Klei Hưn Mdah

 Hdruôm hră Klei Kbiă čih klei truh yuôm snăk hlăm klei yăl dliê kơ phung găp djuê Israel — klei kbiă đuĕ mơ̆ng čar Êjip, anôk digơ̆ tuôm jing hlŭn mnă.
 Hdruôm hră anei mbha mâo pă kdrêč: (1) Klei bi mtlaih phung Israel mơ̆ng klei jing hlŭn; (2) Klei êbat nao truh ti čư̆ Sinai; (3) Klei bi mguôp Khua Yang hŏng phung ƀuôn sang Ñu ti čư̆ Sinai, anôk Khua Yang brei kơ digơ̆ klei bhiăn klei hdĭp kpă, leh anăn klei hdĭp đăo digơ̆ srăng tui hlue; (4) Mdơ̆ng leh anăn mkăp pioh sa anôk kkuh mpŭ kơ phung găp djuê Israel, klei bhiăn djŏ kơ phung khua ngă yang leh anăn anôk kkuh mpŭ kơ Khua Yang.
 Êlâo hĭn, hdruôm hră čih bi êdah bruă Aê Diê ngă, tơdah Ñu bi mtlaih phung găp djuê Ñu mơ̆ng klei jing hlŭn leh anăn mjing digơ̆ jing sa boh čar mâo klei čang hmăng kơ hruê êdei.
 Kdrêč kơ mnuih pô yuôm hlăm hră anei jing Y-Môis, pô Aê Diê ruah čiăng atăt gai phung ƀuôn sang Ñu kbiă mơ̆ng čar Êjip. Kdrêč brei thâo lu hĭn hlăm hdruôm hră anei jing Pluh mta klei bhiăn (20:1-17).

Jar

Klei bi mtlaih phung Israel mơ̆ng čar Êjip (1:1–15:21)
Klei jing hlŭn mnă hlăm čar Êjip (1:1-22)
Klei kkiêng leh anăn kdrêč tal êlâo klei hdĭp Y-Môis
Y-Môis leh anăn Y-Arôn ti anăp mtao čar Êjip (2:1–4:31)
Knăm Klei Găn leh anăn klei kbiă đuĕ mơ̆ng čar Êjip (12:1–15:21)
Mơ̆ng Êa Ksĭ Hrah truh ti čư̆ Sinai (15:22–18:27)
Klei Bhiăn leh anăn Klei Bi Mguôp (19:1–24:18)
Sang Čhiăm leh anăn klei bhiăn djŏ kơ klei kkuh mpŭ (25:1–40:38)