17

Nước Từ Vầng Ðá Tuôn Ra

(Dân 20:1-13)

1 Từ Ðồng Hoang Sin, toàn thể hội chúng I-sơ-ra-ên nhổ trại ra đi từng chặng, như CHÚA đã truyền cho họ. Họ hạ trại ở Rê-phi-đim, nhưng nơi đó chẳng có nước cho dân uống. 2 Dân gây sự với Mô-sê và nói, “Hãy cho chúng tôi nước uống.”
 Mô-sê nói với họ, “Tại sao anh chị em gây sự với tôi? Tại sao anh chị em muốn thử CHÚA?”
3 Tuy nhiên tại đó dân chúng quá khát nước, nên họ oán trách Mô-sê và nói, “Tại sao ông đem chúng tôi ra khỏi Ai-cập, để chúng tôi, các con nhỏ chúng tôi, và các đàn súc vật của chúng tôi chết khát?”
4 Mô-sê kêu cầu với CHÚA, “Con phải làm gì với dân nầy bây giờ? Thiếu điều họ muốn ném đá con.”
5 CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy đi trước dân I-sơ-ra-ên và đem một vài trưởng lão I-sơ-ra-ên đi với ngươi. Hãy cầm theo cây gậy ngươi đã dùng đánh vào nước Sông Nin. Hãy đi. 6 Ta sẽ đứng tại đó, trước mặt ngươi, trên vầng đá ở Hô-rếp. Hãy đập vào vầng đá ấy, nước từ vầng đá ấy sẽ phun ra, để dân có nước uống.”
 Mô-sê làm y như vậy, trước mặt các trưởng lão của I-sơ-ra-ên.
7 Ông đặt tên nơi đó là Ma-sa và Mê-ri-ba, vì dân I-sơ-ra-ên đã gây sự và thử CHÚA rằng, “Không biết CHÚA có thật sự ở giữa chúng ta chăng?”

Dân A-ma-léc Tấn Công I-sơ-ra-ên và Bị Bại

8 Lúc ấy quân A-ma-léc đến và tấn công I-sơ-ra-ên ở Rê-phi-đim. 9 Mô-sê nói với Giô-sua, “Hãy chọn một số người trong chúng ta để ra đối phó với quân A-ma-léc. Ngày mai ta sẽ đứng trên đỉnh đồi với cây gậy của Ðức Chúa Trời trong tay.”
10 Vậy Giô-sua làm như lời Mô-sê đã bảo ông. Ông xuống đánh quân A-ma-léc trong khi Mô-sê, A-rôn, và Hu-rơ đi lên đỉnh đồi. 11 Hễ khi Mô-sê đưa tay lên thì quân I-sơ-ra-ên thắng hơn, nhưng khi ông hạ tay xuống thì quân A-ma-léc thắng hơn. 12 Hai tay Mô-sê mỏi, nên người ta dựng một hòn đá lên cho ông ngồi, rồi A-rôn và Hu-rơ đỡ hai tay ông lên, một người bên nầy, và một người bên kia. Vậy hai tay của ông cứ được đưa lên cho đến khi mặt trời lặn. 13 Giô-sua dùng gươm đánh bại A-ma-léc với dân ông ấy.
14 Bấy giờ CHÚA phán với Mô-sê, “Hãy chép điều nầy vào một cuốn sách để ghi nhớ, và đọc cho Giô-sua nghe rõ rằng: Ta sẽ xóa sạch kỷ niệm về A-ma-léc dưới trời.” 15 Mô-sê cho xây một bàn thờ và đặt tên, “CHÚA Là Biểu Kỳ của Tôi.” 16 Ông nói, “Vì tay của A-ma-léc đã đưa lên chống lại ngai của CHÚA, cho nên giữa CHÚA và A-ma-léc sẽ có chiến tranh từ đời nọ sang đời kia.”