16

Vaajtswv pub mana hab noog ws

1Puab sawv kev ntawm Elee mas nub tim kaum tswb lub ob hlis suav txwj thaus puab tawm huv Iyi tebchaws lug, ib tsoom Yixayee suavdawg lug txug huv tebchaws moj saab qhua Xis kws nyob ntawm Elee hab Xinai ntu nruab nraab. 2Ib tsoom Yixayee suavdawg ywg ywg Mauxe hab Aloo huv tebchaws moj saab qhua. 3Puab has rua ob tug tas, “Peb yeem tuag rua Yawmsaub teg huv Iyi tebchaws rua thaus peb nyob ntawm tej laujkaub nqaj hab noj tej zaub mov tsau npo zoo dua. Koj coj peb suavdawg lug yoo tshaib tuag taag rua huv tebchaws moj saab qhua nuav xwb.”
4Mas Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Kuv yuav tso zaub mov sau ntuj lug rua mej ib yaam le tso naag lug. Cov pejxeem yuav tsum naj taagkig tawm moog khaws kuas txaus noj ib nub ntawd, kuv txhad tau swm puab lub sab saib puab yuav ua lawv le kuv tej lug los tsw ua. 5Nub rau thaus puab khaws tej kws yuav coj lug tsev puab yuav tsum khaws tshaaj ib npaug rua sau le kws naj nub txeev khaws.” 6Mauxe hab Aloo txhad has rua cov Yixayee suavdawg tas, “Thaus tsaus ntuj mej yuav paub tas Yawmsaub yog tug kws coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug. 7Thaus kaaj ntug mej yuav pum Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab, tsua qhov Yawmsaub tub nov tej lug kws mej ywg nwg lawm. Wb ob leeg yog leejtwg es mej yuav ywg ib?” 8Mauxe has tas, “Thaus yuav tsaus ntuj Yawmsaub yuav pub nqaj rua mej noj hab thaus kaaj ntug yuav pub mov rua mej noj tsau npo tsua qhov nwg tub nov tej lug kws mej ywg nwg lawm. Wb ob leeg yog leejtwg? Mej tsw ywg ib tassws yog mej ywg Yawmsaub.”
9Mauxe has rua Aloo tas, “Ca le has rua ib tsoom Yixayee suavdawg tas, ‘Txaav lug ze Yawmsaub, tsua qhov nwg tub nov tej lug kws mej ywg lawm.’ ” 10Thaus Aloo saamswm has rua ib tsoom Yixayee suavdawg noog hov, puab tsaa muag saib rua tebchaws moj saab qhua mas pum Yawmsaub tug fwjchim ci ntsaa ab tshwm rua huv tug ncej fuab. 11Yawmsaub has rua Mauxe tas, 12“Kuv tub nov tej lug kws cov Yixayee ywg lawm. Ca le has rua puab tas, ‘Thaus tsaus ntuj zuag mej yuav tau nqaj noj, hab thaus kaaj ntug mej yuav tau mov noj tsau npo. Mas mej yuav paub tas kuv yog Yawmsaub kws yog mej tug Vaajtswv.’ ”
13Thaus yuav tsaus ntuj tej paab noog ws yaa lug puv nkaus puab tej chaw nyob, hab thaus kaaj ntug kuj muaj lwg ntsu ib ncig puab tej chaw tsuam. 14Thaus tej lwg hov qhuav taag lawm kuj muaj tej nyuas nplai nyag nyag zoo le te nyob sau npoo aav huv tebchaws moj saab qhua. 15Thaus cov Yixayee pum mas puab sws nug tas, “Nuav yog daabtsw nej?” tsua qhov puab tsw paub tas yog daabtsw. Mauxe has rua puab tas, “Nuav yog tej mov kws Yawmsaub pub rua mej noj. 16Yawmsaub kuas mej ua le nuav. Mej txhua tug khaws npaum le kws txaus mej noj tsau, ib leeg khaws ib aumaw lawv le muaj tuabneeg coob los tsawg nyob huv nwg lub tsev ntaub.” 17Cov Yixayee ua lawv le ntawd. Ib txha khaws ntau ib txha khaws tsawg. 18Tassws thaus puab muab lub aumaw luj, tug kws khaws tau ntau kuj tsw muaj seem, tug kws khaws tau tsawg kuj muaj txaus. Txhua tug khaws npaum le kws txaus nwg noj. 19Mauxe has rua puab tas, “Tsw pub leejtwg khaws ib qho ca rua pigkig.” 20Tassws puab tsw noog Mauxe has. Muaj qee leej khaws ib qho ca rua pigkig, mas cov kws khaws hov kuj lwj kaas hab tsw lwj. Mauxe txhad chim rua puab. 21Puab naj taagkig nyag khaws txaus nyag noj tsau xwb. Thaus tshaav ntuj kub tej mov kws puab tsw khaws txawm yaaj taag lawm.
22Thaus txug nub rau puab khaws ob npaug, ib leeg khaws ob aumaw. Thaus Yixayee cov thawj tuaj has rua Mauxe paub, 23Mauxe has rua puab tas, “Nuav yog tej kws Yawmsaub has kuas mej ua, ‘Pigkig yog nub kws caiv su tag tag, yog nub Xanpatau dawb huv rua Yawmsaub. Nub nua yuav ci daabtsw kuj ca le ci, yuav hau daabtsw kuj ca le hau, tej kws tshuav kuj khaws ca rua pigkig.’ ” 24Puab khaws ca rua pigkig lawv le Mauxe has rua puab, mas tej mov hov kuj zoo tsw lwj tsw ua kaas. 25Mauxe has tas, “Nub nua ca le noj tej mov hov, tsua qhov nub nua yog Yawmsaub nub Xanpatau. Nub nua mej yuav tsw pum tej mov hov tom tshaav puam hlo le. 26Mej yuav khaws rau nub xwb, mas nub xyaa kws yog nub Xanpatau yuav tsw muaj lawm.”
27Thaus txug nub xyaa muaj qee leej moog khaws tassws nrhav tsw muaj le. 28Yawmsaub has rua Mauxe tas, “Mej yuav tsw kaam ua lawv le kuv tej lug nkaw hab kuv tej kevcai ntev le caag? 29Saib maj, Yawmsaub tub muab nub Xanpatau rua mej, vem le nuav nub rau nwg pub mov txaus mej noj ob nub. Mej txhua tug yuav tsum su nyob huv tsev, tsw kheev leejtwg tawm huv nwg lub tsev rua nub xyaa.” 30Yog le nuav cov pejxeem txhad le su rua nub xyaa.
31Cov Yixayee hu cov mov hov ua mana. Tej lub dawb paug zoo le noob zaub txhwb qab, hab qaab yaam nkaus le tej ncuav nyag nyag kws xyaw zwb ntaab. 32Mauxe has tas, “Nuav yog tej kws Yawmsaub has kuas ua, ‘Luj ib aumawo mana muab khaws ca ib tam dhau ib tam moog le, sub puab txhad tau pum cov mov kws kuv yug mej huv tebchaws moj saab qhua rua thaus kuv coj mej tawm huv Iyi tebchaws lug.’ ” 33Mauxe has rua Aloo tas, “Muab ib lub miv hub lug ntim ib aumaw mana khaws ca rua ntawm Yawmsaub lub xubndag ib tam dhau ib tam moog le.” 34Aloo txhad muab cov mana hov tso rua ntawm lub swb xaab kws muaj Yawmsaub tej lug, muab khaws ca lawv le Yawmsaub has rua Mauxe 35Cov Yixayee noj mana tau plaub caug xyoo lug txug thaus puab moog txug lub tebchaws kws nyob tau. Puab noj mana lug txug ntawm Khana‑aa nrwm teb. 36(Ib efa muaj kaum aumaw.)