15

Mauxe zaaj nkauj

1Thaus ntawd Mauxe hab cov Yixayee hu zaaj nkauj nuav rua Yawmsaub has tas,
  “Kuv yuav hu nkauj qhuas Yawmsaub
   tsua qhov nwg tub kov yeej luj kawg nkaus,
  nwg muab tej neeg hab tej tub rog caij neeg
   laim hlo rua huv havtxwv.
  2Yawmsaub yog kuv tug zug
   hab yog kuv zaaj nkauj,
   hab nwg yog tug kws cawm kuv dim.
  Nwg yog kuv tug Vaajtswv ntaag,
   kuv yuav qhuas nwg,
  nwg yog kuv txwv tug Vaajtswv,
   kuv yuav qhuas ntxhas nwg.
  3Yawmsaub yog tug txawj ua rog,
   nwg lub npe hu ua Yawmsaub.
  4Yawmsaub muab Falau tej tsheb ua rog
   hab nwg tej tub rog
   laim hlo rua huv havtxwv,
  nwg cov thawj rog kws txawj heev
   kuj tog hlo rua huv Havtxwv Lab.
  5Dej nphau lug nyaab hlo puab,
   puab tog rua huv qaab thu
   yaam le lub pob zeb.
  6Au Yawmsaub, koj txhais teg xws
   muaj fwjchim luj kawg.
  Au Yawmsaub, koj txhais teg xws
   tsoo yeeb ncuab tawg ntsoog taag.
  7Koj swv koj tug fwjchim meej mom luj kawg
   muab cov kws tawm tsaam koj
   ntxeev hlo pov tseg,
  koj tso koj txujkev npau tawg
   muab puab hlawv kub nyab taag
   yaam nkaus le quav nyaab.
  8Koj lub qhov ntswg ua paa ntsawj dej
   sawv sab quas zug,
  tej dej sawv sab ua ib phaab,
   tej dej huv havtxwv kuj nkoog khov kho.
  9Cov yeeb ncuab has tas,
   ‘Kuv yuav lawv qaab, kuv yuav lawv cuag,
  kuv yuav muab tej kws txeeb tau lug faib.
   Kuv yuav ua txhua yaam rua puab
   lawv le kuv lub sab xaav
   kuas pov khawv nkaus.
  Kuv yuav rhu ntaaj,
   kuv txhais teg yuav ua kuas puab puam tsuaj.’
  10Koj tshuab koj le cua ntsawj tuaj,
   dej havtxwv nyaab hlo puab.
  Puab tog rua huv cov dej kws nphau
   nyaab hlo lug ib yaam le txhuas.

  11“Au Yawmsaub, tej timtswv huvsw
   tug twg zoo cuag le koj?
  Tug twg zoo cuag le koj,
   kws dawb huv kawg nkaus,
  hab muaj lub koob meej kws txaus fwm kawg,
   hab ua tej txujci phemfwj?
  12Koj tsaa hlo koj txhais teg xws,
   lub nplajteb kuj muab puab nqog taag nrho.

  13“Koj muaj txujkev hlub ruaj khov
   es coj haiv tuabneeg kws koj txhwv dim lawm.
  Koj swv koj tug zug coj puab txuj hauv kev
   moog txug koj lub chaw nyob kws dawb huv.
  14Ib tsoom tuabneeg tau nov,
   mas puab tshee quas nyo.
  Cov tuabneeg kws nyob huv
   Filixatee tebchaws poob sab kawg.
  15Nwgnuav Entoo cov thawj kuj ntshai kawg,
   Mau‑a cov num tswv
   kuj ntshai ib ce tshee quas nyo,
  cov tuabneeg huv Khana‑aa tebchaws
   suavdawg sab ntsws yaaj taag.
  16Puab raug kev txhawj kev ntshai
   ua sab puag quas tsug.
  Au Yawmsaub, vem yog koj txhais teg
   kws muaj fwjchim luj kawg,
  puab txhad le nyob tuabywv
   tsw ua zug yaam le pob zeb
  moog txug thaus koj haiv tuabneeg
   hlaa dhau taag lawm,
  moog txug thaus cov tuabneeg
   kws koj tub txhwv dim lawm hlaa dhau moog.
  17Koj yuav coj puab lug
   hab muab puab txawb rua sau koj lub roob,
  au Yawmsaub, yog lub chaw
   kws koj ua ca rua koj nyob,
  hab yog lub chaw pe hawm koj
   kws koj txhais teg tswm ca.
  18Yawmsaub yuav kaav
   moog ib txhws tsw kawg.”

Mili‑aa zaaj nkauj

19Thaus Falau tej neeg hab tej tsheb ua rog hab nwg tej tub rog caij neeg nqeg moog rua huv havtxwv, Yawmsaub kuj ua kuas dej havtxwv nphau lug nyaab hlo, tassws cov Yixayee mas taug kev qhuav qhawv huv plawv havtxwv.
20Aloo tug muam Mili‑aa kws ua tug cev Vaajtswv lug txawm coj ib lub nruag npuaj huv nwg txhais teg hab cov quaspuj suavdawg npuaj nruag seev cev lawv nwg qaab. 21Mili‑aa hu nkauj rua puab tas,
  “Ca le hu nkauj qhuas Yawmsaub
   tsua qhov nwg tub kov yeej luj kawg nkaus.
  Nwg muab tej neeg hab tej tub rog caij neeg
   laim hlo rua huv havtxwv.”

Dej ab ntawm Mala

22Dhau ntawd Mauxe coj cov Yixayee tawm ntawm Havtxwv Lab moog rua huv tebchaws moj saab qhua Su. Puab moog tau peb nub ke huv tebchaws moj saab qhua nrhav tsw tau dej haus hlo le. 23Thaus puab lug txug ntawm Mala, puab kuj haus tsw tau cov dej ntawm Mala tsua qhov cov dej hov ab heev. Vem le nuav txhad hu ua Mala. 24Cov pejxeem txhad le ywg ywg Mauxe tas, “Peb yuav haus daabtsw?” 25Mauxe txawm tsaa suab thov Yawmsaub. Yawmsaub txhad qha ib tog ntoo rua Mauxe pum, mas nwg muab nrum rua huv dej, dej txawm qaab lawm.
 Thaus nyob lub chaw ntawd Yawmsaub txhad qha nwg tej kaab ke hab nwg tej kevcai rua puab hab swm puab lub sab.
26Yawmsaub has tas, “Yog mej ua tuab zoo noog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv tej lug hab ua tej kws hum nwg lub sab, hab tig ntsej noog nwg tej lug nkaw hab ua lawv le nwg tej kaab ke txhua qhov, mas tej mob nkeeg kws kuv ua rua cov Iyi hov kuv yuav tsw tso rua sau mej hlo le, tsua qhov kuv yog Yawmsaub, yog tug kws khu mej.”
27Dhau ntawd puab txawm lug txug ntawm Elee kws muaj kaum ob lub qhov dej txhawv hab muaj xyaa caum tsob toov laaj. Puab txawm tsuam chaw nyob ntawm cov qhov dej hov.