15

Mose Nyei Nzung

1Wuov zanc Mose caux I^saa^laa^en Mienh baaux naaiv diuh nzung ceng Ziouv.
  “Yie oix baaux nzung ceng Ziouv
   weic zuqc ninh mborqv domh jaax hingh mi'aqv.
  Ninh zorqv maaz caux geh maaz nyei mienh
   fengx njiec koiv gu'nyuoz.
  2Ziouv zoux yie nyei qaqv caux yie nyei nzung,
   ninh se njoux yie wuov dauh.
  Ninh zoux yie nyei Tin-Hungh, yie oix ceng ninh.
   Se yie nyei die nyei Tin-Hungh, yie oix taaih ninh zoux hlo.
  3Ziouv zoux mborqv jaax nyei baeng,
   ninh nyei mbuox heuc Ziouv.
  4Ninh zorqv Faalo Hungh mborqv jaax nyei maaz-cie
   caux baeng-guanh zoi njiec koiv.
  Faalo Hungh gauh longx jiex nyei baeng-bieiv
   zuqc Koiv-Siqv yiemx daic nzengc.
  5Ndo haic nyei wuom yiemx ninh mbuo,
   ninh mbuo hnangv la'bieiv zemh njiec koiv-ndoqv.
  6“O Ziouv aac, meih nyei mbiaauc jieqv buoz
   maaih mbuoqc horngh haic nyei domh qaqv.
  O Ziouv aac, meih nyei mbiaauc jieqv buoz
  zorqv win-wangv mborqv baaic nzengc.
  7Meih longc meih hlo haic nyei domh qaqv
   baaic nzengc meih nyei win-wangv.
  Meih qiex jiez hnangv njopc douz,
   buov qui ninh mbuo hnangv buov mbiauh nqaauv gorn nor.
  8Meih longc mba'zorng nyei qiex biomv koiv,
   koiv nyei wuom ziouc ndui jienv wuov,
  liepc zaqc hnangv laatc nor.
   Koiv-ndoqv ndo jiex nyei dorngx ngaengc mi'aqv.
  9“Win-wangv gorngv,
   ‘Yie oix zunc jienv mingh.
   Yie oix zunc zaaic, zorqv jienv ninh mbuo.
  Yie oix luv nzengc ga'naaiv bun nqoi.
   Yie oix sueih yie ganh longc taux buangv hnyouv.
  Yie oix baeng yie nyei nzuqc ndaauv cuotv.
   Yie ganh nyei buoz oix mietc nzengc ninh mbuo.’
  10Meih nyei nziaaux buonc daaih,
   koiv ziouc yiemx nzengc ninh mbuo.
  Ninh mbuo ndortv njiec domh wuom-seix,
   zemh njiec hnangv jungz nor.
  11“O Ziouv aac, yietc zungv zienh maaih haaix dauh hnangv meih?
   Maaih haaix dauh hnangv meih cing nzengc jiex?
  Haaix dauh haih hnangv meih zoux mbuoqc horngh haic, henv haic nyei domh sic?
  12Meih sung cuotv meih nyei mbiaauc jieqv buoz,
   ndau-beih ziouc naqv nzengc yie mbuo nyei win-wangv.
  13“Meih yietc liuz hnamv mienh,
   oix yienz meih zuoqc nzuonx wuov deix mienh nyei jauv.
  Meih longc domh qaqv dorh ninh mbuo mingh
   taux meih yiem nyei cing-nzengc dorngx.
  14Maanc fingx mienh haiz ziouc sin zinx nzengc.
   Fi^li^saa^die Mienh gengh! gamh nziex haic.
  15Zoux hlo nyei E^ndom Mienh gamh nziex nzengc,
   Mo^apc nyei bieiv zeiv sin zinx jienv yiem.
  Kaa^naa^an Mienh gamh nziex gau, mba'nziu yuqc nzengc.
  16Ninh mbuo za'gengh! gamh nziex haic, hnyouv waaic nzengc.
   O Ziouv aac, laaix meih nyei domh qaqv
  ninh mbuo gamh nziex gau,
   zungv maiv haih dongz hnangv la'bieiv nor,
  zuov meih nyei baeqc fingx jiex mingh,
   se zuov meih zuoqc nyei mienh jiex nzengc.
  17Meih dorh ninh mbuo bieqc daaih liepc nguaaz-gorn yiem meih ganh nyei mbong.
   O Ziouv aac, se meih ginv daaih
   zoux meih ganh yiem nyei dorngx.
  O Ziouv aac, se meih ganh nyei buoz
   ceix daaih nyei singx dinc.
  18Ziouv yietc liuz duqv zoux hungh
   taux maanc gouv maanc doic.”

Miliem Zoc Nyei Nzung

19Faalo Hungh nyei maaz caux mborqv jaax nyei maaz-cie caux geh maaz mienh njiec koiv wuov zanc, Ziouv bun koiv nyei wuom aengx liouc nzuonx yiemx nzengc ninh mbuo. Mv baac I^saa^laa^en Mienh yangh koiv mbu'ndongx nyei ndau-nqaai jiex. 20⟨Aalon⟩ nyei dorc, Ziouv nyei douc waac mienh, Miliem, nanv jienv ninh nyei lorh nzoz mborqv jienv nzung mingh. Yietc zuangx m'sieqv dorn yaac nanv jienv lorh nzoz, yietc binc mborqv jienv nzung, yietc binc cangx heix, gan jienv Miliem mingh. 21Miliem ziouc baaux nzung gorngv,
  “Meih mbuo oix zuqc baaux nzung ceng Ziouv
   weic zuqc ninh mborqv domh jaax hingh mi'aqv.

  Ninh zorqv maaz caux geh maaz mienh
   zoi njiec koiv gu'nyuoz.”

Wuom-Im

22Nqa'haav Mose aengx dorh I^saa^laa^en Mienh yiem Koiv-Siqv hlen cuotv mingh bieqc Suwaa Deic-Bung-Huaang. Yiem deic-bung-huaang yangh buo hnoi yaac lorz maiv duqv wuom hopv. 23Ninh mbuo mingh taux norm dorngx, mbuox heuc Maalaa, mv baac wuom im haic, hopv maiv duqv. Laaix wuom im mienh cingx heuc wuov norm dorngx Maalaa. 24Baeqc fingx ziouc ngopv Mose aengx naaic ninh, “Yie mbuo oix zuqc hopv haaix nyungc laeh?” 25Mose qaqv tov Ziouv,Ziouv bun ninh buatc nqanx ndiangx. Ninh zorqv wuov nqanx ndiangx guaengx njiec wuom, wuom ziouc kuv daaih aqv.
 Yiem wuov norm dorngx Ziouv liepc diuh leiz caux leiz-latc seix ninh mbuo.
26Ninh gorngv, “Se gorngv meih mbuo longx-longx muangx yie, Ziouv, meih mbuo nyei Tin-Hungh, nyei waac, zoux nyungc-nyungc ei yie buatc horpc nyei jauv, meih mbuo yaac muangx longx yie nyei leiz-latc, gan nzengc yie nyei yietc zungv leiz, yie ziouc maiv bun meih mbuo butv dongh yie bun I^yipv Mienh butv nyei baengc, weic zuqc yie se Ziouv, zorc meih mbuo nyei baengc wuov dauh.”
27Ninh mbuo aengx jiex mingh taux Elim Deic. Maaih ziepc nyeic zingv wuom caux cietv ziepc zungh daau. Ninh mbuo ziouc yiem wuov wuom-hlen liepc ciangv.