14

Hla Hiavtxwv Liab

1Ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, 2“Koj cia li kom cov Yixalayees rov qab mus tsuam chaw so rau ntawm Pis Hahilaus nyob hauv ntu nruab nrab ntawm Minkedaus thiab Hiavtxwv Liab uas nyob ze Npa-as Xefoos. 3Falaus xav hais tias, cov Yixalayees yuav mus mus los los tom tiaj suabpuam, thiab nrhiav tsis tau kev hla tiaj suabpuam tawm mus. 4Kuv yuav ua kom Falaus muaj lub siab tawv, thiab nws yuav caum nej qab tuaj, qhov uas kuv yeej Falaus thiab nws tej tubrog yuav ua rau kuv tau koob meej. Cov Iziv yuav paub hais tias, kuv yog tus TSWV.” Cov Yixalayees ua raws li tus tswv tej lus uas hais rau lawv lawm.
5Thaum muaj neeg mus qhia rau Falaus hais tias, cov Yixalayees khiav tas lawm, nws thiab nws cov nomtswv hloov dua siab thiab hais tias, “Ua cas peb lam ua li no? Peb txawm tso cov Yixalayees khiav tas, thiab peb tsis tau lawv los ua qhev li lawm!” 6Falaus thiaj txhij tubrog thiab npaj tsheb nees caij ntaus rog mus caum cov Yixalayees qab. 7Nws kom cov thawj tubrog caij rau pua lub tsheb nees caij ntaus rog uas zoo kawg nkaus, thiab lwm yam tsheb caij ntaus rog nrog nws mus thiab. 8Tus TSWV ua rau Falaus muaj lub siab tawv, thiab nws txawm mus caum cov Yixalayees uas muaj Vajtswv ua tus tsomkwm lawv. 9Cov Iziv cov tubrog caij nees thiab cov tubrog tsav tsheb nees tuaj caum cov Yixalayees qab. Lawv tuaj caum cuag cov Yixalayees ntawm ntug Hiavtxwv Liab, qhov chaw uas lawv tsuam chaw so thiab ze rau ntawm Pis Hahilaus thiab Npa-as Xefoos.
10Thaum cov Yixalayees pom Falaus thiab nws cov tubrog caum tuaj yuav cuag, mas lawv ntshai kawg li, lawv thiaj quaj zom zaws thov tus TSWV pab lawv. 11Lawv yws Mauxes hais tias, “Nyob tom tebchaws Iziv tsis muaj tojntxas lawm los? Koj thiaj coj peb los tuag rau hauv tiaj suabpuam no puas yog? Ua cas koj tseem coj peb tawm hauv tebchaws Iziv los ua dabtsi thiab? 12Peb twb hais rau koj thaum tseem nyob tom tebchaws Iziv lawm hais tias, ‘Cia peb nyob twjywm; peb zoo siab ua cov Iziv qhev no ne’? Peb ua cov Iziv qhev zoo dua peb tuag tas rau hauv tiaj suabpuam no.”
13Mauxes ua tib zoo hais rau lawv tias, “Nej tsis txhob ntshai! Nej cia li nyob twjywm ntsia saib hnub no tus TSWV yuav pab nej li cas; nej yuav tsis pom cov Iziv no ib zaug ntxiv li lawm. 14Tus TSWV yuav pab nej tawmtsam, nej cia li ua twjywm.”
15Tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Vim li cas nej yuav quaj thov kuv pab? Kom cov neeg cia li txav mus lawm tom ntej. 16Muab koj tus pas nrig taw rau saum nplaimdej hiavtxwv. Dej yuav faib rau ob sab, cov Yixalayees thiaj yuav tau taug kev av qhuav qhawv mus lawm sab tim ub. 17Kuv yuav ua rau cov Iziv muaj lub siab tawv kom lawv caum nej qab, thiab kuv yuav tau koob meej los ntawm qhov uas kuv yeej Falaus, nws cov tubrog, nws tej tsheb nees thiab nws cov tubrog tsav tsheb nees. 18Thaum kuv yeej lawv lawm, cov Iziv thiaj yuav paub hais tias, kuv yog tus TSWV.”
19Tus TSWV tus timtswv uas mus ua cov tubrog Yixalayees ntej, txav tuaj tom qab lawm. Tauv huab txawm tshem los thaiv 20nruab nrab ntawm cov tubrog Iziv thiab cov Yixalayees. Tauv huab ua rau cov tubrog Iziv sab tsaus ntuj nti, tiamsis ua rau cov Yixalayees sab pom kev kaj nrig, thiab ua rau ob tog txav tsis tau los sib ze ib hmo.
21Mauxes tsa tes rau saum dej hiavtxwv, tus TSWV tso cua tuaj sab hnubtuaj tuaj ntsawj hiavtxwv ib hmos kaj ntug ua rau dej hiavtxwv faib hlo rau ob sab ua kev qhuav qhawv, 22thiab cov Yixalayees taug kev av qhuav qhawv hauv plawv hiavtxwv mus rau sab tim ub, muaj dej nphau nphwv thaiv ob sab. 23Cov tubrog Iziv, tej nees, tej tsheb nees thiab cov neeg tsav tsheb nees, raws cov Yixalayees qab tuaj rau hauv hiavtxwv. 24Thaum kaj ntug txoog tus TSWV nyob hauv tus nplaim hluavtaws thiab tauv huab ntsia cov tubrog Iziv thiab ua rau cov tubrog Iziv ntshai ua ibce tshee hnyo. 25Thiab nws ua rau lawv tej log tsheb nees ntog tsis taus, lawv sib tham zom zaws hais tias, “Peb cia li khiav rov qab tsis txhob caum cov Yixalayees, rau qhov tus TSWV pab lawv tawmtsam peb lawm.”
26Ces tus TSWV hais rau Mauxes hais tias, “Koj cia li tsa koj txhais tes rau saum dej hiavtxwv, kom dej nphau los npog cov Iziv, lawv tej tsheb nees, thiab cov neeg tsav tsheb nees huv tibsi.” 27Mauxes txawm tsa tes rau saum dej hiavtxwv, thaum kaj ntug ua ciav dej rov ntom zoo nkaus li qub. Cov Iziv khiav tas zog kom dim, tiamsis tus TSWV muab lawv pov rau hauv hiavtxwv. 28Dej nphau los npog tej tsheb nees, cov neeg tsav tsheb nees thiab cov tubrog Iziv uas tabtom tuaj caum cov Yixalayees txog hauv plawv hiavtxwv tuag tas tsis seem ib tug li. 29Tiamsis cov Yixalayees taug kev qhuav qhawv hauv hiavtxwv mus rau sab tim ub, muaj dej nphau nphwv ntawm ob sab ntug kev.
30Hnub ntawd tus TSWV pab cov Yixalayees dim ntawm cov Iziv txhais tes, cov Yixalayees pom cov Iziv tuag ua sab ua sua raws ntug hiavtxwv. 31Thaum cov Yixalayees pom tus TSWV lub hwjchim uas nws yeej cov Iziv, cov Yixalayees ntshai kawg, lawv muab siab npuab tus TSWV thiab cia siab rau Mauxes tus uas yog tus TSWV tus tubtxib.