11

Nau Mbơh Lor Nau Nkhĭt Phung Kon Bôk Rah

1Yêhôva lah ma Y-Môis: "Gâp mra lŏ ăn tât du ntil nau rêh ni ma Pharaôn jêh ri ma n'gor Êjipt. Jêh nau nây păng mra ăn khân may. Tơ lah păng mra ăn khân may hăn, păng mra nsot khân may. 2Ngơi hom ma phung ƀon lan gay ma ăp nơm bu klâu dăn ma phung chiau meng păng jêh ri ăp nơm bu ur dăn ma phung chiau meng păng ndơ khlay prăk jêh ri mah." 3Yêhôva ăn phung ƀon lan geh nau yô̆ ta năp măt phung Êjipt. Nđâp Y-Môis nơm geh nau lư n'gâr tâm n'gor Êjipt ta năp phung n'hat na Pharaôn jêh ri phung ƀon lan.
4Y-Môis lah: "Pô aơ Yêhôva ngơi; ta n'gul măng gâp mra rgăn n'gor Êjipt. 5Jêh ri lĕ rngôch kon kôranh tâm n'gor Êjipt mra khĭt; ntơm bơh kon bôk rah Pharaôn gŭ ta sưng hđăch păng, tât ta kon kôranh n'hat na bu ur gŭ pa kơi mpăl, jêh ri nđâp ma kon bôk rah mpô mpa khân păng rong. 6Mra geh tâm lam n'gor Êjipt nau nđêng nter, nau pô nây mâu mâp geh ôh, mâu lĕ mra geh đŏng nau tâm ban pô nây. 7Ƀiălah ta nklang lĕ rngôch phung ƀon lan Israel, phung bunuyh nđâp ma mpô mpa rong, mâu geh du mlâm so mra groh ôh; gay ma khân may gĭt Yêhôva kơp phung Êjipt êng đah phung Israel. 8Lĕ rngôch phung n'hat na may aơ mra văch ta gâp, jêh ri păn mbah ta năp gâp, lah: "Hăn hom, may jêh ri lĕ rngôch phung ƀon lan tĭng may! Jêh ri nau nây gâp mra hăn." Y-Môis luh tă bơh Pharaôn ma nau nuih ngăn.
9Yêhôva lah jêh ma Y-Môis: "Pharaôn mâu mra iăt nau may ôh, gay ăn nau khlay jêng âk tâm n'gor Êjipt." 10Y-Môis jêh ri Y-Arôn ƀư lĕ rngôch nau khlay aơ ta năp Pharaôn; jêh ri Yêhôva ƀư dăng nuih Pharaôn. Pharaôn mâu ăn ôh phung ƀon lan Israel du luh tă bơh n'gor păng.