10

Da'betv Nyungc Zeqc Naanc, Jopv-Nyeic Faanv

1Ziouv aengx gorngv mbuox Mose, “Meih aengx mingh lorz Faalo. Yie bun ninh caux ninh nyei jien hnyouv ngaengc, weic bun yie yiem ninh mbuo mbu'ndongx zoux naaiv deix mbuoqc horngh nyei jangx-hoc, 2weic bun meih mbuo gorngv mbuox meih mbuo nyei dorn-jueiv fun-faqv muangx yie hnangv haaix nor zoux bun I^yipv Mienh, liemh yie yiem I^yipv Mienh mbu'ndongx zoux mbuoqc horngh nyei jangx-hoc. Meih mbuo ziouc hiuv duqv yie se Ziouv. ”
3Mose caux Aalon ziouc mingh gorngv mbuox Faalo, “Ziouv, Hipv^lu Mienh nyei Tin-Hungh, hnangv naaiv nor gorngv, ‘Meih oix ngaengc jienv, maiv kangv yiem yie nyei nza'hmien nyiemc ganh zoux faix ndongc haaix lauh? Bungx yie nyei baeqc fingx weic bun ninh mbuo mingh zaangc yie maah! 4Meih maiv kangv bungx yie nyei baeqc fingx mingh nor, njang hnoi yie bun jopv-nyeic bieqc meih nyei guoqv. 5Jopv-nyeic oix njiec daaih yiem buangv ndau-beih, zungv mangc maiv buatc ndau. Dongh borqc mborqv zengc wuov deix ga'naaiv, jopv-nyeic oix nyanc taux nzengc. Liemh zengc njiec nyei ndiangx, jopv-nyeic yaac oix nyanc njang nzengc. 6Jopv-nyeic oix bieqc buangv meih nyei dinc caux meih nyei jien caux meih nyei baeqc fingx nyei biauv. Meih mbuo nyei ong-taaix, meih mbuo nyei die daaih yiem jienv naaiv lungh ndiev taux ih zanc maiv buatc jiex ndongc naaiv kouv.’+” Gorngv liuz, Mose mbuo mingh mi'aqv.
7Faalo Hungh nyei jien gorngv mbuox Faalo, “Naaiv dauh mienh oix hoic mbuo taux haaix zanc? Bun naaiv deix mienh mingh zaangc Ziouv, ninh mbuo nyei Tin-Hungh aqv maah! Meih zieqv maiv duqv fai? Mbuo nyei deic-bung zungv waaic nzengc aqv.”
8Mienh aengx mingh lorz Mose caux Aalon nzuonx taux Faalo Hungh wuov. Faalo gorngv, “Meih mbuo mingh zaangc Ziouv meih mbuo nyei Tin-Hungh duqv nyei. Mv baac haaix dauh caux haaix dauh mingh?”
9Mose dau, “Yie mbuo gox lunx hlo faix, yie mbuo nyei dorn, sieqv, ngongh guanh, yungh guanh caux ba'gi yungh guanh yietc zungv oix zuqc mingh nzengc weic zuqc taux wuov yie mbuo oix zuqc zoux norm yinh houc Ziouv ”
10Faalo gorngv, “Se gorngv yie bun meih mbuo caux meih mbuo nyei m'sieqv dorn caux fu'jueiv mingh nzengc, tov Ziouv caux meih mbuo yiem. Mv baac yie hiuv duqv meih mbuo daav guv guaix nyei za'eix. 11Yie maiv bun mingh! Yie kungx bun m'jangc dorn mingh zaangc Ziouv hnangv, weic zuqc meih mbuo tov nyei se bun m'jangc dorn mingh.” Gorngv liuz naaiv deix waac, Mose caux Aalon yiem Faalo nyei nza'hmien zuqc zunc cuotv mi'aqv.
12Ziouv gorngv mbuox Mose, “Sung meih nyei buoz jiex I^yipv Deic-Bung gu'nguaaic bun jopv-nyeic faanv buangv deic-bung nyanc nzengc borqc mborqv zengc njiec wuov deix ga'naaiv.”
13Mose ziouc sung biaav-mbiaac jiex I^yipv Deic-Bung gu'nguaaic. Ziouv bun dong bung maengx nyei nziaaux buonc yietc hnoi yietc muonz. Da'nyeic ndorm nziaaux ziouc buonc jienv jopv-nyeic njunh njunh nyei bieqc deic-bung aqv. 14Jopv-nyeic faatv-faatv nyei njiec I^yipv Deic-Bung. Haaix norm dorngx yaac jopv-nyeic buangv nzengc. Zinh ndaangc maiv gaengh maaih jiex jopv-nyeic ndongc naaiv camv. Nqa'haav hingv yietc liuz yaac maiv maaih. 15Jopv-nyeic ndui ndipc ndau-beih hmuangx nzengc. Borqc mborqv liuz zengc njiec nyei nyungc-nyungc ga'naaiv jopv-nyeic nyanc nzengc. Yiem ndeic nyei gaeng-zuangx ga'naaiv caux yiem ndiangx nyei biouv nyanc nzengc. I^yipv Deic-Bung maiv maaih yietc kuaaiv ndiangx-normh maeng fai yietc diuh miev-maeng aqv.
16Faalo siepv-siepv nyei heuc Mose caux Aalon daaih. Ninh gorngv, “Yie baamz zuiz dorngc Ziouv meih mbuo nyei Tin-Hungh, yaac dorngc meih mbuo. 17Ih zanc tov aengx guangc nzunc yie nyei zuiz, weic yie daux gaux tov Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, tengx yie simv ndutv naaiv deix hoic maengc nyei domh sic.”
18Mose ziouc yiem Faalo wuov cuotv. Ninh mingh daux gaux tov Ziouv tengx. 19Ziouv ziouc tiuv dong bung nziaaux benx fai bung nyei domh nziaaux buonc daaih hlorv jopv-nyeic mingh guangc wuov Koiv-Siqv. I^yipv Deic-Bung maiv zengc yietc norm jopv-nyeic aqv. 20Mv baac Ziouv bun Faalo nyei hnyouv ngaengc, maiv kangv bungx I^saa^laa^en Mienh mingh.

Da'juov Nyungc Zeqc Naanc, Deic-Bung Hmuangx

21Ziouv aengx mbuox Mose, “Sung jiez meih nyei buoz ziangv lungh weic bun ziangh norm I^yipv Deic-Bung mapv maengh mapv hmuangx nyei, hnangv hluo duqv haiz nyei nor.” 22Mose ziouc sung buoz ziangv jienv lungh. Gormx I^yipv Deic-Bung ziouc hmuangx buo hnoi. 23Buo hnoi gu'nyuoz ninh mbuo laanh mangc maiv buatc laanh yaac maiv haih cuotv biauv mingh haaix ndau. Mv baac I^saa^laa^en Mienh yiem nyei dorngx njang nyei.
24Faalo bun mienh mingh heuc Mose daaih ziouc gorngv, “Meih mbuo gunv mingh zaangc Ziouv aqv. Liemh meih mbuo nyei m'sieqv dorn caux fu'jueiv mingh yaac duqv. Mv baac meih mbuo nyei ngongh guanh, yungh caux ba'gi yungh guanh oix zuqc yiem jienv naaiv.”
25Mose gorngv, “Meih zungv oix zuqc bun yie mbuo maaih buov ziec nyei caux fongc horc ziec nyei saeng-kuv bun yie mbuo ziec bun Ziouv, yie mbuo nyei Tin-Hungh. 26Yie mbuo nyei saeng-kuv yietc zungv yaac oix zuqc dorh mingh nzengc. Liemh yietc norm deih yaac maiv liouh. Yie mbuo oix zuqc yiem saeng-kuv guanh ginv cuotv deix zaangc Ziouv yie mbuo nyei Tin-Hungh, mv baac taux wuov zanc cingx daaih hiuv duqv longc haaix nyungc ziec ninh.”
27Mv baac Ziouv bun Faalo nyei hnyouv ngaengc, maiv kangv bungx ninh mbuo cuotv. 28Faalo gorngv mbuox Mose, “Biaux nqoi yie maah! Faix fim aqv. Yangh naaiv jiex maiv dungx bun yie buatc meih. Haaix hnoi meih aengx buatc yie nyei hmien, meih ziouc zuqc daix aqv.”
29Mose gorngv, “Meih gorngv duqv horpc nyei. Yie zungv maiv aengx daaih buatc meih nyei hmien aqv.”