14

Klei Găn Êa Ksĭ Hrah

1Yêhôwa lač kơ Y-Môis, 2“Mtă bĕ kơ phung ƀuôn sang Israel, brei diñu wĭt phă tluôn leh anăn jưh ti anăp Pihahirôt, plah wah Mikdôl leh anăn êa ksĭ, ti anăp Baal-Sêphôn, ti anôk anăn yơh brei diih jưh giăm êa ksĭ. 3Pharaôn srăng lač, ‘Phung ƀuôn sang Israel wơr dliê hlăm čar; diñu đuôm leh hlăm kdrăn tač.’ 4Kâo srăng bi khăng ai tiê Pharaôn, leh anăn ñu srăng tiŏ digơ̆, leh anăn kâo srăng mâo klei guh kơang kyua Pharaôn leh anăn jih jang phung kahan ñu; leh anăn phung Êjip srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa.” Phung ƀuôn sang Israel ngă snăn.
5Tơdah arăng hưn kơ mtao Êjip phung ƀuôn sang đuĕ leh, ai tiê Pharaôn leh anăn phung dĭng buăl ñu bi mlih. Diñu lač, “Ya klei drei ngă leh, brei phung Israel đuĕ nao, amâo lŏ mă bruă ôh kơ drei?” 6Snăn ñu mkra êdeh aseh ñu leh anăn mă phung kahan ñu mbĭt hŏng ñu. 7Ñu mă năm êtuh boh êdeh aseh jăk hĭn, leh anăn jih jang êdeh aseh čar Êjip mkăn, wăt khua kahan kiă jih diñu. 8Yêhôwa bi khăng ai tiê Pharaôn mtao Êjip, leh anăn ñu tiŏ phung ƀuôn sang Israel êjai phung ƀuôn sang Israel kbiă hŏng klei jhŏng. 9Phung Êjip tiŏ digơ̆, jih jang aseh, êdeh aseh, phung mgăt aseh, leh anăn phung kahan Pharaôn, leh anăn hmao digơ̆ dôk jưh giăm êa ksĭ ti Pihahirôt, ti anăp Baal-Sêphôn.
10Tơdah Pharaôn dơ̆ng truh giăm, phung ƀuôn sang Israel kngưr dlăng, leh anăn nĕ anei, phung Êjip tiŏ ti tluôn diñu, leh anăn phung ƀuôn sang Israel huĭ snăk. Diñu ur kơ Yêhôwa, 11leh anăn lač kơ Y-Môis, “Kyuadah amâo mâo msat ôh hĕ hlăm čar Êjip, snăn ih atăt hmei čiăng kơ hmei djiê hlăm kdrăn tač? Ya ih ngă kơ hmei, brei hmei kbiă mơ̆ng čar Êjip? 12Amâo djŏ hĕ snei hmei lač kơ ih hlăm čar Êjip, ‘Lui hmei, brei hmei mă bruă kơ phung Êjip?’ Kyuadah jăk hĭn hmei mă bruă kơ phung Êjip hŏng djiê hlăm kdrăn tač.” 13Y-Môis lač kơ phung ƀuôn sang, “Đăm huĭ ôh! Dôk kjăp leh anăn kăp dlăng klei bi mtlaih Yêhôwa srăng brei kơ diih hruê anei; kyuadah phung Êjip diih ƀuh hruê anei, diih amâo srăng lŏ ƀuh diñu ôh. 14Yêhôwa srăng bi blah brei kơ diih, leh anăn brei diih knŏng dôk êđăp ênang.”
15Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Si ngă ih ur kơ kâo? Mtă kơ phung ƀuôn sang Israel brei diñu êbat nao kơ anăp. 16Bi ih, yơr bĕ giê ih, yơr kngan ih phă êa ksĭ leh anăn bi mbha ñu, čiăng kơ phung ƀuôn sang Israel dưi găn ti krah êa ksĭ ti lăn thu. 17Kâo srăng bi khăng ai tiê phung Êjip, snăn diñu srăng tiŏ digơ̆ hlăm êa ksĭ, leh anăn kâo srăng mâo klei guh kơang kyua Pharaôn leh anăn jih jang phung kahan ñu, êdeh aseh ñu, leh anăn phung mgăt aseh ñu. 18Phung Êjip srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa, leh kâo mâo klei guh kơang kyua Pharaôn, êdeh aseh ñu, leh anăn phung mgăt aseh ñu.”
19Leh anăn dĭng buăl jăk Aê Diê, pô nao êlâo ti anăp phung Israel, đuĕ nao leh anăn êbat ti tluôn digơ̆; leh anăn kmeh knam đuĕ mơ̆ng anăp digơ̆ leh anăn dôk ti tluôn digơ̆, 20plah wah phung Êjip leh anăn phung Israel. Knam anăn bi mmăt tĭng phung Êjip leh anăn bi mngač tĭng phung Israel. Leh anăn dua phung anăn amâo bi giăm ôh êjai jih mlam.
21Y-Môis yơr kngan ñu phă êa ksĭ; leh anăn Yêhôwa bi ñăk hĕ êa ksĭ hŏng angĭn ktang mơ̆ng ngŏ jih mlam, bi thu êa ksĭ, leh anăn êa bi mbha. 22 Phung ƀuôn sang Israel mŭt ti krah êa ksĭ ti lăn thu, leh anăn êa jing msĕ si mnư̆ tĭng hnuă leh anăn tĭng điâo digơ̆. 23Phung Êjip tiŏ digơ̆, jih jang aseh Pharaôn, êdeh aseh ñu, leh anăn phung mgăt aseh ñu mŭt tui tluôn digơ̆ ti krah êa ksĭ. 24Jĕ aguah ưm, mơ̆ng kmeh pui leh anăn knam Yêhôwa dôk dlăng kơ phung kahan Êjip, leh anăn bi rŭng phung kahan Êjip. 25Ñu bi đuôm pông êdeh aseh diñu leh anăn bi dleh diñu êran; leh anăn phung Êjip lač, “Brei drei đuĕ mơ̆ng phung Israel, kyuadah Yêhôwa bi blah brei kơ diñu ngă kơ phung Êjip.”
26Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Yơr bĕ kngan ih phă êa ksĭ, čiăng kơ êa guôm phung Êjip, êdeh aseh leh anăn phung mgăt aseh diñu.” 27Snăn Y-Môis yơr kngan ñu phă êa ksĭ, leh anăn êa ksĭ lŏ wĭt jing msĕ si êlâo ti ang dar. Phung Êjip đuĕ tơdah ƀuh êa hriê giăm, ƀiădah Yêhôwa bi êbuh phung Êjip ti krah êa ksĭ. 28Êa lŏ wĭt guôm êdeh aseh, phung mgăt aseh, leh anăn jih jang phung kahan Pharaôn tiŏ phung Israel mŭt leh hlăm êa ksĭ, amâo tlaih sa čô ôh. 29Ƀiădah phung ƀuôn sang Israel êbat leh ti krah êa ksĭ ti lăn thu, leh anăn êa jing mnư̆ tĭng hnuă leh anăn tĭng điâo diñu.
30Snăn hruê anăn Yêhôwa bi mtlaih phung Israel mơ̆ng kngan phung Êjip; leh anăn phung Israel ƀuh asei mlei djiê phung Êjip ti hang êa ksĭ. 31Phung Israel ƀuh leh bruă myang Yêhôwa ngă kơ phung Êjip, leh anăn phung ƀuôn sang huĭ mpŭ kơ Yêhôwa; leh anăn diñu đăo kơ Yêhôwa leh anăn kơ dĭng buăl Ñu Y-Môis.