕ mơh srăng knap mñai,
  wăt ƀuôn Êkron msĕ mơh, kyuadah klei ñu čang hmăng srăng rai.
   Mtao ƀuôn Gasa srăng rai luč,
   ƀuôn Askalon srăng jing ênguôl,
  6phung găp djuê mtlai srăng dôk hlăm ƀuôn Asdôt,
   leh anăn kâo srăng bi tuč hĕ klei mgao phung Philistin.
  7Kâo srăng mă hĕ êrah ñu mơ̆ng ƀăng êgei ñu,
   leh anăn mnơ̆ng kâo bi êmut kheh mơ̆ng plah wah êgei ñu;
  leh anăn phung ñu adôk srăng jing phung Aê Diê drei;
   ñu srăng jing msĕ si sa čô khua hlăm čar Yuđa,
   leh anăn phung Êkron srăng jing msĕ si phung Jêbusit.
  8Ƀiădah kâo srăng dôk kăp mgang sang kâo
   čiăng kơ amâo mâo sa čô hiu êrô ôh,
  leh anăn amâo lŏ mâo pô ktư̆ juă srăng lŏ juă phung ƀuôn sang kâo ôh,
   kyuadah ară anei kâo dôk kăp dlăng hŏng ală kâo pô.

Mtao Siôn Ênuk Êdei

  9 Hơ̆k kdơ̆k êdi bĕ, Ơ Anak Mniê Ƀuôn Siôn!
   Ur driâo bĕ, Ơ anak mniê ƀuôn Yêrusalem!
  Nĕ anei, mtao ih hriê kơ ih,
   ñu kpă ênô leh anăn mâo klei bi mtlaih,
  luă gŭ đĭ sa drei aseh dliê,
   sa drei êđai aseh dliê.
  10 Ñu srăng bi rai êdeh aseh mơ̆ng čar Êphraim
   leh anăn aseh bi blah mơ̆ng ƀuôn Yêrusalem;
  leh anăn hna bi blah srăng joh.
   Ñu srăng mtă klei êđăp ênang kơ phung găp djuê mnuih;
  klei ñu kiă kriê srăng dơ̆ng mơ̆ng êa ksĭ anei truh kơ êa ksĭ adih,
   leh anăn mơ̆ng Êa Krông truh ti knhal lăn ala.

Klei Lŏ Mdơ̆ng Siôn

  11 Bi kơ ih msĕ mơh, kyuadah êrah klei kâo bi mguôp hŏng ih,
   kâo srăng phưi phung mnă ih mơ̆ng ƀăng êlam amâo mâo êa ôh.
  12Lŏ wĭt bĕ kơ kđông kjăp diih, Ơ phung mnă kơ klei čang hmăng;
   hruê anei kâo hưn klei kâo srăng lŏ bi wĭt kơ diih dua tal lu hĭn
  13kyuadah kâo ƀêč phung Yuđa msĕ si hna kâo,
   kâo brei phung Êphraim jing ƀrăm ñu.
  Kâo srăng mčhur phung anak êkei ih, Ơ ƀuôn Siôn
   bi kdơ̆ng hŏng phung anak êkei ih, Ơ čar Grĕk,
   leh anăn yua diih msĕ si sa ƀĕ đao gưm kahan bi blah.
  14Hlăk anăn Yêhôwa srăng bi êdah ti dlông diñu,
   leh anăn ƀrăm ñu mnah msĕ si kmlă;
  Khua Yang Yêhôwa srăng ayŭ ki,
   leh anăn êbat hlăm angĭn đrŭng mơ̆ng dhŭng.
  15Yêhôwa kơ phung kahan srăng mgang diñu,
   leh anăn diñu srăng bi rai leh anăn dưi êjai bhĭr boh tâo;
  diñu srăng mnăm leh anăn ngă hao hao msĕ si kpiê ngă kơ diñu,
   leh anăn diñu srăng bŏ msĕ si boh êlŭ
   arăng yua čiăng krih kiêng knưl ngă yang.
  16Ti hruê anăn Yêhôwa Aê Diê diñu srăng bi mtlaih diñu,
   kyuadah diñu jing biăp kơ phung ƀuôn sang gơ̆;
  kyuadah msĕ si boh tâo yuôm ti sa boh đuôn mtao,
   diñu srăng mtrang mngač hlăm čar gơ̆.
  17Sĭt yơh, prŏng êdi klei jăk leh anăn siam ñu!
   Mdiê srăng lŏ bi ktang phung êkei hlăk ai,
   leh anăn kpiê mrâo kơ phung mniê êra.