Tơlơi Pơhiăp Hlâo

Lăng Tañ

Pô čih: Môseh
Ƀing mă tŭ: Ƀing mơnuih Ơi Adai ruah, jing ƀing Israel
Hrơi čih: Kơplăh wăh thŭn 1446 hăng thŭn 1406 Hlâo Kơ Krist
Atŭt akŏ: Ơi Adai pơrơđah Ñu pô kơ ƀing ană plei Ñu laih anŭn pơklaih hĭ ƀing gơ̆ mơ̆ng tơlơi jing hlŭn mơnă amăng lŏn čar Êjip kiăng kơ pơkô̆ pơjing tơlơi pơgop hăng ƀing gơ̆ amăng tơdron ha̱r.

 Anăn Tơbiă kiăng laĭ “tơbiă đuaĭ hĭ,” kơčrâo kơ tơlơi truh yom pơphan biă mă amăng hră ruai ƀing Israel, jing tơlơi truh hơmâo pơruai laih amăng sŏp hră anai; anŭn jing tơlơi ƀing ană plei Israel tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn čar Êjip, jing mơ̆ng anih ƀing gơñu jing hlŭn mơnă. Sŏp hră anai hơmâo pă̱ črê̆k phŭn: 1) tơlơi pơrơngai hĭ ƀing Hêbrơ mơ̆ng hlŭn mơnă; 2) tơlơi ƀing gơñu rơbat nao pơ čư̆ Sinai; 3) tơlơi pơgop Ơi Adai hăng ƀing ană plei Ñu ƀơi čư̆ Sinai, jing tơlơi Ñu pha brơi kơ ƀing gơ̆ hơdôm tơlơi juăt kơ tơlơi djơ̆ hơnơ̆ng, kơ tơlơi hơdip hơdơ̆ng laih anŭn kơ tơlơi đaŏ gơñu ngă tui; laih anŭn 4) sang yang wơ̆t hăng hơdôm gơnam yua amăng anih kơkuh pơpŭ kơ ƀing Israel, laih anŭn tơlơi phiăn kơčrâo brơi kơ ƀing khua ngă yang, ƀing kơkuh pơpŭ kơ Ơi Adai.
 Gah ngŏ kơ abih bang, sŏp hră anai pơruai glaĭ tơlơi Ơi Adai hơmâo ngă laih, jing tơlơi Ñu hơmâo pơrơngai hĭ laih ƀing ană plei Ñu laih anŭn pơjing hĭ ƀing gơ̆ jing sa lŏn čar hăng tơlơi čang rơmang pơanăp.
 Mơnuih yom pơphan amăng sŏp hră anai jing Môseh yơh, jing pô Ơi Adai ruah mă kiăng kơ dui ba ƀing ană plei Ñu tơbiă đuaĭ hĭ mơ̆ng lŏn čar Êjip. Črăn yom pơphan amăng sŏp hră anai jing pra̱ng Pluh Mơta Tơlơi Juăt amăng črăn 20 yơh.

Jar Atŭt Kơsem

Ƀing Israel rơngai mơ̆ng lŏn čar Êjip (1:1–15:21)
  1. Hlŭn mơnă amăng lŏn čar Êjip (1:1-22)
  2. Tơlơi tơkeng kơ Môseh laih anŭn tơlơi hơdip ñu hlâo adih (2:1–4:31)
  3. Môseh hăng A̱rôn nao bưp pơtao ƀing Êjip (5:1–11:10)
  4. Tơlơi Găn laih anŭn tơlơi tơbiă mơ̆ng lŏn čar Êjip (12:1–15:21)
Mơ̆ng rơsĭ Mriah truh pơ čư̆ Sinai (15:22–18:27)
Tơlơi Juăt laih anŭn tơlơi pơgop (19:1–24:18)
Tơlơi Sang Yang rơgoh hiam laih anŭn hơdôm tơlơi kơčrâo brơi kơ tơlơi kơkuh pơpŭ (25:1–40:38)