16

Aê Diê Brei Mana

1Jih phung bi kƀĭn phung ƀuôn sang Israel đuĕ nao mơ̆ng Êlim leh anăn truh kơ kdrăn tač Sin plah wah Êlim hŏng Sinai ti hruê pluh êma, mlan dua, leh diñu kbiă mơ̆ng čar Êjip. 2Leh anăn jih phung bi kƀĭn phung ƀuôn sang Israel blŭ dŭñ dŭñ kơ Y-Môis leh anăn kơ Y-Arôn hlăm kdrăn tač. 3Phung ƀuôn sang Israel lač kơ diñu, “Jăk hĭn drei djiê leh hŏng kngan Yêhôwa hlăm čar Êjip, êjai drei dôk gŭ giăm gŏ čĭm leh anăn ƀơ̆ng tơl trei; kyuadah diih atăt hmei leh hlăm kdrăn tač anei čiăng bi mdjiê hŏng klei êpa jih jang phung bi kƀĭn anei.”
4 Leh anăn Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Nĕ anei kâo srăng brei kpŭng mơ̆ng adiê msĕ si êa hjan lĕ kơ diih. Brei phung ƀuôn sang kbiă nao duñ djăp kơ sa hruê, čiăng kơ kâo dưi lông dlăng diñu, thâodah diñu srăng êbat tui si klei bhiăn kâo amâodah hơăi. 5Hruê tal năm diñu srăng mkra mnơ̆ng diñu ba, snăn mâo dua bliư̆ lu hĭn kơ diñu duñ grăp hruê.” 6Snăn Y-Môis leh anăn Y-Arôn lač kơ jih jang phung ƀuôn sang Israel, “Tlam anei diih srăng thâo kơ Yêhôwa yơh brei diih kbiă leh mơ̆ng čar Êjip. 7Leh anăn ti aguah diih srăng ƀuh klei guh kơang Yêhôwa, kyuadah ñu hmư̆ leh klei diih blŭ dŭñ dŭñ kơ Yêhôwa. Kyuadah hlei hmei jing tơl brei diih blŭ dŭñ dŭñ kơ hmei?” 8Y-Môis lač, “Tơdah Yêhôwa brei kơ diih tlam anei čĭm ƀơ̆ng, leh anăn ti aguah kpŭng tơl trei, kyuadah Yêhôwa hmư̆ leh klei diih blŭ dŭñ dŭñ kơ ñu — hlei hmei jing? Amâo djŏ kơ hmei ôh diih blŭ dŭñ dŭñ, ƀiădah kơ Yêhôwa yơh.”
9Y-Môis lač kơ Y-Arôn, “Lač kơ jih jang phung bi kƀĭn phung ƀuôn sang Israel, ‘Hriê giăm bĕ ti anăp Yêhôwa, kyuadah ñu hmư̆ leh klei diih blŭ dŭñ dŭñ.’ ” 10Êjai Y-Arôn blŭ kơ jih jang phung bi kƀĭn ƀuôn sang Israel, diñu dlăng phă kdrăn tač, leh anăn nĕ anei, klei guh kơang Yêhôwa bi êdah hlăm knam. 11Yêhôwa blŭ kơ Y-Môis, 12“Kâo hmư̆ leh klei phung ƀuôn sang Israel blŭ dŭñ dŭñ. Brei ih lač kơ diñu, ‘Ti mmăt wai băk diih srăng ƀơ̆ng čĭm, leh anăn ti aguah diih srăng trei hŏng kpŭng; leh anăn diih srăng thâo kơ kâo jing Yêhôwa, Aê Diê diih.’ ”
13Ti mmăt wai băk čĭm wăt truh leh anăn guôm anôk diñu jưh; leh anăn ti aguah mâo êa nguôm jŭm anôk diñu jưh. 14Tơdah êa nguôm anăn thu luč leh, mâo ti dlông rŏng lăn kdrăn tač mnơ̆ng đơ điêt msĕ si asăr, mnơ̆ng đơ điêt msĕ si klŏ pliêr kô̆ ti dlông rŏng lăn. 15 Tơdah phung ƀuôn sang Israel ƀuh mnơ̆ng anăn, diñu bi lač hdơ̆ng diñu, “Ya mnơ̆ng anăn?” kyuadah diñu amâo thâo ôh ya dŏ anăn jing. Y-Môis lač, “Dŏ anăn jing kpŭng Yêhôwa brei leh kơ diih ƀơ̆ng. 16Nĕ anei klei Yêhôwa mtă, ‘Brei grăp čô diih duñ kpŭng anăn djăp ƀơ̆ng; sa ômer grăp čô, tui si dŭm čô mnuih hlăm sang čhiăm ñu.’ ” 17Phung ƀuôn sang Israel ngă snăn; leh anăn diñu duñ đa lu hĭn, đa ƀiă hĭn. 18 Tơdah diñu mkă hŏng sa ômer, hlei pô duñ lu amâo mâo êbeh ôh, leh anăn hlei pô duñ ƀiă amâo mâo kƀah ôh; grăp čô duñ djăp kơ ñu dưi ƀơ̆ng. 19Y-Môis lač kơ diñu, “Đăm brei arăng pioh mnơ̆ng anăn truh ti aguah ôh.” 20Ƀiădah diñu amâo dôk hmư̆ ôh klei Y-Môis; đa mnuih pioh adôk truh kơ aguah, snăn bi hluăt leh anăn ƀâo jhat. Y-Môis ngêñ kơ phung anăn. 21Grăp aguah grăp čô duñ djăp kơ ñu dưi ƀơ̆ng; leh anăn tơdah mđiă mtrang, dŏ anăn lik yơh.
22Hruê tal năm diñu duñ dua bliư̆ lu hĭn, dua ômer kơ grăp čô. Jih jang phung khua knơ̆ng hlăm phung bi kƀĭn hriê hưn klei anăn kơ Y-Môis. 23 Y-Môis lač kơ diñu, “Klei anei Yêhôwa mtă leh: ‘Mgi jing hruê mdei, hruê sabat doh jăk kơ Yêhôwa. Ăm bĕ hnơ̆ng diih čiăng ăm, tŭk bĕ hnơ̆ng diih čiăng tŭk, leh anăn pioh truh kơ aguah jih mnơ̆ng adôk.’ ” 24Snăn diñu pioh mnơ̆ng anăn truh ti aguah tui si Y-Môis mtă leh; leh anăn dŏ anăn amâo brŭ ôh, kăn mâo hluăt rei. 25Y-Môis lač, “Ƀơ̆ng bĕ dŏ anăn hruê anei, kyuadah hruê anei jing hruê sabat kơ Yêhôwa; hruê anei diih amâo srăng ƀuh ôh kpŭng anăn ti tač. 26Êjai năm hruê diih srăng duñ kpŭng anăn; ƀiădah hruê tal kjuh jing hruê sabat, amâo srăng mâo kpŭng anăn ôh.” 27Hruê tal kjuh mâo đa đa hlăm phung ƀuôn sang kbiă čiăng duñ kpŭng anăn, ƀiădah diñu amâo ƀuh ôh. 28Leh anăn Yêhôwa lač kơ Y-Môis, “Dŭm boh sui diih srăng hngah amâo tui hlue ôh klei kâo mtă leh anăn klei bhiăn kâo? 29Brei diih thâo săng, Yêhôwa brei leh kơ diih hruê sabat; kyuanăn ti hruê tal năm ñu brei kơ diih kpŭng djăp kơ dua hruê. Brei grăp čô dôk ti anôk ñu pô, leh anăn đăm brei mnuih kbiă mơ̆ng anôk ñu dôk ôh ti hruê tal kjuh.” 30Snăn phung ƀuôn sang mdei hruê tal kjuh.
31 Sang Israel pia mnơ̆ng anăn “mana”. Ñu jing msĕ si asăr kôriander, kô̆, leh anăn ƀơ̆ng msĕ si ƀêñ ngă hŏng êa hnuê. 32Y-Môis lač, “Snei Yêhôwa mtă leh: ‘Pioh brei sa ômer hlăm jih jang ênuk diih, čiăng kơ diñu ƀuh kpŭng kâo čiêm diih hlăm kdrăn tač tơdah kâo atăt diih kbiă mơ̆ng čar Êjip.’ ” 33 Y-Môis lač kơ Y-Arôn, “Mă sa boh čeh, dưm sa ômer mana hlăm čeh anăn, leh anăn mdơ̆ng čeh anăn ti anăp Yêhôwa, čiăng pioh gơ̆ hlăm jih jang ênuk diih.” 34Tui si klei Yêhôwa mtă kơ Y-Môis, Y-Arôn mdơ̆ng čeh anăn ti anăp mdhă klei hưn čiăng pioh gơ̆. 35 Phung ƀuôn sang Israel ƀơ̆ng mana êjai pă pluh thŭn, tơl diñu truh hlăm čar mâo mnuih dôk; diñu ƀơ̆ng mana tơl truh ti knông lăn čar Kanaan. 36Sa ômer jing sa kdrêč hlăm pluh êphah.